| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/205/2014 Rady Gminy Filipów

z dnia 12 lutego 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się nastepujące zmiany:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 28.581 zł oraz zmniejszyć o kwotę 1 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 37.920 zł oraz zmniejszyć o kwotę 9.340 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 8 skreśla się ust. 2 i 3.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2014 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 12.903.213 zł;

- bieżące - 12.084.045 zł,

- majątkowe - 819.168 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 15.609.950 zł;

- bieżące - 11.772.056 zł,

- majątkowe - 3.837.894 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 2.706.737 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 2.484.869 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 221.868 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/205/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 12 lutego 2014 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 707 543,00

1,00

3 707 544,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

852 640,00

1,00

852 641,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

50 801,00

1,00

50 802,00

926

Kultura fizyczna

769 168,00

- 1,00

769 167,00

92601

Obiekty sportowe

769 168,00

- 1,00

769 167,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

769 168,00

- 1,00

769 167,00

Razem:

10 676 461,00

0,00

10 676 461,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

772,00

4 192,00

4 964,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

4 192,00

4 192,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

4 192,00

4 192,00

852

Pomoc społeczna

2 143 000,00

24 388,00

2 167 388,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

14 500,00

14 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

14 500,00

14 500,00

85295

Pozostała działalność

0,00

9 888,00

9 888,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

9 888,00

9 888,00

Razem:

2 198 172,00

28 580,00

2 226 752,00

Na ogólne dochody w wysokości 12.903.213 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.084.046 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 25.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 88.269 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 819.167 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedażymajatku oraz prawa uzytkowania wieczystego - 50.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 769.167 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/205/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 12 lutego 2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

2 586 369,00

- 1 372,00

2 584 997,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 577 869,00

- 1 372,00

2 576 497,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

- 7 645,00

7 355,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

78 000,00

6 273,00

84 273,00

630

Turystyka

0,00

1 200,00

1 200,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

0,00

1 200,00

1 200,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

0,00

1 200,00

1 200,00

801

Oświata i wychowanie

4 499 009,00

172,00

4 499 181,00

80195

Pozostała działalność

44 780,00

172,00

44 952,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

1 867,00

1 867,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

1 695,00

- 1 695,00

0,00

Razem:

13 383 198,00

0,00

13 383 198,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

772,00

4 192,00

4 964,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

4 192,00

4 192,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

2 860,00

2 860,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 332,00

1 332,00

852

Pomoc społeczna

2 143 000,00

24 388,00

2 167 388,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

14 500,00

14 500,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

14 500,00

14 500,00

85295

Pozostała działalność

0,00

9 888,00

9 888,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

9 591,00

9 591,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

297,00

297,00

Razem:

2 198 172,00

28 580,00

2 226 752,00

Na ogólne wydatki w kwicie 15.609.950 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.772.056 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.239.073 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.407.084 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.831.989 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 341.767 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.021.126 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 100.090 zł.

5) wydatki na obsługę długu - 70.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.837.894 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.160.000 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/205/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 12 lutego 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2014 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Dział rozdział

Środki wynikające z planu wydatków w 2014 r.

w tym:

Środki do pozyskanania z WFOŚiGW

Środki własne budżetu

Środki z UE

Kredyty i pożyczki

1. Budowa oczyszczalni ścieków- płatność końcowa

Dz. 010 rozdz.01010

2 458 069,00

2 458 069,00

0,00

2. Projekt na modernizację stacji uzdatniania wody w Filipowie- płatność końcowa

Dz. 010 rozdz.01010

26 800,00

26 800,00

0,00

3. Zakup samochodu ciężarowego z beczką asenizacyjną

Dz. 010 rozdz.01010

78 000,00

78 000,00

442 000,00

4. Falownik na hydrofornie w Czarnem.

Dz. 010 rozdz.01010

6 273,00

6 273,00

5. Zakup agregatu prądotwórczego

Dz. 400 rozdz.40002

15 000,00

15 000,00

85 000,00

6. Projekt na przebudowę drogi gminnej przy ul. Polna w Filipowie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z budową chodników

Dz. 600 rozdz. 60016

8 000,00

8 000,00

0,00

7. Zakup koparko -ładowarki

Dz. 600 rozdz. 60016

45 000,00

45 000,00

255 000,00

8. Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorzadowa

Dz.750 rozdz.75023

22 652,00

22 652,00

0,00

9. Zakup przyczepy wywrotki do ciągnika

Dz.750 rozdz.75095

5 100,00

5 100,00

28 900,00

10. Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego wokół budynku urzędu gminy w miejscowości Filipów.*

Dz. 926 rozdz. 92601

1 173 000,00

325 065,00

769 167,00

78 768,00

Ogółem środki na inwestycje w 2014 roku

3 837 894,00

2 846 859,00

769 167,00

221 868,00

810 900,00

* w tym 13.000 zł koszty niekwalifkowane projektu


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/205/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 12 lutego 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja

Podmiot dotowany

celowa

Podmiotowa

Klasyfikacja

Nazwa zadania/instytucji

Celowa

dział

rozdział

§

dział

rozdział

§

801

80195

2310

Urząd Miejski w Suwałkach

1 867,00

630

63003

2830

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna w Suwałkach

1 200,00

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

200 000,00

851

85154

2820

zorganizowanie zajęć terapełtycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów

1 800,00

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna

130 000,00

851

85154

2820

zorganizowanie obozu terapełtycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów

2 400,00

852

85295

2820

dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Filipów

4 500,00

Razem

1 867,00

330 000,00

Razem

9 900,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/205/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 12 lutego 2014 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK.

Ad zał. Nr 1.Dokonane zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem dotacji przez:

- Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Ad zał. Nr 2.Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- zabezpieczenia planu na zakup falownika do hydrofornii w Czarnem,

- zabezpeczenia planu na realizację projektu z zakresu promowania turystyki,

- udzielenia dotacji dla UM Suwałki na naukę religii ewangelickiej,

- przyznanych dotacji na zadania zlecone gminie ustawami.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »