| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 103/XIX/12 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Perlejewo oraz warunków i zasad korzystania z nich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udostępnia się operatorom i przewoźnikom wykonującym publiczny transport zbiorowy możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Perlejewo.

§ 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Perlejewo stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. Warunki i zasady korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Perlejewo stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Bondarczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/XIX/12
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 26 listopada 2012 r.

Wykaz przystanków autobusowych na terenie Gminy Perlejewo


Nr przystanku

Lokalizacja przystanku

Nr drogi/kategoria, przy której znajduje się przystanek

1

Osnówka - Wyręby wieś

Nr 108992B / gminna

2

Miodusy - Dworaki wieś

Nr 108992B / gminna

3

Miodusy - Inochy wieś

Nr 108994B / gminna

4

Koski - Wypychy wieś

Nr 108994B / gminna

5

Czarkówka Duża wieś

Nr 10900B / gminna


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 103/XIX/12
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 26 listopada 2012 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Perlejewo

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie Gminy Perlejewo, które stanowią własność Gminy lub są przez nią zarządzane, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Wójta Gminy Perlejewo.

3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Perlejewo, do którego należy załączyć:

1) kserokopię licencji na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

2) kserokopię proponowanego rozkładu jazdy, uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych z poszczególnych przystanków,

3) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich numerów i nazw,

4) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.

4. Korzystanie z przystanków jest nieodpłatne.

5. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania.

6. Czas zatrzymania na przystankach ograniczony jest do niezbędnego minimum, służącemu wymianie i obsłudze pasażerów. Zabrania się postoju pojazdów na przystanku w celu oczekiwania na odbycie kolejnego kursu.

7. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy - jedynie na przystankach początkowych i końcowych o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu miejsca.

8. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:

1) zatrzymania pojazdu na początku zatoki autobusowej a w przypadku jej braku w taki sposób aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,

2) zatrzymania pojazdu na przystankach w taki sposób aby umożliwić wszystkim pasażerom w szczególności osobom starszym i niepełonsprawnym dogodne i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie,

3) umieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie i w sposób nie powodujący ograniczenia widoczności rozkładów i oznaczeń innych przewoźników korzystających z przystanku,

4) zatrzymywania pojazdów na przystankach zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz aktualnym rozkładem jazdy.

9. Zabrania się ustawiania dodatkowych słupków w celu rozwieszenia rozkładów jazdy.

10. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Gminy w Perlejewie rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

11. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika),

12. Gmina Perlejewo zastrzega sobie prawo likwidacji bądź zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego.

13. W okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania przystanku komunikacyjnego przewoźnik i operator ma prawo do korzystania z przystanków zamiennych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »