| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Szumowo

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie okreslenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Szumowo

Na podstawie art. 27 ust. 2 w związku z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie /Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014/ oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Szumowo mając na celu rozwój wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, a także rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach, ustala warunki i tryb udzielania przez gminę Szumowo wsparcia finansowego w formie dotacji celowej dla klubów sportowych funkcjonujących na terenie gminy Szumowo, niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

§ 2. Celem publicznym z zakresu sportu, które gmina Szumowo zamierza osiągnąć jest:

1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników i członków klubów sportowych;

2) osiąganie wysokich wyników sportowych przez kluby sportowe;

3) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia;

4) umożliwienie dostępu do różnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców miasta;

5) promocja sportu, zdrowia i aktywnego stylu życia.

§ 3. Ustala się następujące warunki ubiegania się klubów sportowych o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu sportu:

1) zrzeszanie zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportu i posiadających licencję zawodnika lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;

2) uprawianie sportu w ramach współzawodnictwa organizowanego przez polskie związki sportowe;

3) organizowanie imprezy sportowej o zasięgu międzynarodowym, ogólnokrajowym, regionalnym;

4) organizowanie imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, jeżeli impreza ta przyczynia się do popularyzacji danej dyscypliny sportu;

5) zapewnienie udziału środków własnych na realizację danego projektu sportowego w wysokości co najmniej 20 % jego kosztów.

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1 ma służyć realizacji celu publicznego określonego w niniejszej uchwale i może być przeznaczona na cele określone w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

2. Dotacja będzie przyznawana w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Gminy Szumowo.

§ 5. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczanych na realizację celu publicznego, o którym mowa w § 2 jest corocznie określana w budżecie gminy Szumowo na dany rok budżetowy.

2. Przed ogłoszeniem konkursu na realizację zadań określonych w ust. 1 Wójt Gminy Szumowo w drodze zarządzenia określa rodzaj lub rodzaje zadań, na które ogłaszany jest konkurs.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie prawidłowo wypełnionego druku, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Gminy Szumowo
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Gminy Szumowo
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »