| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/165/10 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu udzielania ulg w spłacie i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny Gminy Miastkowo oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust.2 i ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Gminy Miastkowo i jej jednostek z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilno-prawny, zwanych dalej "należnościami".

2. Postanowień uchwały nie stosuje się do należności cywilno-prawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami.

§ 2. 1. Należności o których mowa w § 1 ust.1 mogą być umarzane w całości jeżeli zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 56 ust.1 ustawy.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności o których mowa § 1 ust.1 mogą być umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Umarzanie należności z przyczyn określonych w ust.1 może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika.

4. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej częsci, w jakiej została umorzona należność główna.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem gminy, na wniosek dłużnika należności:

1) mogą być umorzone w części;

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności;

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

2. Wniosek o umorzenie należności powinien być należycie umotywowany oraz mieć załączone dowody potwierdzające treść uzasadnienia.

3. Przed umorzeniem należności należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające.

§ 4. Przy umarzaniu, odraczaniu terminu spłaty lub rozkładania na raty należności, o których mowa w niniejszej uchwale, przypadających od dłużnika będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno prawną oraz sposób finansowania, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 5. Do stosowania ulg w spłacie należności jest uprawniony Wójt a także kierownik jednostki upoważniony przez Wójta, w zakresie należności na rzecz tej jednostki.

§ 6. Umarzanie należności i udzielanie innych ulg następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie porozumienia, umowy lub jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

§ 7. Wójt lub osoba przez niego upoważniona cofa swoją decyzję w zakresie umorzenia lub udzielenia innej ulgi w przypadku, gdy wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których wydano decyzję okazały się fałszywe.

§ 8. Kierownicy jednostek przedkładają Wójtowi pisemne sprawozdanie z dokonanych umorzeń i przyznanych ulg za okres roku w terminie do końca lutego roku nastęnego.

§ 9. Wójt przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji uchwały za każdy rok do końca kwietnia roku następnego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Rupacz

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »