| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/229/13 Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 maja 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych nieposiadających minimum 1 ha fizycznego powierzchni użytków rolnych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych posiadających minimum 1 ha fizycznego powierzchni użytków rolnych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3. Deklarację właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500 - leca 14, 19-213 Radziłów w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

§ 2. 1. Określa się termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30 czerwca 2013 r.

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

§ 3. 1. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z póżn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z póżn. zm.).

2. Format elektroniczny deklaracji określa się w formacie danych XML.

3. Przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

4. Dokument XML, o którym mowa w ust. 2, zgodny będzie ze schematami opublikowanymi w repozytorium wzorów platformy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/215/13 Rady Gminy Radziłów z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sparwie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/229/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 31 maja 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/229/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 31 maja 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria RK Legal

Od 10 lat wspieramy biznes naszych klientów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »