| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/33/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.: z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Rada Miejska w Nowogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Ustanawia się formę ochrony przyrody - użytek ekologiczny ekosystem bagienny położony na działce nr 3/1, obręb Szablak, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Łomża.

2.Obszar użytku ekologicznego, położenie i szczególne cele ochrony określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. W stosunku do użytku ekologicznego ustanowionego w § 1 zakazuje się:

1)niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;

2)wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3)uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5)likwidowania, zasypywania i przekształcania starorzeczy oraz obszarów wodno - błotnych;

6)wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych.

§ 3. Nadzór nad użytkiem ekologicznym sprawować będzie Burmistrz Nowogrodu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Załącznik do Uchwały Nr VII/33/11
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Opis obszaru i położenia użytku ekologicznego oraz szczególne cele ochrony

Województwo

PODLASKIE

Gmina

NOWOGRÓD

Nr działki

3/1

Miejscowość

Szablak

Właściciel

Skarb Państwa

Zarządca

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŁOMŻA

Nadleśnictwo

ŁOMŻA

Oddział/pododz.

3 b

Powierzchnia obiektu

2,51 ha

Cel powołania

Zachowanie w naturalnym stanie starorzecza Narwi z roślinnością wodną i bagienną

Położenie

Hydrografia, rzeźba terenu:
Starorzecze Narwi odizolowane od koryta rzeki, częściowo wypełnione wodą.

Szata roślinna:
Część środkową z otwartą wodą pokrywa gęsto zespół osoki aloesowatej Stratiotetum aloidis , miejscami z niewielkimi płatami rzęs Lemno - Spirodeletum . Nieco dalej od środka starorzecza, w miejscach stale podtopionych występuje zespół manny mielec Glycerietum maximae oraz niewielkie kępy pałki szerokolistnej Typha latifolia . Obrzeża starorzecza zajmują zespoły mozgi trzcinowatej Phalaridetum arundinaceae , turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis i trzcinnika lancetowatego Peucedano - Calamagrostietum canescentis.
Stan w dniu 16.07.2002r.

Fauna:
Na obrzeżach starorzecza ślady żerowania bobrów.

Stan zachowania, zagrożenia, sposób ochrony:
Roślinność naturalna o znacznej wartości przyrodniczej. Należy chronić starorzecze przed odwodnieniem.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »