| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/249/13 Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 182 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 680, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1029, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 34 243,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 61 461,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 27 218,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 69 580 406,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 326 762,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 70 413 782,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 805 410,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 608 372,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 833 376,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 833 376,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 151 451,42 zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 7 966 624,00 zł (w tym 750 338,42 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) oraz z przychodów z wolnych środków, stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 184 827,42 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 833 376,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 7 966 624,00 zł.

§ 6. Traci moc § 10 Uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo


mgr Grzegorz Curyło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 378 667,00

10 000,00

2 388 667,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 378 667,00

10 000,00

2 388 667,00

0920

Pozostałe odsetki

1 100,00

10 000,00

11 100,00

801

Oświata i wychowanie

1 024 232,00

24 243,00

1 048 475,00

80195

Pozostała działalność

31 882,00

24 243,00

56 125,00

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

16 162,00

24 243,00

40 405,00

Razem:

62 806 162,00

34 243,00

62 840 405,00

Rodzaj zadania: własne

1. Dochody razem - 69 580 406,00 zł.

2. Dochody bieżące razem - 56 326 762,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)-1 308 351,00 zł.

3. Dochody majątkowe - 13 253 644,00 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 12 168 644,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 11 251 352,00 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku - 1 000 000,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 85 000,00 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok (w złotych)

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

24 359 947,00

34 883,00

24 394 830,00

80101

Szkoły podstawowe

9 927 918,00

21 644,00

9 949 562,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 830 080,00

27 289,00

6 857 369,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

570 091,00

- 5 645,00

564 446,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

962 317,00

- 2 769,00

959 548,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

61 603,00

- 2 769,00

58 834,00

80110

Gimnazja

7 208 504,00

- 9 651,00

7 198 853,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

393 974,00

- 9 651,00

384 323,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

659 496,00

- 584,00

658 912,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

34 272,00

- 584,00

33 688,00

80195

Pozostała działalność

256 602,00

26 243,00

282 845,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

4 000,00

2 000,00

6 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

16 162,00

24 243,00

40 405,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

623 135,00

- 640,00

622 495,00

85401

Świetlice szkolne

553 135,00

- 640,00

552 495,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

31 155,00

- 640,00

30 515,00

926

Kultura fizyczna

8 621 989,00

0,00

8 621 989,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

762 278,00

0,00

762 278,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

318 489,00

6 600,00

325 089,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

63 560,00

1 167,00

64 727,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

8 818,00

162,00

8 980,00

4480

Podatek od nieruchomości

31 873,00

- 7 929,00

23 944,00

Razem:

63 639 538,00

34 243,00

63 673 781,00

Rodzaj zadania: własne

1. Plan wydatków ogółem - 70 413 782,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 51 805 410,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych - 38 971 188,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28 709 356,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 261 832,00 zł,

- dotacja na zadania bieżące - 2 603 493,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 834 123,00 zł,

- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3-172 842,00 zł,

- obsługa długu - 1 223 764,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 18 608 372,00 zł, w tym:

a) na programy z udziałem środków, o których mowa q art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 16 685 531,00 zł, b) dotacja na zakupy inwestycyjne - 150 000,00 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 34 243,00 złsą następujące:

a) odsetki od wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 10 000,00 zł - rozdz. 70005 § 0920,

b) rozdz. 80195 § 2440 - 24 243 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 2. Zmiany wplanie wydatkówsą następujące:

1) zwiększenia na kwotę 34 243,00 złsą następujące:

a) UM Grajewo:

- rozdz. 80195 § 4300 - 24 243 zł - wydatki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- rozdz. 80195 § 3040 - 2 000 zł z przeznaczeniem na nagrodę zgodnie z uchwałą nr XXVIII/170/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu miasta Grajewo,

b) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 8 000,00 zł w ZSM Nr 2, rozdz.80101 § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób, które w ramach zobowiązania wobec PUP szkoła musi zatrudnić na 3 miesiące,

2) przesunięcia na kwotę 27 218,00 złsą następujące:

a) dokonuje się przesunięcia kwoty 19 289,00 zł w ZSM Nr 2 w Grajewie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z rozdz. 80101 § 4040 - 5 645,00 zł, 80103 § 4040 - 2 769,00 zł, 80110 § 4040 - 9 651,00 zł, 80148 § 4040 - 584,00 zł i z rozdz. 85401 § 4040 - 640,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 - 19 289,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób, które w ramach zobowiązania wobec PUP szkoła musi zatrudnić na 3 miesiące,

b) dokonuje się przesunięcia kwoty 7 929,00 zł w MOSiR w rozdz. 92604 § 4480 (błędnie zaplanowana kwota podatku od nieruchomości) do § 4010 - 6 600,00 zł, § 4110 - 1 167,00 zł, § 4120 - 162,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne osoby, którą w ramach zobowiązania wobec PUP jednostka musi zatrudnić na 3 miesiące oraz na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego dla pracownicy, której powierzono prowadzenie gospodarki kasowej.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Pruszyńska

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »