| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Wyszki

z dnia 14 kwietnia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842)uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Wyszki uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej "Zespołem".

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach,

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkach,

3) Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim,

4) szkół działających na terenie gminy Wyszki,

5) zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie gminy Wyszki,

6) kuratorów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

2. W skałd Zespołu mogą wchodzić także przedstawiciele prokuratury oraz innych podmiotów, niż zostały określone w ust.1 działających na terenie gminy Wyszki na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy mogą zostać powołani w skład Zespołu w trybie określonym w § 3.

§ 3. 1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Wyszki.

2. Odwołanie członka Zespołu następuje:

1) na wniosek podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje;

2) na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub innego członka Zespołu;

3) po złożeniu pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zespole.

3. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu - przedstawiciela tego samego podmiotu.

§ 4. 1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. Członkowie Zespołu mogą upoważnić Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup roboczych, poza posiedzeniami Zespołu.

3. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. W skład grup roboczych mogą także wchodzić członkowie Zespołu.

5. Skład grupy roboczej ustalany jest przez przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z członkami Zespołu.

§ 5. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a podmiotami wskazanymi w § 2 ust.1.

§ 6. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu a w szczególności:

1) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu;

2) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu;

3) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji;

4) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.

3. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu.

4. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 7. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 8. Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.

§ 9. 1. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań określonych tą ustawą.

2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 rozciąga się także w okresie po ustaniu członkostwa w Zespole oraz grupach roboczych.

§ 10. Członkowie Zespołu określą organizację pracy oraz sposób dokumentowania prac Zespołu i grup roboczych.

§ 11. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Turek

Ewa Turek ekspert komunikacji, trener biznesu, mediator. Od 20 lat doradza w świecie biznesu wspierając w rozwoju osobistym i zawodowym. Pracuje z zarządami, managerami, uczelniami, startupami. Pomaga w skutecznej komunikacji na scenie, w pracy, w życiu. Od 1996 roku działa w branży doradztwa personalnego. Pamięta czasy bez internetu i telefonów komórkowych. Technologia się zmienia, pozostaje człowiek. Mówca na konferencji TEDx. Od lat związana z międzynarodową organizacją edukacyjną Toastmasters International gdzie uzyskała najwyższy tytuł - Distinguished Toastmasters. Wicemistrz Polski Toastmasters. Od lat wspiera innych w rozwoju jako mentor, wykładowca, trener. Przedsiębiorca, prowadzi firmę konsultingową Innova Consulting, której hasło przewodnie brzmi – „Świadoma komunikacja – realny wpływ”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »