| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 209/XXII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbiera się wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2) papier i tektura,

3) szkło,

4) tworzywa sztuczne,

5) metale,

6) opakowania wielomateriałowe,

7) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone zebrane w sposób selektywny,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej,

12) przeterminowane leki i chemikalia,

13) zużyte opony,

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierana będzie od właściciela nieruchomości każda zebrana ilość odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 wytworzona w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych określonym przez Przedsiębiorcę, z którym Gmina Wysokie Mazowieckie zawarła umowę, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) odbierane są z nieruchomości na zasadach określonych w § 1 ust. 2 co najmniej raz na miesiąc.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru i tektury, szkła , tworzywa sztucznego oraz zebrane łącznie metal i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki, odbierane są z nieruchomości na zasadach określonych w § 1 ust. 2 co najmniej raz na miesiąc.

3. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone zebrane w sposób selektywny można indywidualnie kompostować w przydomowych kompostownikach lub gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki, odbierane będą z nieruchomości na zasadach określonych w § 1 ust. 2 co najmniej raz na miesiąc.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte opony powinny być odbierane przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 1 ust. 2 nie rzadziej niż dwa razy w roku, lub według zapotrzebowania dostarczane przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki lub innych punktów zbiórki organizowanych przez podmioty.

5. Odpady wielkogabarytowe powinny być odbierane przez Przedsiębiorcę nie rzadziej niż dwa razy w roku, lub według zapotrzebowania dostarczane przez właścicieli nieruchomości do punktów selektywnej zbiórki.

6. W przypadku odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości ustala termin indywidualnie z urzędem gminy w zależności od potrzeb, lub według zapotrzebowania dostarcza je do punktu selektywnej zbiórki.

§ 3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 2 - 6, traktowane będą jako odpady zmieszane.

§ 4. 1. Odpady wymienione w § 1 ust. 7 - 13 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości mieszkańcom.

§ 5. 1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w oznaczonych workach i pojemnikach.

2. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w ust. 1, a także umieszczone w pojemnikach i workach niespełniających wymogów, nie będą odbierane.

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków dla pracowników Przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki i worki przed wejście na teren nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r. .

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »