| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/249/13 Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 182 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 680, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1029, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 34 243,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 61 461,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 27 218,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 69 580 406,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 326 762,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 70 413 782,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 805 410,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 608 372,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 833 376,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 833 376,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 151 451,42 zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 7 966 624,00 zł (w tym 750 338,42 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) oraz z przychodów z wolnych środków, stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 184 827,42 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 833 376,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 7 966 624,00 zł.

§ 6. Traci moc § 10 Uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo


mgr Grzegorz Curyło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 378 667,00

10 000,00

2 388 667,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 378 667,00

10 000,00

2 388 667,00

0920

Pozostałe odsetki

1 100,00

10 000,00

11 100,00

801

Oświata i wychowanie

1 024 232,00

24 243,00

1 048 475,00

80195

Pozostała działalność

31 882,00

24 243,00

56 125,00

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

16 162,00

24 243,00

40 405,00

Razem:

62 806 162,00

34 243,00

62 840 405,00

Rodzaj zadania: własne

1. Dochody razem - 69 580 406,00 zł.

2. Dochody bieżące razem - 56 326 762,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)-1 308 351,00 zł.

3. Dochody majątkowe - 13 253 644,00 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 12 168 644,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 11 251 352,00 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku - 1 000 000,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 85 000,00 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok (w złotych)

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

24 359 947,00

34 883,00

24 394 830,00

80101

Szkoły podstawowe

9 927 918,00

21 644,00

9 949 562,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 830 080,00

27 289,00

6 857 369,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

570 091,00

- 5 645,00

564 446,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

962 317,00

- 2 769,00

959 548,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

61 603,00

- 2 769,00

58 834,00

80110

Gimnazja

7 208 504,00

- 9 651,00

7 198 853,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

393 974,00

- 9 651,00

384 323,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

659 496,00

- 584,00

658 912,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

34 272,00

- 584,00

33 688,00

80195

Pozostała działalność

256 602,00

26 243,00

282 845,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

4 000,00

2 000,00

6 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

16 162,00

24 243,00

40 405,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

623 135,00

- 640,00

622 495,00

85401

Świetlice szkolne

553 135,00

- 640,00

552 495,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

31 155,00

- 640,00

30 515,00

926

Kultura fizyczna

8 621 989,00

0,00

8 621 989,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

762 278,00

0,00

762 278,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

318 489,00

6 600,00

325 089,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

63 560,00

1 167,00

64 727,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

8 818,00

162,00

8 980,00

4480

Podatek od nieruchomości

31 873,00

- 7 929,00

23 944,00

Razem:

63 639 538,00

34 243,00

63 673 781,00

Rodzaj zadania: własne

1. Plan wydatków ogółem - 70 413 782,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 51 805 410,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych - 38 971 188,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28 709 356,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 261 832,00 zł,

- dotacja na zadania bieżące - 2 603 493,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 834 123,00 zł,

- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3-172 842,00 zł,

- obsługa długu - 1 223 764,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 18 608 372,00 zł, w tym:

a) na programy z udziałem środków, o których mowa q art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 16 685 531,00 zł, b) dotacja na zakupy inwestycyjne - 150 000,00 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 34 243,00 złsą następujące:

a) odsetki od wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 10 000,00 zł - rozdz. 70005 § 0920,

b) rozdz. 80195 § 2440 - 24 243 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 2. Zmiany wplanie wydatkówsą następujące:

1) zwiększenia na kwotę 34 243,00 złsą następujące:

a) UM Grajewo:

- rozdz. 80195 § 4300 - 24 243 zł - wydatki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- rozdz. 80195 § 3040 - 2 000 zł z przeznaczeniem na nagrodę zgodnie z uchwałą nr XXVIII/170/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu miasta Grajewo,

b) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 8 000,00 zł w ZSM Nr 2, rozdz.80101 § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób, które w ramach zobowiązania wobec PUP szkoła musi zatrudnić na 3 miesiące,

2) przesunięcia na kwotę 27 218,00 złsą następujące:

a) dokonuje się przesunięcia kwoty 19 289,00 zł w ZSM Nr 2 w Grajewie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z rozdz. 80101 § 4040 - 5 645,00 zł, 80103 § 4040 - 2 769,00 zł, 80110 § 4040 - 9 651,00 zł, 80148 § 4040 - 584,00 zł i z rozdz. 85401 § 4040 - 640,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 - 19 289,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób, które w ramach zobowiązania wobec PUP szkoła musi zatrudnić na 3 miesiące,

b) dokonuje się przesunięcia kwoty 7 929,00 zł w MOSiR w rozdz. 92604 § 4480 (błędnie zaplanowana kwota podatku od nieruchomości) do § 4010 - 6 600,00 zł, § 4110 - 1 167,00 zł, § 4120 - 162,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne osoby, którą w ramach zobowiązania wobec PUP jednostka musi zatrudnić na 3 miesiące oraz na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego dla pracownicy, której powierzono prowadzenie gospodarki kasowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »