| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 294/2014 Wójta Gminy Sejny

z dnia 25 listopada 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1]) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr XXXII/151/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zmniejsza się dochody o kwotę 99 663,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę108 711,00 zł.;

2) zwiększa się wydatki o kwotę9 048,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem:11 390 040,63 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie11 123 301,63 zł.,

b) majątkowe w kwocie266 739,00 zł.;

2) Plan wydatków ogółem:12 445 245,63 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie10 801 143,63 zł.,

b) majątkowe w kwocie1 644 102,00 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawia załącznik
Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 294/2014
Wójta Gminy Sejny
z dnia 25 listopada 2014 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

Rodzaj:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

15 700,00

0,00

15 700,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

9 156 231,00

0,00

9 156 231,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 651 903,11

-99 663,00

1 552 240,11

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 606 294,00

-99 251,00

1 507 043,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 606 294,00

-99 251,00

1 507 043,00

85295

Pozostała działalność

33 560,21

-412,00

33 148,21

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

33 560,21

-412,00

33 148,21

Razem:

2 317 772,63

-99 663,00

2 218 109,63

OGÓŁEM:

11 489 703,63

-99 663,00

11 390 040,63

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów

Plan na 2014 rok

1

2

DOCHODY OGÓŁEM

11 390 040,63

1. Dochody bieżące

11 123 301,63

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

101 449,00

2. Dochody majątkowe

266 739,00

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

7 100,00

- dochody ze sprzedaży majątku

144 933,00

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0,00

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

114 706,00

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 294/2014
Wójta Gminy Sejny
z dnia 25 listopada 2014 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

Rodzaj:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

19 680,00

0,00

19 680,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

520 240,00

0,00

520 240,00

40002

Dostarczanie wody

520 240,00

0,00

520 240,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 000,00

200,00

2 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 700,00

6 000,00

20 700,00

4260

Zakup energii

89 000,00

-3 000,00

86 000,00

4430

Różne opłaty i składki

20 000,00

-3 200,00

16 800,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

207 350,00

0,00

207 350,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

199 350,00

0,00

199 350,00

4260

Zakup energii

11 000,00

-500,00

10 500,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 250,00

500,00

2 750,00

851

Ochrona zdrowia

32 097,00

0,00

32 097,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

19 097,00

0,00

19 097,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 845,00

791,00

3 636,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

-141,00

59,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

900,00

-650,00

250,00

852

Pomoc społeczna

1 067 815,00

0,00

1 067 815,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

249 440,00

0,00

249 440,00

3110

Świadczenia społeczne

248 440,00

1 000,00

249 440,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000,00

-1 000,00

0,00

Razem:

10 207 456,00

0,00

10 207 456,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

55 951,00

0,00

55 951,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

42 685,00

0,00

42 685,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

763,00

-1,00

762,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

111,00

-2,00

109,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 658,00

300,00

4 958,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 949,00

87,00

5 036,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 579,00

70,00

2 649,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

-454,00

46,00

852

Pomoc społeczna

1 651 903,11

-99 663,00

1 552 240,11

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 606 294,00

-99 251,00

1 507 043,00

3110

Świadczenia społeczne

1 528 941,00

-99 251,00

1 429 690,00

4430

Różne opłaty i składki

500,00

100,00

600,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

-100,00

900,00

85295

Pozostała działalność

33 560,21

-412,00

33 148,21

3110

Świadczenia społeczne

32 587,21

-400,00

32 187,21

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

973,00

-12,00

961,00

Razem:

2 317 772,63

-99 663,00

2 218 109,63

OGÓŁEM:

12 544 908,63

-99 663,00

12 445 245,63

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków

Plan na 2014 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

12 445 245,63

1. Wydatki bieżące

10 801 143,63

1) wydatki jednostek budżetowych

8 229 283,24

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 482 792,99

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 746 490,25

2) dotacje na zadania bieżące

83 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 326 445,39

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

117 415,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

45 000,00

2. Wydatki majątkowe

1 644 102,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 644 102,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

120 685,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 294/2014
Wójta Gminy Sejny
z dnia 25 listopada 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.591.2014.MA z dnia 13 listopada 2014 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 r. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.575.2014.MA z dnia 14 listopada 2014 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 §§ 4260 i 4430 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 754125 § 4260 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup energii.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 §§ 4410 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 § 4110 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na świadczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 §§ 4110, 4120 i 4410 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 § 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.591.2014.MA z dnia 13 listopada 2014 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 r. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.575.2014.MA z dnia 14 listopada 2014 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wójt Gminy


Jan Skindzier


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1464 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »