| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) po przeprowadzonych konsultacjach społecznych uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miejska Hajnówka wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.

2. Przez cele publiczne z zakresu sportu rozumie się:

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

2) osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

3) promocję sportu i aktywnego trybu życia.

§ 2. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, udzielane będzie w formie dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej.

§ 3. 1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie miasta Hajnówka niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały.

2. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie wynagrodzeń i stypendiów sportowych zawodników klubów i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

6) koszty administracyjne.

3. Z dotacji celowej nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu;

2) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia, itp.;

3) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o dotację;

4) koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego.

4. Dotację celową na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:

1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

2) angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Miasta przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Hajnówki;

3) promuje wizerunek miasta Hajnówka jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu;

4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.

5. Kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.

6. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu naboru wniosków o dofinansowanie, ogłaszanego w trybie niniejszej uchwały oraz indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.

§ 4. 1. Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza nabór wniosków, wskazując:

1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania;

2) termin i warunki realizacji zadania;

3) termin składania wniosków;

4) termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

3. Wnioski o przyznanie dotacji ze środków Gminy Miejskiej Hajnówka składa się w Sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka.

4. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5. Złożone wnioski opiniuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Hajnówka w składzie co najmniej 3-osobowym.

§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

1) znaczenie zadania dla miasta Hajnówka;

2) zgodność wniosku z celami publicznymi, określonymi w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;

4) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

5) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;

6) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.

§ 7. 1. Komisja konkursowa przekazuje Burmistrzowi swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.

2. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Hajnówka.

§ 8. Wniosek winien być rozpatrzony w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty jego złożenia.

§ 9. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

§ 10. Wnioskodawcy przyjmując dotację zobowiązują się do realizacji zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Hanówka a klubem sportowym.

§ 11. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu, na warunkach określonych w umowie.

§ 12. 1. Podmiot, który otrzymał dotację, jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

2. Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

1) informację o przebiegu realizacji zadania,

2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do wniosku,

3) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 14. 1. Traci moc Uchwała Nr XXXII/188/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Hajnówce oraz stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym współzawodnictwie sportowym lub w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, finansowanych ze środków budżetu Miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 5, poz. 77).

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Eugeniusz Saczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/71/11
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zalacznik1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/71/11
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 października 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zalacznik2

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Karol Siergiej

Radca prawny, wspólnik kancelarii obsługującej osoby fizyczne oraz przedsiębiorców i inne podmioty (w tym lecznicze). Przez pięć lat był zatrudniony jako specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych, prawie cywilnym a także prawie i postępowaniu administracyjnym (w szczególności problematyce legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP). Autor licznych publikacji, doświadczony szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »