| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 62/XIII/11 Rady Gminy Grajewo

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113) w związku z art.11 ust.2, art.13, art.14, art.15, art.37 ust.4, art.146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 129 poz. 732, Nr 187 poz. 1110) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Grajewo;

2) Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy Grajewo;

3) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Grajewo;

4) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.);

5) zbywanie albo nabywanie nieruchomości - należy przez to rozumieć zbywanie lub nabywanie nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2. 1. Zbywanie przez Wójta nieruchomości następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) i postanowień niniejszej uchwały.

2. Wyraża się zgodę na sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste ich dotychczasowym użytkownikom wieczystym.

§ 3. Wójt dokonuje zamiany nieruchomości w wypadkach uzasadnionych interesami gminy, a w szczególności z uwagi na konieczność:

1) realizacji inwestycji Gminy,

2) realizacji zadań własnych i zleconych,

3) realizacji obowiązków Gminy wynikających z przepisów szczególnych,

4) tworzenia gminnego zasobu nieruchomości na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,

5) realizacji innych celów publicznych.

§ 4. 1. Wójt dokonuje obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy poprzez:

1) oddawanie nieruchomości w użytkowanie,

2) ustanawianie służebności,

3) ustanawianie hipotek.

2. Wójt może występować o ustanowienie obciążeń na innych nieruchomościach na rzecz Gminy bądź wyrażać zgodę na ustanowienie obciążeń na rzecz Gminy na innych nieruchomościach.

3. Obciążanie nieruchomości następuje według zasad określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

§ 5. 1. Wójt nabywa nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w przypadkach uzasadnionych interesami Gminy.

2. Nabywa się nieruchomości i lokale w szczególności z uwagi na konieczność:

1) realizacji zamierzeń inwestycyjnych Gminy,

2) realizacji zadań własnych i zleconych,

3) realizacji obowiązków wynikających z postanowień przepisów szczególnych,

4) tworzenia gminnych zasobów nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe oraz realizację infrastruktury technicznej,

5) realizacji innych celów publicznych.

§ 6. 1. Wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, gdy oddanie nieruchomości gruntowych następuje na cele publiczne.

§ 7. Do spółek z o. o. i akcyjnych z udziałem Gminy mogą być wnoszone z gminnego zasobu nieruchomości jako wkład niepieniężny - własność nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz ustanowione i wniesione na rzecz spółki prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

§ 8. Traci moc: Uchwała nr 26/VII/99 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmieniona Uchwałą Nr 189/XXXX/02 Rady Gminy Grajewo z dnia 20 lutego 2002 roku .

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Gardocki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »