| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 208/XXII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wysokie Mazowieckie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wysokie Mazowieckie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracja , o której mowa w § 1, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy pierwszą deklarację, o której mowa w § 1 w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy pierwszą deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania odpadów komunalnych.

4. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości, jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości opłaca się w kwartale następnym, po którym nastąpiła zmiana danych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik do Uchwały Nr 208/XXII/12
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr 208/XXII/12
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »