| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 314/XXXVIII/14 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przenosi się wydatki w kwocie 22.830 zł między działami i rozdziałami, które skutkuje zwiększeniem planu wydatków majątkowych i zmniejszeniem planu wydatków bieżących o kwotę 7.530 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:14.461.754 zł w tym: dochody bieżące 12.324.898 zł dochody majątkowe 2.136.856 zł

- plan wydatków ogółem wynosi16.709.904 zł w tym: wydatki bieżące 11.516.066 zł wydatki majątkowe 5.193.838 zł

- deficyt budżetowy ogółem wynosi2.248.150 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 314/XXXVIII/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 314/XXXVIII/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 września 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

w zł.

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody własne j.s.t.

Nadwyżka
budżetowa
z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6057
6059

Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym

513.411

513.411

200.356

313.055

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2

600

60016

6050

Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji oraz przebudową następujących dróg gminnych:
- droga relacji Dąbrowa-Dzięciel - Wiśniówek, dł. ok. 820mb,
- droga w m. Dąbrowa-Dzięciel, dł. ok. 80mb,
- droga relacji Tybory-Kamianka - Tybory-Jeziernia, dł. ok. 100mb,
- drogi w m. Tybory-Trzcianka o dł. ok. 1200mb,
- droga w m. Faszcze, dł. ok. 100mb,
- droga relacji Miodusy Wielkie - Święck-Nowiny-Miodusy-Stasiowięta, dł ok. 350mb.,
- droga w m. Wiśniówek, dł. ok. 720mb,
- droga w m. Tybory-Misztale, dł. ok. 120mb,
- droga w m. Wróble, dł. ok. 130mb,
- droga dojazdowa do pól z miejscowości Trzeciny w kierunku Dąbrowy Wielkiej

876.000

876.000

851.000

25.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 13.180 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

3

600

60016

6050

Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej w Brzóskach-Falkach

18.000

18.000

18.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 8.338 zł z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

4

600

60016

6050

Zakup 8 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w m. Brok, Tybory-Wólka, Miodusy-Stok, Wólka Duża, Tybory-Kamianka, 2x Brzóski Stare, Osipy-Kolonia

77.400

77.400

77.400

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 11.814 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

5

600

60016

6050

Przebudowa, remont i integracja dróg gminnych Nr 107946B Brzóski Brzezińskie - Mystki-Rzym i Nr 107957B Brzóski Tatary - Jabłonka-Świerczewo z drogami wyższej kategorii (powiatową i krajową) na łącznej długości 2.968 km

1.264.300

1.264.300

316.075

316.075
(pomoc fiansowa Satarostwo Wys. Maz.)
632.150
(dotacja z NFPDL)

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

6

720

72095

6067
6069

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

128.694

128.694

19.304

109.390

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

7

750

75023

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku urzędu gminy

30.000

30.000

30.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

8

754

75412

6060

Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Miodusach Wielkich

54.000

54.000

54.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

9

754

75412

6060

Zakup torby medycznej, agregatu oddymiającego, zestawu do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i aparatu ODO dla jednostek OSP Dąbrowa-Dzięciel i Tybory-Misztale

20.000

20.000

20.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

10

801

80110

6060

Zakup urządzenia fitness na potrzeby gimnazjum w Jabłonce Kościelnej

7.530

7.530

7.530

Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej

11

853

85395

6057
6059

Zakup wyposażenia i montaż placów zabaw przy szkołach w Jabłonce Kościelnej, Święcku Wielkim i Gołaszach Puszczy oraz wykonanie nawierzchni placu zabaw w Jabłonce Kościelnej

125.599

125.599

18.840 (dot. z budż kraj)

106.759

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

12

853

85395

6067
6069

Doposażenie kuchni w oddziale przedszkolnym w Jabłonce Kościelnej

8.000

8.000

1.200(dot. z budż. kraj)

6.800

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

13

853

85395

6067
6069

Zakup 2 zestawów interaktywnych(laptop, tablice i rzutnik) dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jabłonce Kościelnej

20.000

20.000

10.000

534 (dot. z budż kraj)

9.466

Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej

14

853

85395

6067
6069

Zakup sprzętu ICT w oddziałach przedszkolnych w Jabłonce Kościelnej, Gołaszach-Puszczy i Święcku Wielkim

35.766

35.766

5.365(dot. z budż. kraj)

30.401

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

15

853

85395

6067
6069

Zakup tablic interaktywnych w oddziałach przedszkolnych w Jabłonce Kościelnej, Gołaszach-Puszczy i Święcku Wielkim

17.897

17.897

2.685(dot. z budż. kraj)

15.212

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

16

900

90001

6050

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Brzóski-Tatary, Buczyno-Mikosy, Jabłonka-Świerczewo, Michałki, Miodusy-Stasiowięta, Tybory-Kamianka, Trzeciny i Tybory-Trzcianka

115.055

115.055

115.055

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 48.089 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

17

900

90015

6050

Montaż lamp oświetleniowych w m.:
1) Świeck-Nowiny - 3 szt. led
2) Osipy Nowe - 3 szt. led
3) Osipy-Zakrzewizna - 2 szt. led
4) Wiśniówek-Kolonia - 2 szt.led
5) Wróble
6) Zawrocie- Nowiny
7) Brzóski-Falki
8) Michałki
9) Miodusy-Wielkie
10) Tybory-Misztale
11) Dąbrowa-Dzięciel
12) Święck Wielki

150.634

150.634

150.634

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 24.209 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

18

921

92109

6050

Ułożenie placu z kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Miodusach Wielkich

40.124

40.124

40.124

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

19

921

92109

6050

Ułożenie placu z kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Brykach

29.510

29.510

29.510

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 9.459 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

20

921

92109

6050

Montaż klimatyzatorów chłodząco-grzewczych w budynku świetlicy wiejskiej w Mystkach-Rzymie

20.000

20.000

20.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 8.921 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

21

921

92109

6060

Zakup klimatyzatorów chłodząco-grzewczych do
świetlicy wiejskiej w Tyborach-Jezierni

8.247

8.247

8.247

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

22

926

92601

6050

Ogrodzenie boiska sportowego w Sokołach-Jaźwinach i urządzenie boiska przy byłej SP w Dąbrowie-Dzięcieli

19.393

19.393

19.393

Urząd Gminy Wysokie z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

Ogółem

3.579.560

3.579.560

1.986.628

1.001.849

591.083

x

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 314/XXXVIII/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 września 2014 r.

Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

1. W drodze przesunięć w planie wydatków budżetowych urzędu gminy zapewnia się środki na:

- nowe zadanie inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w Miodusach-Stasiowiętach - 12.260 zł.

- opłacenie składek ZUS i zakup usług pozostałych w dziale Pozostała działalność - 319 zł.

2. W drodze przesunięć w planie wydatków budżetowych szkół zapewnia się środki na:

- zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SP Święck Wielki - 1.123 zł, ZS w Jabłonce Kościelnej - 49 zł, SF w Gołaszach-Puszczy - 763 zł, świetlica w Jabłonce-Kościelnej - 448 zł.

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie urządzenia fitness na potrzeby gimnazjum w Jabłonce Kościelnej - 7.530 zł.

3. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy aktualizuje się załącznik "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku".

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sierakowski

Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w restrukturyzacji zadłużenia zagrożonych podmiotów gospodarczych, ochronie praw wierzycieli, w tym egzekucji przez zarząd przymusowy, a także w prawie procesowym cywilnym i gospodarczym, prawie upadłościowym, postępowaniu administracyjnym, jak również w prawie obrotu nieruchomościami. Współautor komentarza praktycznego do Prawa restrukturyzacyjnego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i egzekucyjnego. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz TVN Biznes i Świat. Prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »