| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/ 119 /2012 Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 2 lutego 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759' z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala szczegółowe warunki umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690), zwanej dalej "opłatą".

§ 2. 1. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty, łącznie z odsetkami, może nastąpić z urzędu w przypadku, gdy:

1) dłużnik zmarł i nie pozostały inne osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty,

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne i zostało umorzone.

2. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty, łącznie z odsetkami, może nastąpić na wniosek dłużnika w przypadku, gdy:

1) dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty, zwanej dalej "dochodem rodziny" nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny określonego w ustawie o pomocy społecznej, zwanego dalej "kryterium dochodowe rodziny",

2) dochód rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty przekracza kryterium dochodowe rodziny, jednak nie przekracza 200% tego kryterium i jeżeli wystąpiła co najmniej jedna z poniżej określonych przesłanek:

a) osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty współpracują z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, co zostało potwierdzone przez asystenta rodziny lub pracownika socjalnego,

b) osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty wychowują inne małoletnie dzieci pozostające pod ich opieką,

c) dłużnik odzyskał możliwość sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem, a powstała należność mogłaby prowadzić do ponownej utraty tej możliwości,

d) osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w placówkach, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz ponoszą opłatę za inne dzieci w pieczy zastępczej,

e) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

3. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty, łącznie z odsetkami, może nastąpić na wniosek dłużnika w przypadku, gdy dochód rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty przekracza 200% kryterium dochodowe rodziny, jednak nie przekracza 300% tego kryterium i jeżeli wystąpiła co najmniej jedna z przesłanek określonych w ust. 2 pkt 2.

§ 3. 1. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty w przypadku, gdy zastosowanie tych ulg rokuje zapłatę należności w całości lub w części oraz gdy zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w § 2 ust. 2 pkt 2.

2. Okres odroczenia terminu płatności, o którym mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Okres rozłożenia na raty płatności, o którym mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

4. Odroczenie terminu płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz rozłożenie na raty płatności na okres dłuższy niż 12 miesięcy może nastąpić w sytuacji, gdy osoba zobowiązana odbywa karę pozbawienia wolności przekraczającą ten okres lub wskaże inne okoliczności uniemożliwiające zarobkowanie i dokonywanie płatności.

§ 4. 1. Całkowite lub częściowe odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu.

2. Całkowite odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w przypadku, gdy:

1) dochód rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty nie przekracza kryterium dochodowego rodziny,

2) dochód rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty przekracza kryterium dochodowe rodziny, jednak nie przekracza 150% tego kryterium i jeżeli wystąpiła co najmniej jedna z przesłanek określonych w § 2 ust. 2 pkt 2.

3. Częściowe odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w przypadku, gdy dochód rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty jest powyżej 100% kryterium dochodowego rodziny i nie przekracza 375% tego kryterium, według zasad określonych poniżej:

Lp.

Dochód rodziny zobowiązanej do opłaty w stosunku do kryterium dochodowego rodziny

Wysokość opłaty po zastosowaniu częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty - % dochodu rodziny, nie więcej niż wysokość opłaty określona w art. 193 ust. 1 ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


1)


Powyżej 100% do 125%

10%, z tym że po wniesieniu opłaty dochód rodziny nie może być niższy niż 100% kryterium dochodowego rodziny określonego w ustawie o pomocy społecznej


2)


Powyżej 125% do 175%

10% od dochodu stanowiącego równowartość 125% kryterium dochodowego rodziny określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz 25% od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy posiadanym przez rodzinę dochodem a kwotą stanowiącą równowartość 125% wspomnianego kryterium


3)


Powyżej 175% do 225%

15% od dochodu stanowiącego równowartość 175% kryterium dochodowego rodziny określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz 50% od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy posiadanym przez rodzinę dochodem a kwotą stanowiącą równowartość 175% wspomnianego kryterium


4)


Powyżej 225% do 275%

23% od dochodu stanowiącego równowartość 225% kryterium dochodowego rodziny określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz 80% od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy posiadanym przez rodzinę dochodem a kwotą stanowiącą równowartość 225% wspomnianego kryterium


5)


Powyżej 275% do 325%

34% od dochodu stanowiącego równowartość 275% kryterium dochodowego rodziny określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz 110% od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy posiadanym przez rodzinę dochodem a kwotą stanowiącą równowartość 275% wspomnianego kryterium


6)


Powyżej 325% do 375%

46% od dochodu stanowiącego równowartość 325% kryterium dochodowego rodziny określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz 120% od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy posiadanym przez rodzinę dochodem a kwotą stanowiącą równowartość 325% wspomnianego kryterium

4. W przypadku rodziny, u której dochód przekracza 375% kryterium dochodowego rodziny, jest możliwe częściowe odstąpienie od ustalenia opłaty, w przypadku gdy wniesienie pełnej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej spowoduje, że dochód rodziny byłby niższy niż 150% kryterium dochodowego rodziny.

5. Przy ustalaniu kryterium dochodowego rodziny do jej składu wlicza się dziecko przebywające w pieczy zastępczej którego dotyczy opłata oraz inne osoby przebywające w całodobowych placówkach, za które ponoszona jest odpłatność.

6. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na czas określony, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy.

7. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej odstępuje się całkowicie od ustalenia opłaty za jego pobyt w przypadku, gdy dziecko (za zgoda właściwych organów i instytucji) przebywało u tej osoby powyżej 7 dni.

§ 5. 1. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty lub odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku działającego z upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego, po uprzednim zgromadzeniu dokumentów potwierdzających aktualną sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową, tj. przede wszystkim: rodzinny wywiad środowiskowy (wynikający z przepisów wykonawczych ustawy o pomocy społecznej) przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej i inne dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające możliwość podjęcia wspomnianej decyzji.

2. Umarzanie należności w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Do akt sprawy winien zostać załączony akt zgonu oraz notatka potwierdzająca brak innych osób zobowiązanych.

§ 6. Wykonanie uchwałypowierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 7. Tracą moc uchwały:

1) Nr XVII/146/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2004r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 83 poz. 1246 i Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010r. Nr 198 poz. 2457),

2) Nr XVII/147/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2004r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 83 poz. 1247 i Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010r. Nr 198 poz. 2458).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Walenty Sic

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »