| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/141/13 Rady Gminy Nowinka

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r.Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r, Nr 171, poz. 1016 Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) i zmiany z 2011 Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20 222,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Plan dochodów budżetowych wynosi 12 424 112,00 zł z tego: dochody bieżące 8 038 758,00 zł, dochody majątkowe 4 385 354,00 zł

3. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 12 537 834,00 zł, z tego: wydatki bieżące 7 805 479,00 zł, wydatki majątkowe 4 732 355,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 113 722,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 113 722,00 zł.

§ 3. 1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.178.275,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 10.064.553,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego na:

1. Spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 9.820.000 zł

2. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc § 3, 4 Uchwały Nr XIX/129/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 oraz § 10 pkt 1 b) Uchwały Nr XVIII/114/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2013 rok.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Jedliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/141/13
Rady Gminy Nowinka
z dnia 14 marca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

4 300,00

222,00

4 522,00

01030

Izby rolnicze

4 300,00

222,00

4 522,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

4 300,00

222,00

4 522,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

33 700,00

10 000,00

43 700,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

33 700,00

10 000,00

43 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 066,00

10 000,00

18 066,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

10 000,00

10 000,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

10 000,00

10 000,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

10 000,00

10 000,00

Razem:

11 417 141,00

20 222,00

11 437 363,00

Wyszczególnienie

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

Wydatki ogółem

12 537 834,00

7 805 479,00

5 529 387,00

3 840 330,00

1 689 057,00

220 000,00

1 326 586,00

304 506,00

0,00

425 000,00

4 732 355,00

4 732 355,00

12 436,00

0,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/141/13
Rady Gminy Nowinka
z dnia 14 marca 2013 r.

USZCZEGÓŁOWIENIE

przychodów i rozchodów budżetu w 2013r.

W złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Plan na 2013 rok

1

2

3

5

Przychody ogółem:

10 178 275,00

1.

Kredyty

§952

-

2.

Pożyczka z budżetu państwa

§952

9 820 000,00

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§903

-

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§951

-

5.

Prywatyzacja majątku jst

§944

-

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§957

-

7.

Papiery wartościowe(obligacje)

§931

-

8.

Inne źródła (wolne środki)

§950

358 275,00

Rozchody ogółem

10 064 553,00

1.

Spłata kredytów

§992

10 064 553,00

2.

Spłata pożyczki z budżetu państwa

§992

-

3.

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§963

-

4.

Spłata kredytu krótkoterminowego

§992

5.

Udzielone pożyczki

§991

-

6.

Lokaty

§994

-

7.

Wykup papierów wartościowych(obligacji)

§982

-

8.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§995

-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/141/13
Rady Gminy Nowinka
z dnia 14 marca 2013 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie wydatków:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków zwiększono o 222,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków zwiększono o 10 000,000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków zwiększono o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny pomocy materialnej dla uczniów.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 12 537 834,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Jedliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »