| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 336/2014 Wójta Gminy Filipów

z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 12 pkt 4 i 5 uchwały Nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie na 2014 rok, tj.: zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 68.506 zł oraz zmniejszyć o kwotę 68.506 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2014 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem -14.193.435 zł;

- bieżące - 13.296.995 zł,

- majątkowe - 896.440 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 16.840.221 zł;

- bieżące - 12.885.818 zł,

- majątkowe - 3.954.403 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 2.646.786 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 2.424.918 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 221.868 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 336/2014
Wójta Gminy Filipów
z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

2 512 797,00

0,00

2 512 797,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 504 497,00

0,00

2 504 497,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 855,00

- 500,00

12 355,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

500,00

1 000,00

600

Transport i łączność

562 603,00

0,00

562 603,00

60016

Drogi publiczne gminne

562 603,00

0,00

562 603,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 287,00

100,00

2 387,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

294,00

50,00

344,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 000,00

1 000,00

13 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

66 768,00

- 11 364,00

55 404,00

4430

Różne opłaty i składki

41 000,00

10 214,00

51 214,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

6 000,00

0,00

6 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6 000,00

0,00

6 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

- 50,00

1 450,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 500,00

50,00

4 550,00

750

Administracja publiczna

1 806 644,00

0,00

1 806 644,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

79 500,00

11 000,00

90 500,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

78 000,00

11 000,00

89 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 353 315,00

- 20 384,00

1 332 931,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

16 000,00

1 900,00

17 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

94 242,00

- 23 284,00

70 958,00

4410

Podróże służbowe krajowe

15 500,00

1 000,00

16 500,00

75095

Pozostała działalność

319 099,00

9 384,00

328 483,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

157 214,00

3 000,00

160 214,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

30 000,00

1 684,00

31 684,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

29 575,00

1 700,00

31 275,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

34 227,00

3 000,00

37 227,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

90 182,00

0,00

90 182,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

87 182,00

0,00

87 182,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11 104,00

2 500,00

13 604,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

36 583,00

- 3 480,00

33 103,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 026,00

700,00

6 726,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 035,00

280,00

1 315,00

801

Oświata i wychowanie

4 607 021,00

0,00

4 607 021,00

80101

Szkoły podstawowe

2 427 139,00

- 14 351,00

2 412 788,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

166 694,00

- 14 351,00

152 343,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

336 245,00

14 351,00

350 596,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

101 817,00

4 351,00

106 168,00

4270

Zakup usług remontowych

10 500,00

10 000,00

20 500,00

851

Ochrona zdrowia

70 052,00

0,00

70 052,00

85195

Pozostała działalność

7 100,00

0,00

7 100,00

4260

Zakup energii

1 600,00

200,00

1 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 500,00

- 200,00

5 300,00

852

Pomoc społeczna

1 391 259,00

0,00

1 391 259,00

85202

Domy pomocy społecznej

103 700,00

- 1 600,00

102 100,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

103 700,00

- 1 600,00

102 100,00

85204

Rodziny zastępcze

36 130,00

3 600,00

39 730,00

4430

Różne opłaty i składki

36 130,00

3 600,00

39 730,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2 500,00

- 1 155,00

1 345,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

- 455,00

145,00

4300

Zakup usług pozostałych

300,00

- 300,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

200,00

- 200,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

- 200,00

0,00

85206

Wspieranie rodziny

547,00

- 547,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

547,00

- 547,00

0,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

285 879,00

- 765,00

285 114,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

600,00

- 149,00

451,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 585,00

- 600,00

1 985,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 500,00

900,00

8 400,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00

- 75,00

25,00

4300

Zakup usług pozostałych

18 617,00

400,00

19 017,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000,00

- 131,00

869,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 000,00

- 600,00

1 400,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 652,00

1 050,00

6 702,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

- 1 560,00

1 440,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

133 833,00

467,00

134 300,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

92,00

1 092,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

83 064,00

- 178,00

82 886,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 565,00

124,00

13 689,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 760,00

33,00

1 793,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

70,00

- 20,00

50,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 735,00

416,00

3 151,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

959 375,00

0,00

959 375,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

99 300,00

0,00

99 300,00

4270

Zakup usług remontowych

7 000,00

- 7 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

46 300,00

7 000,00

53 300,00

Razem:

14 070 401,00

0,00

14 070 401,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

384 780,00

0,00

384 780,00

01095

Pozostała działalność

384 780,00

0,00

384 780,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

62,00

- 2,00

60,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 558,00

1,00

4 559,00

4430

Różne opłaty i składki

377 233,00

1,00

377 234,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

44 653,00

0,00

44 653,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

35 409,00

0,00

35 409,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

15 105,00

885,00

15 990,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

488,00

106,00

594,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

70,00

15,00

85,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 852,00

623,00

3 475,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 144,00

- 1 540,00

9 604,00

4410

Podróże służbowe krajowe

450,00

- 89,00

361,00

852

Pomoc społeczna

2 280 377,00

0,00

2 280 377,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 199 000,00

0,00

2 199 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

952,00

2,00

954,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 454,00

- 2,00

3 452,00

85295

Pozostała działalność

44 948,00

0,00

44 948,00

3110

Świadczenia społeczne

42 971,00

29,00

43 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 319,00

- 29,00

1 290,00

Razem:

2 769 820,00

0,00

2 769 820,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.885.818 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.655.815 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.394.019 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.261.796 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 384.183 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.466.692 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 291.128 zł,

5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.954.403 zł, z tego:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.096.130 zł.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 336/2014
Wójta Gminy Filipów
z dnia 28 listopada 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Dokonane zmiany w budżecie związane są z bieżącą realizacją planu wydatków.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »