| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/213/13 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 i poz. 938 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikien Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 37 651 343 zł, w tym: dochodów bieżacych - 36 101 963 zł, dochodów majątkowych - 1 549 380 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 40 583 621 zł, w tym: wydatków bieżących 34 431 001 zł, wydatków majątkowych 6 152 620 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 2 932 278 zostanie sfinansowany emisją obligacji w kwocie 2 000 000 oraz wolnymi środkami w kwocie 932 278 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2013 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXI/148/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany polegające na:

1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 5 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 7 pn. "Plan dochodów i wydatków na 2013 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/213/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/213/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/213/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 25 września 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdział

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

rok budżetowy 2013
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

600

60016

6060

Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Górnej, Miłkowskiego, Gilewskiego

100 000

100 000

34 940

65 060

Miasto Siemiatycze

2

600

60016

6050

Budowa chodników - os. "Podleśne" i "Nad zalewem"

10 000

20 000

20 000

Miasto Siemiatycze

3

600

60016

6060

Wykup gruntów przyjętych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji ul. Plażowej

100 000

5 000

5 000


Miasto Siemiatycze

4

600

60016

6050

Powiazanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z droga krajowa Nr 19 - Etap I

2 200 000

2 200 000

1 177 940

1 022 060

Miasto Siemiatycze

5

630

63095

6050

Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich.

8 000 000

427 000

427 000

Miasto Siemiatycze

6

720

72095

6050

Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2013

2 766 116

2 800

2 800

Miasto Siemiatycze

7

720

72095

6067

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

32 400

32 400

4 900

27 500

Miasto Siemiatycze

8

720

72095

6050

Budowa Systemu Informacji Miejskiej

40 000

40 000

40 000

Miasto Siemiatycze

9

750

75023

6060

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta

30 000

30 000

30 000

Miasto Siemiatycze

10

801

80104

6050

Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 5

375 000

375 000

375 000

Przedszkole Nr 5

11

801

80104

6060

Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 3

7 000

7 000

7 000

Przedszkole Nr 3

12

900

90015

6050

Budowa przyłacza energetycznego do ogródków działkowych "Zielone Wzgórze"

7 000

7 000

7 000

Miasto Siemiatycze

13

900

90015

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej, Małopolskiej

250 000

250 000

250 000

Miasto Siemiatycze

14

921

92109

6220

Dotacja celowa na remont elewacji i wymiana stolarki okiennej byłej Synagogi w Siemiatyczach

182 000

182 000

182 000

Siemiatycki Ośrodek Kultury

15

926

92601

6050

Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską

30 000

30 000

30 000

Miasto Siemiatycze

16

600

60016

6050

Przebudowa drogi w ul. Słowiczej, Sportowej, Plażowej

294 000

294 000

294 000

Miasto Siemiatycze

17

600

60016

6050

Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK-u

91 000

91 000

91 000

Miasto Siemiatycze

18

926

92601

6050

Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"

713 100

713 100

713 100

Miasto Siemiatycze

19

900

90015

6050

Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU.

61 500

61 500

61 500

Miasto Siemiatycze

20

853

85305

6050

Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na Żłobek w ramach programu "Maluch"

251 820

72 000

72 000

179 820

Żłobek

21

853

85305

6060

Zakup maszyny czyszczącej

8 000

8 000

8 000

Żłobek

22

754

75412

6050

Wykonanie dokumentacji na budowę ścianki wspinaczkowej przy MOSiR

20 000

20 000

20 000

Miasto Siemiatycze

23

750

75023

6050

GIS - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

50 000

50 000

50 000

Miasto Siemiatycze

24

750

75023

6050

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

15 000

15 000

15 000

Miasto Siemiatycze

25

921

92109

6220

Dotacja celowa dla SOK na zakup telebimu

65 000

65 000

65 000

Siemiatycki Ośrodek Kultury

26

600

60016

6050

Remont nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego w Siemiatyczach

248 000

248 000

248 000

Miasto Siemiatycze

27

600

60016

6050

Przebudowa części ul. Świętojańskiej

202 000

202 000

202 000

Miasto Siemiatycze

28

600

60016

6050

Dokumentacja i budowa ciągu pieszo-jezdnego z ul. Żwirki i Wigury do os. Tarasy

10 000

10 000

10 000

Miasto Siemiatycze

29

700

70095

6050

Budowa budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej

200 000

15 000

15 000

Miasto Siemiatycze

30

926

92601

6050

Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej

400 000

400 000

400 000

Miasto Siemiatycze

Ogółem:

16 821 936

6 152 620

2 923 240

2 000 000

1 201 880

27 500

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/213/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 25 września 2013 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Podmiot dotowany

Dotacja celowa

Dotacja
podmiotowa

1

921

92109

2480

Siemiatycki Ośrodek Kultury

-


972 000

2

921

92109

6220

Siemiatycki Ośrodek Kultury

247 000

2

921

92116

2480

Biblioteka Miejska

-


592 000

OGÓŁEM

247 000


1 564 000

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/213/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 25 września 2013 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2013 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.

Nazwa jednostki

Dochody

Wydatki

1.


Przedszkole Nr 1

Ogółem-301 000
§ 0830 - 300 000
§ 0920 - 1 000

Ogółem - 301 000
§ 4210 - 29 000
§ 4220 - 120 000
§ 4230 - 1 000
§ 4260 - 60 000
§ 4270 - 48 000
§ 4280 - 1 500
§ 4300 - 15 000
§ 4350 - 1 000
§ 4370 - 1 500
§ 4430 - 3 000
§ 4700 - 1 000
§ 4170 - 17 000
§ 4110 - 2 500
§ 4120 - 500

2.Przedszkole Nr 3

Ogółem - 336 200

§ 0830 - 335 000
§ 0920 - 200
§ 0970 - 1 000

Ogółem - 336 200
§ 4210 - 29 000
§ 4170 - 5 000
§ 4220 - 160 000
§ 4230 - 100
§ 4240 - 1 500
§ 4260 - 100 000
§ 4270 - 8 000
§ 4280 - 500
§ 4300 - 25 000
§ 4350 - 600
§ 4360 - 1 000
§ 4370 - 1 000
§ 4410 - 1 000
§ 4430 - 2 000
§ 4700 - 1 000
§ 3020 - 500

3.Przedszkole Nr 5

Ogółem - 306 500

§ 0830 - 305 000
§ 0920 - 500
§ 0960 - 1 000

Ogółem - 306 500
§ 4170 - 2 000
§ 4210 - 70 000
§ 4220 - 106 800
§ 4230 - 300
§ 4240 - 3 000
§ 4260 - 90 000
§ 4270 - 10 000
§ 4280 - 1 500
§ 4300 - 15 000
§ 4350 - 1 000
§ 4370 - 2 000
§ 4390 - 200
§ 4410 - 1 000
§ 4430 - 700
§ 4700 - 2 000
§ 3020 - 1 000

4.

Szkoła Podstawowa Nr 1
w Siemiatyczach

Ogółem - 203 500
§ 0830 - 190 000
§ 0920 - 1 500
§ 0970 - 12 000

Ogółem - 203 500
§ 4210 - 10 000
§ 4220 - 170 000
§ 4260 - 6 900
§ 4270 - 13 000
§ 4300 - 2 000
§ 4530 - 600
§ 4170 - 1 000

5.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Siemiatyczach

Ogółem - 210 000
§ 0690 - 500
§ 0750 - 18 000
§ 0830 - 187 000
§ 0920 - 300
§ 0960 - 2 000
§ 0970 - 2 200

Ogółem - 210 000
§ 4170 - 1 800
§ 4110 - 300
§ 4120 - 100
§ 2400 - 100
§ 4210 - 45 700
§ 4220 - 120 000
§ 4240 - 1 000
§ 4260 - 15 000
§ 4270 - 11 000
§ 4300 - 14 400
§ 4360 - 600

6.

Gimnazjum Publiczne Nr 1
w Siemiatyczach

Ogółem - 200 000
§ 0750 - 23 000
§ 0830 - 156 000
§ 0920 - 500
§ 0970 - 20 500

Ogółem - 200 000
§ 4210 - 35 000
§ 4220 - 106 000
§ 4260 - 35 500
§ 4270 - 1 000
§ 4300 - 14 500
§ 4350 - 1000
§ 4530 - 7 000

7.

Szkoła Muzyczna I stopnia
w Siemiatyczach

Ogółem - 100
§ 0970 - 100

Ogółem - 100
§ 4300 - 100

OGÓŁEM

1.557.300

1.557.300

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/213/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 25 września 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1 478 660 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 067 060 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 45 000 oraz otrzymanej dotacji w wysokości 1 022 060 na realizację zadania inwestycyjnego "Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z droga krajową Nr 19 - Etap I" - schetynówka.

2) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 2 800 zł z tytułu zwiększenia dochodów z wieczystego użytkowania.

3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 13 500 zł zwiększenie dochodów własnych z tytułu otrzymanych odszkodowań z Inter Risk oraz sprzedaży drewna.

4) dział 756 rozdział 75601 o kwotę 1 500 zł zwiększenie dochodów własnych z karty podatkowej.

5) dział 756 rozdział 75615 o kwotę 7 900 zł zwiększenie dochodów własnych z podatku od czynności cywilno-prawnych.

6) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 12 000 zł zwiększenie dochodów własnych z tytułu podatku leśnego.

7) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 22 000 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy na dofinansowanie remontów bieżących.

8) dział 758 rozdział 75814 o kwotę 1 000 zł z tytułu zwiększenia wpływów z tytułu odsetek.

9) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 345 000 zł z tytułu dokonania przeniesień w planie dochodów pomiędzy paragrafami: z 0830 na 2310.

10) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 900 zł zwiększenie dochodów własnych ze zwrotu opłaty sądowej.

11) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 5 000 zł z tytułu dokonania przeniesień w planie dochodów pomiędzy paragrafami: z 0920 na 2910.

2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 291 000 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 941 000 zł z tytułu zmiany paragrafu na zadania inwestycyjne: z 6310 na 6330 realizacja budowy drogi "schetynówki"

2) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 345 000 zł z tytułu dokonania przeniesień w planie dochodów pomiędzy paragrafami: z 0830 na 2310.

3) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 5 000 zł z tytułu dokonania przeniesień w planie dochodów pomiędzy paragrafami: z 0920 na 2910.

3Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 909 200 zł, w tym:

1) dział 700 rozdział 70095 o kwotę 15 000 zł wprowdzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej";

2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 65 000 zł wprowadzenie nowych zadan inwestycyjnych pod nazwą "GIS - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" oraz "Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach użyteczności publicznej".

3) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 20 000 zł wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego "Dokumentacja na budowę scianki wspinaczkowej przy MOSiR"

4) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 22 000 zł wydatki na remont bieżący mający na celu likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 1 - środki pozyskane z rezerwy oświatowej

5) dział 851 rozdział 85153 o kwotę 6 600 zl zwiększenie planu wydatków z tytułu niewykorzystanych środków na działanie przeciwdziałanie narkomanii w roku ubiegłym.

6) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 30 000 zł zwiękzenie planu wydatków z tytułu niewykorzystanych środków na działanie przeciwalkoholowe w roku ubiegłym.

7) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 8 000 zł wprowadzenie nowego zadania "Zakup maszyny czyszczącej" zadanie realizowane przez Żłobek w ramach projektu "Maluch".

8) dział 854 rozdział 85401 o kwotę 7 000 zł wniosek Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 1 o przesunięcie środków.

9) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 500 zł zwiększenie zadania inwestycyjnego "Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU"

10) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 259 000 zł z czego: 247 000 zł przyznanie dotacji celowej dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury na zakup telebimu i remont elewacji byłej Synagogi oraz dotacji podmiotowej na bieżące wydatki związane z eksploatacją telebimu.

11) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 440 100 zł wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego "Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej" oraz zwiększenie planu na zadanie "Budowa boisk sportowych przy SP nr 1 - Orlik" - wykonanie dodatkowych prac związanych z odwodnieniem boiska.

12) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 36 000 zł pokrycie kosztów związanych z zabiegami oczyszczania wody metodą biologiczną w zalewie miejskim.

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 721 540 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 512 540 zł pomimo wprowadzenia nowych drogowych zadan inwestycyjnych zmniejszenie wynikłe z tytułu poprzetargowych oszczędności na budowie "schetynówki"

2) dział 758 rozdział 75818 o kwotę 111 000 zł rozdysponowano rezerwę z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

3) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 7 000 zł wniosek Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 1 o przesunięcie środków.

3) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 8 000 zł zmniejszenie zadania inwestycyjnego z tytułu adaptacji pomieszczeń Żłobka na rzecz zakupu maszyny czyszczącej.

4) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 83 000 zł przeniesienie pomiędzy paragrafami dotacji celowej dla SOK.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »