| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/81/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 10 lutego 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według wzoru: W = (x1 + x2 + ...) : [(x1 : y1) + (x2 : y2)], gdzie:

1) W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin;

2) x1, x2, ... - oznacza liczbę godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych przydzielonych danemu nauczycielowi na danym stanowisku w arkuszu organizacji szkoły;

3) y1, y2, ... - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk ujętych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

2. Ilorazy x1 : y1, x2 : y2, ... zawarte w ust. 1, przyjmuje się w zaokrągleniu do części setnych.

3. Wymiar oznaczony literą W, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny i więcej przyjmuje się za pełną godzinę.

4. Różnica między łączną liczbą godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi, a liczbą godzin wyliczoną zgodnie z ust. 1 stanowić będzie liczbę godzin ponadwymiarowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 3. Przepisy uchwały mają zastosowanie do określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, poczynając od dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Walenty Gałuszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »