| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 26/V/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 6k oraz art. 6j z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za jednego mieszkańca.

2) ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 6,00 zł miesięcznie
za jednego mieszkańca, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.

3) ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 12,00 zł miesięcznie
za jednego mieszkańca, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o mieszkańcu - rozumie się przez to każdą osobę przebywającą na nieruchomości przez okres dłuższy niż 14 dni.

§ 2. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód
nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163.);

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości 50% miesięcznych stawek opłat,
o których mowa odpowiednio w § 1 pkt 2 lub 3.

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy odpady komunalne
są gromadzone i odbierane w sposób selektywny za:

a) pojemnik o poj. 0,12 m3 - 6,00 zł,

b) pojemnik o poj. 0,24 m3 - 11,00 zł,

c) pojemnik o poj. 1,1 m3 - 52,00 zł,

d) pojemnik KP-7 o poj. 7 m3 - 333,00 zł,

2) ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy odpady komunalne
są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny za:

a) pojemnik o poj. 0,12 m3 - 11,00 zł,

b) pojemnik o poj. 0,24 m3 - 23,00 zł,

c) pojemnik o poj. 1,1 m3 - 105,00 zł,

d) pojemnik KP-7 o poj. 7 m3 - 665,00 zł.

2. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi:

1) iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiedniej stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 - w przypadku stosowania pojemników o jednakowej pojemności,

2) sumę iloczynów zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiednich stawek opłat, o których mowa w ust. 1 - w przypadku stosowania pojemników o różnej pojemności.

§ 4. 1. W przypadku nieruchomości wykorzystywanych przez część roku:

1) ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 63,00 zł rocznie, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,

2) ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 126,00 zł rocznie, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny.

2. Przez nieruchomości wykorzystywane przez część roku rozumie się nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

§ 5. W przypadku nieruchomości "mieszanej", tj. nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 i § 3 niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 153/XXIX/13 Rady Miejskiej
w Ciechanowcu z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1679)

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Eugeniusz Święcki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »