| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/56/15 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie utworzenia instytucji kultury i nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach

Na podstawie art. 7 ust.l pkt 9, art.9 ust. 1, art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn,. zm.), art. 9 ust.l, art. 11 ust. 1, art. 13 ust.l, art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.), art. 2, art. 8. ust. 1 i 2 pkt 2, art. 9 ust.1, art. 10 art. 12, art. 18 ust 1,3 i 4, art. 19 ust. 1 i2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 642, z późn. zm.)

§ 1. 1. Z dniem 01.01.2016r. dokonuje się utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach w skład którego wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Piekutach oraz Świetlica Wiejska w Jabłoni Kościelnej

2. Gminna jednostka organizacyjna, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą:
Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach będzie zwana dalej "Ośrodkiem".

3. Ośrodek uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru
gminnych instytucji kultury.

§ 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Nowych Piekutach przy ul. Główna 23 A, a terenem działania jest
obszar Gminy Nowe Piekuty.

§ 3. 1. Nadaje się akt o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do zadań Ośrodka należy wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania
działalności kulturalnej i bibliotecznej na terenie Gminy Nowe Piekuty.

3. Szczegółowy zakres działalności Ośrodka określa Statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 4. 1. Składnikiem majątkowym Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach będą pomieszczenia należące do Gminy Nowe Piekuty mieszczące się w budynku przy ul. Głównej 23 A w Nowych Piekutach

2. Pracownicy Urzędu Gminy Nowe Piekuty świadczący pracę w urzędzie staną się z dniem 01.01.2016 roku pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach, który przejmie wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy

§ 5. 1. Działalność Ośrodka będzie finansowana z dotacji udzielonej corocznie z budżetu Gminy.

2. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z wpływów z własnej
działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
darowizn oraz innych źródeł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 01.01.2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/56/15
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 24 września 2015 r.

AKT

o utworzeniu samorządowej instytucji kultury
pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach

Na podstawie art. 7 ust.l pkt 9, art.9 ust. 1, art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn,. zm.), art. 9 ust.l, art. 11 ust. 1, art. 13 ust.l, art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.), art. 2, art. 8. ust. 1 i 2 pkt 2, art. 9 ust.1, art. 10 art. 12, art. 18 ust 1,3 i 4, art. 19 ust. 1 i2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 642, z późn. zm)

Rada Gminy Nowe Piekuty
tworzy
z dniem 01.01.2016r.
samorządową instytucję kultury pod nazwą
Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach

1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest miejscowość Nowe Piekuty.

2. Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, upowszechnianie sztuki oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej; pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości; zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa, uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji; udostępnianie, gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych. Ośrodek może wykonywać także działalność, która nie mieści się w pojęciu działalności kulturalnej z zastrzeżeniem, że ta dodatkowa działalność nie będzie kolidować z prowadzeniem działalności kulturalnej i nie będzie obejmować zadań, których realizacja jest przedmiotem odrębnej, wyłącznej regulacji innych ustaw.

3. Gminny Ośrodek Kultury nie jest instytucją artystyczną.

4. Gminny Ośrodek Kultury będzie prowadził działalność kulturalną w formie domu kultury oraz biblioteki i świetlicy wiejskiej.

5. Źródłem finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest dotacja organizatora oraz środki uzyskiwane z dochodów własnych i innych źródeł.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/56/15
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 24 września 2015 r.

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),

2) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.),

3) Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)

4) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

5) Ustawy z dnia 29 września 1998 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),

6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

7) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz. 741, ze zm.)

8) Aktu o utworzeniu,

9) Niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Nowe Piekuty,
zwana dalej Gminą.

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy. Ośrodek wykonuje swoje zadania przy pomocy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowych Piekutach oraz Świetlicy Wiejskiej w Jabłoni Kościelnej..

3. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

4. Ośrodek posiada osobowość prawną.

5. Ośrodek otrzymuje niezbędne do prowadzenia działalności nieruchomości na zasadzie odrębnych
przepisów.

§ 3. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Nowych Piekutach przy ul. Głównej 23 A.

2. Ośrodek swoją działalność będzie również prowadził w Świetlicy Wiejskiej w Jabłoni Kościelnej.

3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem. Pieczęć może dodatkowo zawierać numer
NIP i numer REGON.

Rozdział 2.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 4. 1. Ośrodek realizuje zadania własne w zakresie:

1) tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury,

2) wychowania, edukacji, rekreacji i kultury fizycznej,

3) zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa,

§ 5. 1. Podstawowe zadania Ośrodka:

1) w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury:

a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

b) tworzenie warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i
sztuką

c) otaczanie opieką twórczości ludowej i folklorystycznej,

d) tworzenie dzieciom, młodzieży i dorosłym warunków uczestnictwa w zespołach i kołach zainteresowań,

e) dbanie o dziedzictwo narodowe, w tym pamiątki historyczne, dokumenty i zabytki związane z terenem Gminy,

f) gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących własnego regionu i gminy,

g) działania na rzecz edukacji ekologicznej,

h) działania na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi,

i) promocja Gminy, w szczególności przez wydarzenia i inicjatywy kulturalne, kulturotwórcze i sportowe zainicjowane przez Ośrodek,

2) w zakresie upowszechniania czytelnictwa:

a) gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

b) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,

c) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami,

d) organizacja spotkań literackich i wieczorów autorskich,

e) prowadzenie punktu publicznego dostępu do Internetu,

3) w zakresie edukacji, rekreacji i kultury fizycznej:

a) utrzymanie i eksploatacja powierzonych Ośrodkowi urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych,

b) przygotowanie i realizacja całorocznego kalendarza imprez,

c) współdziałanie z klubami sportowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie sportu i rekreacji na terenie gminy w zakresie kalendarza imprez,

d) upowszechnianie turystyki.

§ 6. 1. Zadania statutowe Ośrodek realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:

1) imprez kulturalnych, sportowych i konkursów,

2) stałych kół zainteresowań oraz sekcji artystycznych,

3) różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze.

§ 7. 1. Ośrodek może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

1) organizować spektakle, koncerty, występy, wystawy i odczyty,

2) prowadzić imprezy sportowe, rozrywkowe i turystyczne,

3) prowadzić działalność wydawniczą,

4) świadczyć usługi w zakresie wynajmu lokali i sprzętu,

5) świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne i inne z zakresu kultury,

6) prowadzić ogniska tematyczne: edukacyjne, rekreacyjne, artystyczne i inne - w zależności od potrzeb społeczności lokalnej.

§ 8. 1. Ośrodek swoje zadania realizuje w oparciu o:

1) samodzielnie opracowywane programy działalności,

2) roczny harmonogram działania zatwierdzony przez Wójta.

§ 9. 1. Ośrodek współpracuje z:

1) szkołami, klubami sportowymi oraz innymi podmiotami, placówkami i jednostkami działającymi na
terenie gminy,

2) instytucjami kultury, w tym ośrodkami kultury i bibliotekami,

3) innymi podmiotami o zasięgu ponadlokalnym.

Rozdział 3.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 10. 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt.

2. Ośrodkiem zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego działalności
Dyrektor.

3. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach.

4. Na czas nieobecności dyrektor wyznacza swojego zastępcę informując pisemnie o tym fakcie
Wójta.

5. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym pracowników Ośrodka.

6. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteczną sprawuje Książnica Podlaska w Białymstoku.

§ 11. 1. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością,

2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

3) zarządzanie majątkiem Ośrodka,

4) polityka kadrowa,

5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,

6) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

7) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego,

8) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących
zadań własnych,

9) zapewnienie i przestrzeganie warunków pracy, bhp, zabezpieczenia ppoż. oraz inne zadania
wynikające z przepisów szczególnych,

10) realizacja zadań w zakresie rozbudowy, przebudowy, remontów i wyposażenia powierzonych
Ośrodkowi obiektów i urządzeń.

§ 12. Organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach, nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta.

§ 13. Przy Ośrodku Kultury może działać rada programowa lub inny organ o charakterze doradczym i
opiniodawczym. Organizację i tryb jego działania określa regulamin nadany przez dyrektora Ośrodka
Kultury, po konsultacji z Wójtem.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 14. 1. Ośrodek jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach dotyczących
samorządowych instytucji kultury.

2. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami ich efektywnego wykorzystania.

§ 15. 1. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji Gminy, która zapewnia środki niezbędne do
prowadzenia jak najszerszej działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta
działalność jest prowadzona, z dochodów własnych oraz innych źródeł.

2. Ośrodek może pozyskiwać dochody między innymi z:

1) wynajmu pomieszczeń i mienia,

2) sprzedaży wydawnictw i publikacji,

3) usług reklamowych,

4) prowadzenia warsztatów, szkoleń i kursów,

5) organizacji imprez zlecanych przez inne podmioty,

6) organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych,

7) sprzedaży wyrobów sztuki profesjonalnej i amatorskiej,

8) wykonywania innych zleceń i zamówień podmiotów zewnętrznych.

9) spadków, zapisów i darowizn

10) opłat uiszczanych przez osoby fizyczne i prawne

§ 16. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, sporządzony przez
Dyrektora, z zachowaniem wysokości rocznej dotacji na działalność instytucji kultury ustalonej
przez Gminę.

2. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Dyrektor Ośrodka.

§ 17. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne
przepisy.

§ 18. Roczne sprawozdanie z działalności merytoryczno-finansowej Ośrodka sporządzone w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości podlega zatwierdzeniu przez Wójta.

Rozdział 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. Likwidacja lub podział Ośrodka następuje na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 110 z
1997 roku, poz. 721, ze zm.), na podstawie uchwały Rady Gminy Nowe Piekuty.

§ 20. Zmiany statutu mogą być przeprowadzone w trybie właściwym do jego ustalenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Profika Broker

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »