| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie budżetu gminy na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości38.645.204,z tego:

a) bieżące w kwocie32.074.689zł,

b) majątkowe w kwocie6.570.515zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości47.505.129,z tego:

a) bieżące w kwocie29.390.052zł,

b) majątkowe w kwocie18.115.077zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości -96.744zł,

2) celową w wysokości -86.256zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości8.859.925zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych do zaciagnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie6.061.744zł,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie2.798.181zł,

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości10.321.576zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości1.461.651zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie2.000.000zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie6.061.744zł,

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości200.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości198.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości2.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie20.000zł i wydatki w kwocie52.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie804.800zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie804.800zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę214.026zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1) sołectwa Ciasne kwotę 10.988 zł,

2) sołectwa Cieliczanka kwotę 5.817 zł,

3) sołectwa Grabówka kwotę 21.545 zł,

4) sołectwa Kolonia Grabówka kwotę 21.545 zł,

5) sołectwa Henrykowo kwotę 10.816 zł,

6) sołectwa Jałówka kwotę 5.128 zł,

7) sołectwa Karakule kwotę 16.008 zł,

8) sołectwa Łaźnie kwotę 5.494 zł,

9) sołectwa Ogrodniczki kwotę 9.951 zł,

10) sołectwa Sobolewo kwotę 21.545 zł,

11) sołectwa Kolonia Sobolewo kwotę 14.004 zł,

12) sołectwa Sokołda kwotę 6.571 zł,

13) sołectwa Sowlany kwotę 11.462 zł,

14) sołectwa Surażkowo kwotę 4.805 zł,

15) sołectwa Woronicze-Międzyrzecze kwotę 5.257 zł,

16) sołectwa Zaścianki kwotę 21.545 zł,

17) sołectwa Kolonia Zaścianki kwotę 21.545 zł,

§ 13. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 14. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody -4.220.212zł, koszty -4.222.793zł, zgodnie z załacznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody -406.740zł, wydatki -406.740zł, zgodnie z załacznikiem nr 8.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 8 uchwały.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/366/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Planowane dochody budżetu na 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/366/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/366/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/366/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2014 i kolejnych

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/366/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/366/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/366/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/366/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2014 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »