| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/128/2013 Rady Gminy Rudka

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczących:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 2,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 2,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 4,00 zł;

4) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł.

2. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2pasa drogowego w wysokości - 1,00 zł.

3. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

Lp.

Lokalizacja urządzenia w terenie

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym

w poprzek drogi

wzdłuż drogi

w jezdni

poza jezdną

1

w obszarze zabudowanym

75,00 zł

50,00 zł

30,00 zł

2

poza obszarem zabudowanym

50,00 zł

40,00 zł

30,00 zł

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 200 zł.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

5. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 30% określonych w ust. 1 i 2.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

- poza terenem zabudowanym - 0,50 zł,

- terenie zabudowanym - 0,40 zł;

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł;

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł/1 m2/dobę;

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe - 2,00 zł/1 m2/dobę.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:

1) za 1 m2powierzchni reklamy - 2,00 zł;

2) o powierzchni nie przekraczającej 1 m2, umieszczonej nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza zawierającej wyłącznie informację o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej - 0,50 zł;

3) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz itp. za 1 m2powierzchni - 0,10 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Bogdan Kresso

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »