| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/128/2013 Rady Gminy Rudka

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczących:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 2,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 2,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 4,00 zł;

4) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł.

2. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2pasa drogowego w wysokości - 1,00 zł.

3. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

Lp.

Lokalizacja urządzenia w terenie

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym

w poprzek drogi

wzdłuż drogi

w jezdni

poza jezdną

1

w obszarze zabudowanym

75,00 zł

50,00 zł

30,00 zł

2

poza obszarem zabudowanym

50,00 zł

40,00 zł

30,00 zł

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 200 zł.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

5. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 30% określonych w ust. 1 i 2.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

- poza terenem zabudowanym - 0,50 zł,

- terenie zabudowanym - 0,40 zł;

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł;

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł/1 m2/dobę;

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe - 2,00 zł/1 m2/dobę.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:

1) za 1 m2powierzchni reklamy - 2,00 zł;

2) o powierzchni nie przekraczającej 1 m2, umieszczonej nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza zawierającej wyłącznie informację o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej - 0,50 zł;

3) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz itp. za 1 m2powierzchni - 0,10 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Bogdan Kresso

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »