| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Starosty Sejneńskiego

z dnia 20 stycznia 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Sejneńskim za rok 2013 na terenie Powiatu Sejneńskiego

Zgodnie z art. 38a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595, z późn. zm.) Starosta Powiatu Sejneńskiego Zarządzeniem nr 24/2011 z dnia 27 grudnia 2011r. powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2011-2014 (ze zmianami przyjętymi
w Zarządzeniu Nr 4/2012 Starosty Sejneńskiego z dnia 29 lutego 2012 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2011-2014 oraz ze zmianami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 35/2013 Starosty Sejneńskiego z dnia 14 listopada 2013r. zmieniającym zarządzenie
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2011-2014). Do zadań Komisji należy:

1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3. przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli,

5. opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli,

6. opiniowanie zleconych przez starostę innych zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W skład Komisji w 2013 r. wchodzili: Pan Andrzej Szturgulewski - Przewodniczący Komisji Pan Józef Miszkiel- Członek Komisji Pan Jan Łuba- Członek Komisji Pan Andrzej Wiżlański- Członek Komisji Pani Ewa Bednarska- Członek Komisji Pani Anna Krystyna Witkowska- Członek Komisji Pan Janusz Moroz- Członek Komisji Pan Medard Witold Zimnicki- Członek Komisji na podstawie Zarządzenia nr 35/2013 Starosty Sejneńskiego z dnia 14 listopada 2013r. W pracach Komisji uczestniczyła także Pani Angelika Maria Karłowicz
- Zastępca Prokuratora Rejonowego w Sejnach wskazana przez Prokuratora Okręgowego w Suwałkach. Ponadto w pracach Komisji z głosem doradczym uczestniczył Pan kpt. Straży Granicznej Bogdan Bućko- przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Sejnach oraz Pan Bogdan Fidrych- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach. W 2013 roku Komisja kontynuowała zadania z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego wynikające z zapisów w/w ustawy oraz inne zadania wynikające z przyjętego harmonogramu pracy. Omawiana tematyka dotyczyła głównie pracy Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego a także innych jednostek organizacyjnych pośrednio zajmujących się zadaniami z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 4 posiedzenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sejnach. Pierwsze posiedzenie odbyło się 30 stycznia 2013r. Komisja zapoznała
się z informacją z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Sejnach za 2012 rok oraz przyjęła informację z działalności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach za 2012 rok. Omówiła harmonogram działań i przedsięwzięć do Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na 2013 rok
tj. poszczególne rodzaje zagrożeń i podejmowane przedsięwzięcia. Ponadto Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Sejneńskim za rok 2012 na terenie Powiatu Sejneńskiego. Na drugim posiedzeniu, które odbyło się 24 kwietnia 2013r. Komisja omówiła stan bezpieczeństwa i porządku oraz stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu Sejneńskiego za okres 1 stycznia-30 kwietnia 2013. Zapoznała się również z informacją o stanie sanitarnym powiatu sejneńskiego za 2012 rok oraz przyjęła informację z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach za 2012r. Na niniejszym posiedzeniu Komisja przyjęła "Harmonogram działań i przedsięwzięć do Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na 2013 rok". Trzecie posiedzenie miało miejsce dnia 26.09.2013r. Komisja omówiła stan bezpieczeństwa i porządku oraz stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego
na terenie powiatu Sejneńskiego za okres od 1 czerwca - do 31 sierpnia 2013. Zapoznała się z informacją o aktualnym stanie bezrobocia na terenie powiatu sejneńskiego oraz o wsparciu udzielonym osobom bezrobotnym w 2012 roku. Ponadto Pan Starosta poinformował o odbytym Posiedzeniu Reagowania Kryzysowego w Sejnach podczas którego została omówiona kwestia związana z pomorem świń. Zostały wyznaczone po 1 miejscu w każdej gminie do ewentualnego spopielenia świń padłych w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, określono zadania dla jednostek powiatowych i gminnych w tym zakresie. Czwarte posiedzenie odbyło się w dniu 04.12.2013r. w trakcie którego Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu sejneńskiego. Omówiony został również temat przygotowania do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2013/2014. Ponadto Komisja zapoznała się z informacją na temat spożywania alkoholu niewiadomego powodzenia . Tematyka posiedzeń Komisji nawiązywała do ustawowych zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Według informacji przedstawionej przez Komendę Powiatową Policji w Sejnach wynika, że w obszarze zapewnienia porządku publicznego w 2013 roku zabezpieczono 6 imprez masowych o charakterze kulturalno- sportowym.
Nie odnotowano zakłóceń spokoju podczas tych imprez. Biorąc pod uwagę przestępczość nieletnich stwierdzono, ze nastąpił spadek ujawnionych czynów karalnych popełnionych przez nich o 6 ( 2013r.-24, 2012r.-18) oraz nieznaczny spadek sprawców tych czynów z 10 na 9. Takiego stanu rzeczy należy upatrywać się w podejmowanych działaniach edukacyjno-prewencyjnych, jak również w działaniach pod nazwą "Nieletni", które mają na celu przeciwdziałanie przestępczości oraz patologiom społecznym. Odnotowano 3490 wykroczeń w tym 251 przypadkach skierowano wniosek o ukaranie do sądu, a 2357 wykroczeń zakończyło się nałożeniem mandatu karnego. W kategorii wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu ujawniono 191 takich przypadków, zaś wobec 265 sprawców niestosujących się do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożono mandaty karne. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Sejnach w 2013 wszczęli 410 postępowań przygotowawczych. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek ilości stwierdzonych przestępstw. W wybranych kategoriach sytuacja przedstawia się następująco: · kradzież- 61czynów (2012r.-85), · włamania- 45 czynów (2012r.-44), · narkotyki- 6 czynów(2012r.-20), · bójki- 5czynów(2012r.-4), · niszczenie mienia- 17 czynów(2012r.-20), · rozbój- 3 czyny (2012r.-6) W ramach działalności prewencyjno-wychowawczych na terenie każdej gminy dzielnicowy organizował spotkania ze społeczeństwem, prowadził edukację w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, eliminowania zachowań prowadzących
do stania się ofiarą przestępstw. W zakresie działań podejmowanych wobec przemocy w rodzinie policjanci przeprowadzili 369 interwencji domowych. W każdym przypadku ujawnienia przemocy domowej wdrażana była procedura " Niebieskiej Karty" (w analizowanym okresie prowadzono 107 niebieskich kart). Każda procedura wdrożenia niebieskiej karty przekazywana jest na bieżąco do zespołów interdyscyplinarnych działających
w każdej gminie. Komenda Powiatowa Policji w Sejnach przy współpracy z młodzieżą Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach oraz Starostwem Powiatowym w Sejnach włączyła się w kampanię "Ogólnopolska Noc Profilaktyki". Inicjatywa ta nawoływała do życia wolnego od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Funkcjonariusze ponadto prowadzili działania "Bezpieczna droga do szkoły/domu" oraz działania "Błysk", które miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników w ruchu drogowym. W 2013 roku odnotowano 147 kolizji i 10 wypadków w których 5 osób poniosło śmierć, a 11 zostało rannych. Funkcjonariusze ruchu drogowego w trakcie codziennych służb dbają o bezpieczeństwo na drodze poprzez cykliczne i bieżące kontrole stanu trzeźwości, stanu technicznego pojazdów, przestrzegania przepisów przez kierujących. W ramach programu "Stop zagrożenie" prowadzone są działania bezpieczne wakacje" oraz "Bezpieczne Ferie". Wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi prowadzone są kontrole letniego i zimowego wypoczynku. W ramach kontroli przypominane są zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą , w lesie oraz na drodze. W zakresie zarządzania kryzysowego w 2013 roku Komenda Powiatowa Policji brała udział w: · ćwiczeniach Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Sejnach, gdzie analizowano kwestie uwolnienia się amoniaku w obiekcie mleczarni · ćwiczenia sztabowych w formie treningu z udziałem własnych sił z zakresu działań pościgowych i poszukiwawczych za osobą zaginioną. Z przedstawionej informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sejnach wynika, iż wszystkie zgłoszenia były na bieżąco obsługiwane. W zakresie dysponowania sił i środków oraz przekazywania informacji innym służbom nie stwierdzono nieprawidłowości. Komenda Powiatowa PSP w Sejnach poprzez Powiatowe Stanowisko Kierowania korzysta także z systemu selektywnego wywoływania w celu alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu powiatu sejneńskiego. Skontrolowano 20 obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi. W zakresie wzmożonej palności Powiatowe Stanowisko Kierowania . dwa razy dziennie monitorowało stopień zagrożenia lasów, wilgotność ściółki oraz powietrza. Informacja przekazywania była przez Nadleśnictwo Pomorze. Komenda przeprowadziła także kontrole Nadleśnictw w zakresie utrzymywania przejezdności dróg i punktów czerpania wody na obszarach leśnych. Działania podejmowane w ramach "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012-2014" oraz "Harmonogramu działań i przedsięwzięć do Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego na 2013 rok" przynoszą zauważalne efekty przy wykrywaniu
i przeciwdziałaniu przestępczości na terenie powiatu sejneńskiego. Informacja w sprawie osiągniętych efektów w 2013 roku z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012-2014" ujętych w "Harmonogramie działań
i przedsięwzięć do Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na 2013 rok" przez podmioty, urzędy, instytucje, powiatowe służby, inspekcje i straże, które aktywnie włączyły się w realizację w/w programów udostępniona jest do wglądu w Wydziale Ogólnym Starostwa Powiatowego w Sejnach (I piętro, pokój nr 12).

Starosta Sejneński


Andrzej Szturgulewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »