| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/48/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie ustalenia opłat związanych z pobytem dzieci w Przedszkolu w Nowogrodzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 974, Nr 173, poz. 1218,z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241;z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1 w związku z art. 5c pkt. 1 oraz art.6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. nr 44, poz.250, Nr 54 poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Nr 157 poz. 1241 z 2011 r. Nr 106, poz. 662, Nr 112, poz.654 i Nr 205 poz. 1206) uchwala się co następuje:

§ 1. Przedszkole w Nowogrodzie zapewnia bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godziny 13.00

§ 2. Udzielane przez przedszkole świadczenia wykraczające poza podstawę programową i czas jej realizacji są odpłatne i obejmują w szczególności:

1). Gry i zabawy edukacyjne, wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalny i społecznej;

2). Realizację programów autorskich oraz projektów edukacyjnych rozszerzających zakres podstawy programowej;

3). Zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające twórcze zdolności dziecka;

4). Gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka;

5). Przygotowania dzieci do udziału w konkursach, festiwalach, imprezach okolicznościowych;

6). Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dziecka oraz innych działania wychowawczo - opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.

§ 3.

1. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń o którym mowa w § 2 ustala się w wysokości 2 zł (słownie: dwa).

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1. i wynosi maksymalnie 90 zł. (słownie:dziewięćdziesiąt).

§ 4. Oplata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.

§ 5. Czas pobytu dziecka, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz wysokość, sposób i terminy pobierania opłat za świadczone usługi regulują regulamin przedszkola i umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVII/212/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat związanych z pobytem dzieci w Przedszkolu w Nowogrodzie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »