| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/101/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielsk Podlaski obejmującego obręb ulic: Białowieskiej, Wrzosowej i Hołowieskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 141, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281) , art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266; z 2005 r. Nr 175 poz. 1462; z 2006 r. Nr 12 poz. 63; z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80 poz. 541, Nr 191 poz. 1374; z 2008 r. Nr 237 poz. 1657 oraz z 2009 r. Nr 1 poz. 3, z 2009 r. Nr 115, poz. 967, Nr 157 poz. 1241, z 2011 r. Nr 163 poz. 981) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954; Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319; Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227; Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413 oraz 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153 poz. 901) uchwala się, co następuje:

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski" uchwalonym uchwałą Nr V/26/1999 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 27 stycznia 1999 r., z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałami: Nr XXXIII/184/05 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2005 r., Nr XLVIII/230/05 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2005 r., Nr LIV/273/06 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 maja 2006 r., Nr XXVII/129/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 12 sierpnia 2008 r. oraz Nr XVI/100/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski obejmującego obręb ulic: Białowieskiej, Wrzosowej i Hołowieskiej, zwany dalej planem, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 0,6 ha graniczący od północy, wschodu i zachodu z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od południa z terenem parafii rzymsko-katolickiej.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 - stanowiący rysunek planu w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcia w sprawie uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - określający sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Bielsk Podlaski.

§ 2. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:

1) dachu symetrycznym - należy przez to rozumieć dach, którego główne połacie, z wyjątkiem lukarn i zadaszeń, mają ten sam kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej;

2) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci, urządzenia oraz inne obiekty budowlane służące do przesyłania i dystrybucji płynów, gazów, paliw, energii oraz sygnałów;

3) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana zewnętrzna budynku w kierunku ulicy, sąsiedniego terenu lub sąsiedniej działki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 4;

5) nośniku reklamy - należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe przeznaczone do eksponowania reklamy, które nie jest znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych oraz tablicą informacyjną miejskiego systemu informacji;

6) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek (budynki) w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku (budynków) na powierzchnię działki budowlanej, z wyłączeniem powierzchni: obiektów budowlanych lub ich części niewystających ponad powierzchnię terenu, schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, pochylni, balkonów, daszków, markiz oraz występów dachowych;

7) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony wyróżniającym go spośród pozostałych terenów symbolem;

8) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć obszar objęty wnioskiem w sprawie pozwolenia na budowę lub inną formą administracyjną zgłoszenia budowy;

9) urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia budowlane i obiekty małej architektury;

10) zabudowie - należy przez to rozumieć obiekty budowlane o przeznaczeniu określonym w ustaleniach planu, jak również ich budowę, przebudowę lub remonty.

2. W odniesieniu do innych określeń i pojęć użytych w uchwale, niewymienionych w ust. 1, należy stosować definicje zawarte w innych obowiązujących przepisach.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające;

3) symbole i oznaczenia terenów;

4) linie zabudowy nieprzekraczalne, z odstępstwem dla następujących wyjątków:

a) dociepleń budynków istniejących,

b) nadbudowy wyższych kondygnacji budynków nad parterem istniejącym i wykraczającym poza linię zabudowy w kierunku ulicy, lecz nie wykraczających poza linię rozgraniczającą,

c) elementów zewnętrznych budynków takich jak: balkon, wykusz, zadaszenie, markiza, okap oraz elementów tworzących fakturę zewnętrzną i wystrój elewacji - o maksymalnym wysięgu do 1,5 m poza ścianę zewnętrzną budynku, lecz nie wykraczających poza linię rozgraniczającą,

d) stacji transformatorowych i innych budowli oraz urządzeń budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury;

5) klasyfikacja ulic - dróg publicznych;

6) zasady rozrządu - tj. układ i rodzaje projektowanej infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych - do uściślenia w projektach budowlanych.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu a niewymienione w ust. 1, mają charakter informacyjny.

§ 4. 1. Poszczególnym terenom wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi przypisuje się symbole cyfrowo-literowe, w których człon cyfrowy jest porządkowy (numerujący poszczególne tereny), a człon literowy określa następujące podstawowe przeznaczenie terenów:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) KD - tereny dróg publicznych;

3) K - tereny infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji.

2. Symbol literowy oznacza przeznaczenie podstawowe terenu, które może być uzupełnione przeznaczeniem uzupełniającym terenu - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi obowiązującymi dla poszczególnych terenów.

Dział II.
USTALENIA OGÓLNE PLANU

Rozdział 1.
Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego

§ 5. Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy.

§ 6. Zasady lokalizacji nośników reklamy:

1) ustala się:

a) maksymalną wielkość nośnika reklamy - 2 m 2 ,

b) maksymalną wysokość nośnika reklamy- 8 m,

c) łączną powierzchnię wszystkich powierzchni szyldów i nośników reklam na jednej ścianie budynku - maksimum 15 % powierzchni tej ściany;

2) zakazuje się:

a) lokalizacji nośników reklamy na działkach o zabudowie wyłącznie mieszkaniowej,

b) przesłaniania szyldami i reklamami okien i drzwi.

Rozdział 2.
Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7. Na terenie całego planu zakazuje się realizacji przedsięwzięć:

1) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

2) mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem:

a) dróg,

b) infrastruktury technicznej,

c) celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

§ 8. Zasady kształtowania zieleni:

1) w przypadku wycinki drzew nakazuje się wykonanie 3 nowych nasadzeń za 1 wycięte drzewo w obrębie terenu inwestycji;

2) w przypadku budowy parkingów nakazuje się wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych w obrębie parkingu lub po jego obrysie.

§ 9. Zasady gospodarki odpadami:

1) ustala się prowadzenie zagospodarowania odpadów komunalnych w oparciu o gminny plan gospodarki odpadami przez wyspecjalizowane firmy, z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów;

2) zakazuje się lokalizacji zakładów utylizacji i składowania odpadów.

§ 10. Ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku na terenie 1MN - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Rozdział 3.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 11. 1. Obszar objęty planem nie jest objęty ochroną konserwatorską i nie występują na nim obiekty dóbr kultury współczesnej.

2. Na obszarze objętym planem nie występują zabytki wpisane do rejestru zabytków, ani ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

§ 12. W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym odpowiednie wojewódzkie służby konserwatorskie lub Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

Rozdział 4.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 13. 1. W skład przestrzeni publicznych wchodzą drogi publiczne (1KD-D, 2KD-D, 3KD-D).

2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1.

1) dopuszcza się:

a) stosowanie obiektów małej architektury o ujednoliconym charakterze,

b) lokalizację nośników reklamowych - zgodnie z ustaleniami § 6,

c) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,

2) zakazuje się lokalizacji budynków, w tym tymczasowych z wyłączeniem tymczasowych obiektów związanych z obsługą placów budów.

3. Zasady lokalizacji ogrodzeń:

1) maksymalną wysokość ogrodzeń ustala się na 1,8 m od poziomu terenu;

2) zakazuje się:

a) stosowania ogrodzeń pełnych,

b) stosowania prefabrykowanych przęseł żelbetowych i betonowych.

Rozdział 5.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 14. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie.

Rozdział 6.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 15. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów do scalenia i podziału nieruchomości.

2. Linie rozgraniczające tereny publiczne stanowią podstawę do przeprowadzenia obligatoryjnego podziału w miejscu ich przebiegu.

3. Minimalną wielkość działek budowlanych ustala się na 400 m 2 ;

4. Dopuszcza się:

1) inne podziały na działki budowlane niż wskazane na rysunku planu;

2) podziały geodezyjne oraz łączenie działek służące poprawie warunków zagospodarowania działek sąsiednich;

3) wydzielanie działek pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

Rozdział 7.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 16. Ustalenia z zakresu obrony cywilnej:

1) stacje transformatorowe należy dostosować do systemu wygaszania oświetlenia zewnętrznego;

2) należy zapewnić awaryjne ujęcia wody pitnej z projektowanych studni o wydajności min. 7,5 l na osobę/dobę i promieniu dojścia od budynków mieszkalnych nie większym niż 800 m;

3) system alarmowania mieszkańców w przypadku zagrożenia z wykorzystaniem istniejącej syreny, zlokalizowanej poza obszarem planu, na budynku szpitala SP ZOZ przy ul. Kleszczelowskiej 1;

4) w granicach planu nie ustala się lokalizacji tras przelotowych zapewniających sprawną ewakuację ludności w okresie zagrożenia ani bezpiecznych tras przejazdów pojazdów z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

§ 17. Na całym obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych z wyłączeniem tymczasowych obiektów związanych z obsługą placów budów.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 18. 1. Obsługę komunikacyjną zapewniają ulice dojazdowe: 1KD-D, 2KD-D i 3KD-D.

2. Ustala się następującą klasyfikację i parametry techniczne ulic:

1) 1KD-D - ul. Wrzosowa - droga publiczna kategorii drogi gminnej, ulica dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 8,5 m - 9,5 m z jezdnią 1x 2 pasy ruchu;

2) 2KD-D - projektowana droga publiczna kategorii drogi gminnej, ulica dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m, z jezdnią 1x 2 pasy ruchu zakończoną placem nawrotowym 12,5 m x 12,5 m;

3) 3KD-D - droga publiczna kategorii drogi gminnej, ulica dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 6 m, z jezdnią 1x 2 pasy ruchu.

3. Szczegółowy przebieg jezdni, infrastruktury technicznej, ścieżek rowerowych oraz innych elementów zlokalizowanych w drogach publicznych pozostawia się do uściślenia w projektach budowlanych.

4. Zasady i wskaźniki urządzania miejsc postojowych:

1) lokalizacja miejsc postojowych w granicach inwestycji, według wskaźników:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - minimum 1 miejsce postojowe lub garażowe na 1 mieszkanie,

b) usługi:

- handel - 20 miejsc postojowych na 1000 m 2 powierzchni użytkowej,

- obiekty gastronomiczne - 20 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,

- usługi inne niż wymienione w lit. b - 20 miejsc postojowych na 1000 m 2 powierzchni użytkowej.

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej oraz infrastruktury zlokalizowanej w drogach publicznych

§ 19. Zasady lokalizacji i określania parametrów infrastruktury technicznej:

1) ustala się lokalizację infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg publicznych i na terenach przewidzianych pod lokalizację infrastruktury zgodnie z zasadami rozrządu sieci infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenów;

2) nakazuje się dostosowanie parametrów projektowanej infrastruktury technicznej do przewidywanego pełnego zainwestowania na terenach objętych ustaleniami planu z uwzględnieniem przewidywanych potrzeb przesyłu mediów w obszarze przewidywanym przez tą infrastrukturę (np. zlewni, obszaru zasilania);

3) dopuszcza się:

a) zmianę przedstawionych na rysunku planu zasad rozrządu sieci pod warunkiem uwzględnienia wszystkich rodzajów sieci planowanych do realizacji przedstawionych na rysunku planu,

b) lokalizację infrastruktury technicznej nieuwzględnionej w rozrządzie, pod warunkiem opracowania nowych zasad rozrządu i zachowania priorytetu lokalizacji infrastruktury technicznej przedstawionej na rysunku planu.

§ 20. Zasady zaopatrzenia w wodę:

1) ustala się, że podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest miejska sieć wodociągowa, zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku planu;

2) ustala się bezpośrednie zasilanie w wodę: z istniejącego wodociągu położonego w ul. Wrzosowej (1KD-D) oraz z sieci projektowanych, określonych na rysunku planu;

3) dopuszcza się korzystanie z własnych ujęć wody, zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach odrębnych.

§ 21. Zasady odprowadzenia ścieków komunalnych:

1) ustala się, że podstawowym odbiornikiem ścieków komunalnych jest miejska sieć kanalizacji sanitarnej, zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku planu;

2) ustala się bezpośrednie odprowadzenie ścieków do istniejącego kanału sanitarnego Dn 300, następnie do przepompowni ścieków położonej na terenie 2K oraz do projektowanego kanału sanitarnego, ozanczonego odpowiednio na rysunku planu;

3) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę tymczasowych zbiorników szczelnych na nieczystości ciekłe.

§ 22. Zasady odprowadzenia wód opadowych:

1) ustala się że, podstawowym odbiornikiem wód opadowych jest grunt przy wykorzystaniu systemów retencji oraz istniejące cieki wodne, zgodnie z poniższymi zasadami:

a) wody deszczowe z terenów zieleni urządzonej, ciągów pieszych, dachów oraz innych powierzchni o małym stopniu zanieczyszczenia (układ czysty) należy odprowadzać bezpośrednio do gruntu, cieków wodnych,

b) wody opadowe i roztopowe z terenów dróg, parkingów i inne zanieczyszczone (układ brudny) należy odprowadzać do gruntu, cieków wodnych, wyłącznie po ich uprzednim oczyszczeniu w stopniu określonym w przepisach obowiązujących,

2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do istniejących i projektowanych kanałów deszczowych, zgodnie ze schematem określonym na rysunku planu oraz zasadami oczyszczania wód określonymi w pkt 1 lit.a i b;

3) ustala się strefy techniczne:

a) od kanału deszczowego o średnicy Dn 400 - 3 m obustronnie od osi sieci,

b) od rowu wodnego - 3 m obustronnie od osi rowu;

4) w strefach technicznych, o których mowa w pkt 3, nakazuje się zagospodarowanie terenu w sposób umożliwiający prowadzenie robót budowlanych i remontów sieci;

5) dopuszcza się skanalizowanie istniejącego rowu wodnego występującego na terenie 1MN, z zachowaniem strefy technicznej określonej w pkt 3.

§ 23. Zasady zaopatrzenia w ciepło:

1) ustala się zaopatrzenie w ciepło do potrzeb ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - z indywidualnych lub lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym, gazowym lub olejem opałowym z preferencją paliw proekologicznych;

2) ustala się obowiązek przystosowania źródeł ciepła do wymogów ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 24. Zasilanie odbiorców w gaz ziemny- z planowanej miejskiej sieci gazowniczej.

§ 25. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) dostawa energii elektrycznej do odbiorców - z istniejących stacji transformatorowych 15/04 kV (zlokalizowanych poza granicami planu) za pośrednictwem istniejących oraz projektowanych linii kablowych lub napowietrznych niskiego napięcia;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących linii niskiego napięcia kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu.

§ 26. Obsługa terenów w zakresie urządzeń telekomunikacyjnych i teletechnicznych - za pośrednictwem istniejących i projektowanych sieci kanalizacji i kabli doziemnych oraz sieci bezprzewodowych.

Rozdział 10.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 27. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu jest niezgodne z ustalonym w planie, dopuszcza się użytkowanie terenów zgodnie ze stanem istniejącym do czasu realizacji ustaleń planu.

Rozdział 11.
Naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu

§ 28. Nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ponieważ nie przewiduje się wzrostu ich wartości z tego tytułu.

Dział III.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE PLANU

§ 29. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

2. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały określone w dziale II.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40 % terenu inwestycji;

2) teren biologicznie czynny - minimalnie 30 % terenu inwestycji;

3) wysokość budynków - maksymalnie 11 m;

4) ilość kondygnacji nadziemnych - maksymalnie 3;

5) dachy symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25 do 45 stopni;

6) obsługa komunikacyjną od ulic 1 KD-D, 2 KD-D i 3 KD-D;

7) miejsca postojowe - według wskaźników i zasad zawartych w § 18 ust.4.

§ 30. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2K przeznacza się pod infrastrukturę techniczną z zakresu kanalizacji - istniejąca przepompownia ścieków sanitarnych.

2. Obsługa komunikacyjna terenu, o którym mowa w ust. 1 - od ulicy 3 KD-D .

Dział IV.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 31. W zakresie objętym niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr IX/53/99 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 37, poz. 604).

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 stycznia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/101/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Sposób rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski obejmującego obręb ulic: Białowieskiej, Wrzosowej i Hołowieskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza się, że do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski obejmującego obręb ulic: Białowieskiej, Wrzosowej i Hołowieskiej nie wniesiono uwag w trybie przepisów art 18 w/w ustawy oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/101/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski obejmującego obręb ulic: Białowieskiej, Wrzosowej i Hołowieskiej inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Miasta Bielsk Podlaski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z poźn. zmianami) stwierdza się, że na terenie objętym planem przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych Miasta Bielsk Podlaski:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa

- sieć wodociągowa

- oświetlenie ulic,

- nawierzchnie dróg. Realizacja powyższych inwestycji przewidziana jest ze środków własnych Miasta Bielsk Podlaski z wykorzystaniem funduszy unijnych oraz przy współudziale gestorów sieci i inwestorów prywatnych


Uzasadnienie

Podstawą do podjęcia uchwały jest art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zwanej dalej ustawą. Do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski obejmującego obręb ulic: Białowieskiej, Wrzosowej i Hołowieskiej przystąpiono na podstawie uchwały Nr XLI/217/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 sierpnia 2009 r. Projekt planu składa się z części tekstowej (ustalenia projektu uchwały zawierające elementy określone jako obowiązkowe w art. 15 ust. 2 ustawy) oraz graficznej (rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 - zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy). Na obszarze objętym planem obowiązuje zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska Podlaskiego (uchwała Nr XI/73/99 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 31 sierpnia 1999 r.). Zgodnie z ustaleniami w/w planu teren przeznaczony jest pod zieleń parkową. W związku z brakiem planów zainwestowania zgodnego z obecnym przeznaczeniem, przewidziano zmianę przeznaczenia tego terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na realizację której obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na obszarze całego miasta. Przyjęcie uchwały umożliwi podział gruntów gminnych na działki budowlane i ich sprzedaż. Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski" uchwalonym uchwałą Nr V/26/1999 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 27 stycznia 1999 r., zmienionym uchwałami: Nr XXXIII/184/05 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2005 r., Nr XLVIII/230/05 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2005 r., Nr LIV/273/06 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 maja 2006 r., Nr XXVII/129/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 12 sierpnia 2008 r. oraz Nr XVI/100/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 stycznia 2012 r. obszar objęty projektem planu znajduje się w strefie C4, tj. wschodnio - południowym obszarze mieszkaniowo - usługowym i usługowym o ukształtowanej w większości strukturze przestrzennej. W całości obszar objęty opracowaniem położony jest na terenie rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). Ustalenia projektu planu są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski". Projekt przedmiotowego planu został sporządzony zgodnie z procedurą określoną w art. 17 ustawy. W terminie przewidzianym ustawowo do projektu planu nie wpłynęły uwagi. Skutki finansowe uchwalenia planu: W założonym okresie prognozowanym (2010 - 2038) spodziewane przychody możliwe do uzyskania przez gminę w wyniku realizacji ustaleń planu przewyższą wydatki. Po ostatecznym zbilansowaniu wydatków i dochodów Miasta Bielsk Podlaski związanych z uchwaleniem planu bilans jest dodatni i wynosi ok. 110 000 zł. Gmina poniesie nakłady inwestycyjne związane z budową nawierzchni dróg i ułożeniem infrastruktury. Poniesione koszty, z tytułu realizacji planu, zostaną pokryte przede wszystkim ze sprzedaży gruntów gminnych jak też podatków od nieruchomości. Dane przyjęto na podstawie "Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski obejmującego obręb ulic: Białowieskiej, Wrzosowej i Hołowieskiej ".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »