| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 198/XXXII/14 Rady Gminy Grajewo

z dnia 4 marca 2014r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182, poz. 509) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 154/XXIX/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 93, poz. 1020 z dnia 22 kwietnia 2009 r).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 198/XXXII/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 4 marca 2014 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRAJEWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182, z późn. zm);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.);

4) uchwały Nr 29/VII/91 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 września 1991 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazania zadań własnych gminy w zakresie opieki społecznej i upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych oraz zatwierdzenia statutu;

5) niniejszego Statutu;

6) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.

§ 2. Ośrodek jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Grajewo realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.

§ 3. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Grajewo.

2. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej sprawuje Wojewoda Podlaski.

§ 4. Siedzibą Ośrodka jest miasto Grajewo.

§ 5. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Grajewo.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 6. Celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 7. Do zadań Ośrodka należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

2) praca socjalna,

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 8. Ośrodek realizuje zadania wynikające z następujących ustaw:

1) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, weryfikacji świadczeń rodzinnych oraz wstrzymywania tych świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie,

2) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,

3) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego poprzez organizację oparcia społecznego oraz zapewnienie usług opiekuńczych,

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego,

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez realizacje zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej oraz wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny,

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

8) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

9) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

§ 9. 1. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych na podstawie stosownych upoważnień.

2. Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej i samorządowej współpracując na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

3. Ośrodek współpracuje w realizacji swoich zadań również z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, organami wymiaru sprawiedliwości, innymi ośrodkami pomocy społecznej, domami pomocy społecznej, ośrodkami opiekuńczymi, służbą zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, Zespołem Interdyscyplinarnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Caritas.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 10. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzy Kierownik i podlegli mu pracownicy.

2. W strukturze Ośrodka wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:

1) kierownik,

2) główny księgowy,

3) pracownik socjalny (stanowisko wieloosobowe),

4) opiekun w ośrodku pomocy społecznej (stanowisko wieloosobowe),

5) pracownik do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

6) asystent rodziny.

3. Zasady funkcjonowania Ośrodka, liczbę etatów w jego strukturze organizacyjnej oraz zadania na poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Grajewo.

4. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 11. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.

2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka w zakresie zatrudnienia i zwolnienia wykonuje Wójt Gminy Grajewo.

3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, organizuje jego pracę i sprawuje nadzór nad realizacją zadań poszczególnych pracowników Ośrodka.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 12. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową.

§ 13. 1. Za całość gospodarki finansowej Ośrodka odpowiedzialny jest Kierownik.

2. Obowiązki dotyczące gospodarki finansowej w zakresie powierzonym przez Kierownika Ośrodka pełni główny księgowy jednostki.

§ 14. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków otrzymywanych z budżetu państwa i budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków pozabudżetowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 15. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł.

§ 16. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy.

§ 17. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową i budżetową.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 18. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Gminy Grajewo.


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »