| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/93/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 21, poz. 113, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz 2011 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 / oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 rok Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 257, poz. 1726, Nr 234, poz. 1386 / uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/86/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie " 1.Ustala się dochody w kwocie 93 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 3. Ustala się dochody w kwocie 8 000 zł i wydatki w kwocie 8 000 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska."

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 000 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 340 334 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku do Uchwały Nr XVI/86/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2012 rok, z późn. zm. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku nr 4 do uchwały.

§ 11. § 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 25 411 035 zł z tego:

a) dochody bieżące 20 545 573 zł,

b) dochody majątkowe 4 865 462 zł;

2) plan wydatków w kwocie 29 144 819 zł z tego:

a) wydatki bieżące 19 664 790 zł,

b) wydatki majątkowe 9 480 029 zł ;

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/93/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 15 lutego 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/93/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 15 lutego 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/93/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 15 lutego 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/93/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 15 lutego 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2012 rok.

I. Zwiększa się planu dochodów i wydatków gminy na 2012 rok o kwotę 3 000 zł w związku z :

- pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.11.2012.BB -dotyczy zwiększenia dotacji w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 - 3.000 zł

II. Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 340 334 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu za 2012 rok .

III. Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym na 2012 rok

- zmianie uległa kwota termomodernizacji,

- wprowadzono zadania : budowa przyłączy kanalizacyjnych i rurociągu kanalizacji ciśnieniowej na ulicy Dzikowskiej w Fastach.

IV. W Uchwale Nr XVI/86/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2012 rok części normatywnej w § 9 zakradł się błąd, a mianowicie dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynoszą 93 000 zł i w takiej samej wysokości powinny być wydatki. Natomiast dokonano zwiększenia wydatków w 2012 roku o kwotę 2.235 zł jest to rozliczenie za 2011 rok.

V. W części normatywnej wprowadzono zapis potwierdzający przeznaczenie dochodów na wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 z póz. zm.) Prawo Ochrony Środowiska.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »