| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 81/XV/12 Rady Gminy Grajewo

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1)zmniejszeniu wydatków o kwotę 1,00 zł,

2)przeniesieniu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 63.015,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.338.928,00 zł, z tego:

1)dochody bieżące kwota 16.305.218,00 zł

2)dochody majątkowe kwota 2.033.710,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.958.927,00 zł, z tego:

1)wydatki bieżące kwota 15.911.917,00 zł

2)wydatki majątkowe kwota 3.047.010,00 zł.

§ 3. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 619.999,00 zł który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 444.958,00 zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 175.041,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.519.206,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 899.207,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały .

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.598.710,00 zł,

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.098.710,00 zł,

2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 619.999,00 zł,

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 192.126,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.598.710,00 zł,

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.098.710,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 619.999,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 192.126,00 zł.

2)dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające platności wykraczają poza rok budżetowy,

4)przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5)lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 5.

§ 9. Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 60/XIII/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2012 oraz § 5,6,8,9 i załącznik Nr 3, 4 Uchwały Nrt 74/XIV/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Gardocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 81/XV/12
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 marca 2012 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: WŁASNE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan po zmianie

600

Transport i łączność

342.100,00

- 42.015,00

300.085,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

171.500,00

- 42.015,00

129.485,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

171.500,00

- 42.015,00

129.485,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

60.000,00

25.015,00

85.015,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

60.000,00

25.015,00

85.015,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000,00

25.015,00

35.015,00

710

Działalność usługowa

134.500,00

- 21.000,00

113.500,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

132.500,00

- 21.000,00

111.500,00

4300

Zakup usług pozostałych

128.500,00

- 21.000,00

107.500,00

750

Administracja publiczna

2.163.202,00

1.000,00

2.164.202,00

75011

Urzędy wojewódzkie

72.602,00

1.000,00

73.602,00

4300

Zakup usług pozostałych

29.488,00

1.000,00

30.488,00

801

Oświata i wychowanie

7.132.843,00

36.999,00

7.169.842,00

80101

Szkoły podstawowe

4.152.598,00

36.999,00

4.189.597,00

4270

Zakup usług remontowych

24.001,00

- 1,00

24.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.253.400,00

37.000,00

1.290.400,00

Razem:

16.453.370,00

- 1,00

16.453.369,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 81/XV/12
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 marca 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2012

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

dochody własne
jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

801

80101

6050

Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Wierzbowie

2.429.007,00

1.173.400,00

43.442,00

444.958,00

685.000,00

Urząd Gminy Grajewo

2

801

80101

6050

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie - docieplenie i wykonanie elewacji

117.000,00

117.000,00

117.000,00

Urząd Gminy Grajewo

3

754

75412

6067
6069

Zakup specjalistycznego sprzętu do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii dla OSP KSRG z terenu Gminy Grajewo

1.306.110,00

1.302.110,00

28.359,00

175.041,00

1.098.710,00

Urząd Gminy Grajewo

4

754

75412

6060

Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Ciemnoszyje

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Urząd Gminy Grajewo

5

700

70005

6060

Wykup części działki w Wojewodzinie i Koszarówce na poszerzenie drogi;

22.715,00

22.715,00

22.715,00

Urząd Gminy Grajewo

6

900

90015

6050

Dobudowa linii oświetlenia w m. Sojczyn Grądowy i Koszarówka

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Urząd Gminy Grajewo

7

801

80113

6060

Zakup samochodu powyżej 20 miejsc do dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy do Szkoły Specjalnej w Grajewie

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Urząd Gminy Grajewo

8

400

40002

6060

Zakup PSIONA

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Gminny Zakład Komunalny

9

700

70005

6060

odkupienie od SM MLEKPOL budynku po byłej zlewni mleka w m. Szymany

12.300,00

12.300,00

12.300,00

Urząd Gminy Grajewo

Razem

4.177.132,00

2.917.525,00

513.816,00

619.999,00

685.000,00

1.098.710,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 81/XV/12
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 marca 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spóności

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)

Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)
(6+7)

w tym:

Planowane wydatki

Środki
z budżetu krajowego

Środki
z budżetu UE

2012 rok

Wydatki razem
(9+13)

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

Wydatki razem (10+11+12)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem (14+15+16+17)

z tego, źródła finansowania:

pożyczki i kredyty

obligacje

pozostałe

pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa

pożyczki
i kredyty

obligacje

pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Wydatki bieżące razem:

x

559.251,00

83.888,00

475.363,00

254.385,00

30.803,00

30.803,00

223.582,00

223.582,00

1.1

Program:

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet:

IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Działanie:

9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY

Nazwa projektu:

CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZY TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ

Razem wydatki:

469.251,00

70.388,00

398.863,00

z tego: 2010r.

80104

91.879,00

30.665,00

61.214,00

2011r.

80104

212.987,00

22.420,00

190.567,00

2012r.

80104

164.385,00

17.303,00

147.082,00

164.385,00

17.303,00

17.303,00

147.082,00

147.082,00

1.2

Program:

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet:

IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Działanie:

9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY

Nazwa projektu:

UMIEM WIĘCEJ - LEPIEJ ROZUMIEM

Razem wydatki:

90.000,00

13.500,00

76.500,00

90.000,00

13.500,00

13.500,00

76.500,00

76.500,00

z tego: 2012r.

80195

90.000,00

13.500,00

76.500,00

90.000,00

13.500,00

13.500,00

76.500,00

76.5000,00

2

Wydatki majątkowe razem:

1.306.110,00

204.000,00

1.102.110,00

1.302.110,00

203.400,00

175.041,00

28.359,00

1.098.710,00

1.098.710,00

2.1

Program:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013

V. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA

Oś:

Działanie:

5.2 ROZWÓJ LOKALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA

Nazwa projektu:

ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO AKCJI RATOWNICZYCH, USUWANIA SKUTKÓW ZAGROŻEŃ NATURALNYCH I POWAŻNYCH AWARII DLA OSP KSRG Z TERENU GMINY GRAJEWO

Razem wydatki:

75412

1.306.110,00

206.000,00

1.102.110,00

1.302.110,00

203.400,00

175.041,00

28.359,00

1.098.710,00

1.098.710,00

2010r.

75412

4.000,00

600,00

3.400,00

2012r.

75412

1.302.110,00

203.400,00

1.098.710,00

1.302.110,00

203.400,00

175.041,00

28.359,00

1.098.710,00

1.098.710,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 81/XV/12
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2012 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Klasyfikacja
§

Plan na 2012 rok

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1.519.206,00

1.

Kredyty

§ 952

637.084,00

2.

Pożyczki

§ 952

175.041,00

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

707.081,00

Rozchody ogółem:

899.207,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

836.270,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

62.937,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 81/XV/12
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 marca 2012 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Po przeprowadzonej weryfikacji planu wydatków postanawia się dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy działami na kwotę 21.000,00 zł zmniejszając wydatki bieżące na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 21.000,00 zł. Kwotę wynikającą ze zmniejszeń w planie wydatków budżetu przeznaczyć na:
-wykonanie docieplenia i elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie - kwota 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w rozdziale 75011 kwota 1.000,00 zł.
W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się środki finansowe w budżecie na pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego o kwotę 42.015,00 zł. Powyższą kwotę w budżecie przeznacza się na:
- zwiększenie środków finansowych na wykonanie docieplenia i elewacji Szkoły Podstawowej w Wierzbowie kwota 17.000,00 zł (plan po zmianach na zadanie - 117.000,00 zł),
- zwiększenie środków finansowych na wykup części działek w m. Koszarówka i Wojewodzin z przeznaczeniem na poszerzenie dróg kwota 12.715,00 zł,
- zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na odkupienie od SM MLEKPOL budynku po byłym punkcie skupu mleka w m. Szymany 12.300,00 zł.
Jednocześnie postanawia się zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę 1,00 zł, zmniejszając tym samym planowany deficyt budżetu do wysokości 619.999,00 zł.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »