| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/44/11 Rady Gminy Augustów

z dnia 15 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 17 ust.1 pkt 11, art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, Nr 65, poz. 554; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 81, poz. 440) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 2. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie organizuje i przyznaje pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zwanych dalej "usługami" uwzględniając zgłoszone potrzeby i możliwości ich realizacji.

2. Przyznanie pomocy w formie usług następuje w drodze decyzji administracyjnej określającej rodzaj, wymiar godzin i zakres usług przyznanych osobie, która wymaga pomocy, zwanej dalej "osobą", a ponadto miejsce i termin świadczenia usług oraz wysokość odpłatności, jaką ponosui osoba.

3. Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego, w wyniku którego ustalona zostaje sytuacja rodzinna, materialna oraz stan zdrowia osoby.

§ 3. Pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

§ 4. Usługi mogą być przyznane również osobom:

a) samotnie gospodarującym, które wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

b) W rodzinie, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 5. Usługi przysługują nieodpłatnie jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, nie przekracza wysokości kwoty kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr. 175 poz. 1362, z późn. zm.).

§ 6. Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 5, ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych im usług, stosownie do wskaźników odpłatności określonych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 1% kwoty najniższej emerytury.

2. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 1,2% kwoty najniższej emerytury.

§ 8. 1. Osoby wnoszące opłatę za usługi można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli

a) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby wynika, że nie jest ona w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z tabeli,

b) osoba poniosła wysokie udokumentowane wydatki związane z leczeniem lub rehabilitacją,

c) osoba poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

2. Zwolnienie przyznaje się na czas określony.

§ 9. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca następującego po wykonaniu usługi.

2. Podstawę wnoszenia opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, stanowi miesięczne rozliczenie kontrolki czasu pracy osoby świadczącej usługi, potwierdzone przez świadczeniobiorcę.

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski


Załącznik do Uchwały Nr VI/44/11
Rady Gminy Augustów
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Dochód na osobę - % kwoty ustalonej zgodnie zart.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362, z późn.zm)

Wysokość opłaty w % ustalona od wysokości średniego kosztu 1 godziny usługi dla:

Osoby samotnie gospodarujące

Osoby w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 101% do 130%

2%

3,5%

powyżej 131% do 160%

4%

7%

powyżej 161% do 190%

7%

11%

powyżej 191% do 220%

11%

15%

powyżej 221% do 250%

15%

20%

powyżej 251% do 280%

17%

25%

powyżej 281% do 310%

30%

35%

powyżej 311% do 340%

35%

40%

powyżej 341% do 370%

40%

45%

powyżej 371% do 400%

45%

50%

powyżej 401% do 430%

50%

70%

powyżej 431% do 460%

65%

80%

powyżej 461% do 490%

80%

90%

powyżej 491% do 520%

100%

100%

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »