| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/110/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji na terenie Miasta Augustów

Na podstawie art. 50a ust 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U. z 2011r., Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, poz. 915, z 2015 r. poz. 390), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się ceny za przewóz środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Augustowa w następującej wysokościach:

1) na terenie Miasta Augustów, z wyłączeniem trasy do Przewięzi:

a) bilet normalny - 2,60 zł,

b) bilet ulgowy - 1,30 zł,

c) bilet całodniowy normalny - 8,00 zł - do kupienia wyłącznie w automatach biletowych,

d) bilet całodniowy ulgowy - 4,00 zł - do kupienia wyłącznie w automatach biletowych,

e) bilet dekadowy normalny - 32,00 zł - do kupienia wyłącznie w automatach biletowych, z zastrzeżeniem § 2,

f) bilet dekadowy ulgowy - 16,00 zł - do kupienia wyłącznie w automatach biletowych, z zastrzeżeniem § 2,

g) bilet miesięczny normalny - 67,00 zł - do kupienia wyłącznie w siedzibie przewoźnika, z zastrzeżeniem § 2,

h) bilet miesięczny ulgowy - 33,50 zł - do kupienia wyłącznie w siedzibie przewoźnika, z zastrzeżeniem § 2;

2) na trasie do Przewięzi:

a) bilet normalny - 3,90 zł,

b) bilet ulgowy - 1,30 zł;

3) przewóz psa, bagażu z wyłączeniem psów przewodników i wózków dziecięcych oraz inwalidzkich
- w wysokości biletu osoby przewożącej (za bagaż należy uważać przewożony przedmiot o wymiarach przekraczających 80x60x40 cm);

4) linie specjalne:

a) bilet normalny - 4,00 zł - do kupienia wyłącznie w automatach biletowych,

b) bilet ulgowy - 2,00 zł - do kupienia wyłącznie w automatach biletowych;

5) opłata karna (za przejazd bez odpowiedniego lub ważnego biletu; braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu; niezapłacenia należności
za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt; za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu):

a) gotówkowa - 90,00 zł,

b) gotówkowa za bagaż i zwierzęta - 45,00 zł,

c) kredytowa - 110,00 zł,

d) kredytowa za bagaż i zwierzęta - 55,00 zł;

6) opłata manipulacyjna - ustalona z uwzględnieniem ponoszonych przez przewoźnika kosztów czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty karnej, w wysokości nie wyższej niż 10 % tej opłaty określonej w pkt 5.

§ 2. Posiadacze Kart Dużej Rodziny są uprawnieni do ulgi w wysokości 40% na zakup imiennych biletów dekadowych i miesięcznych - do kupienia wyłącznie w siedzibie przewoźnika. Osoba podczas przejazdu wraz z biletem winna posiadać Kartę Dużej Rodziny.

§ 3. Do korzystania z biletów ulgowych w przejazdach środkami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

1) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz studenci na podstawie legitymacji szkolnej bądź studenckiej,

2) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym na podstawie dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności,

3) kombatanci - na podstawie legitymacji lub innych dokumentów,

4) emeryci i renciści na podstawie legitymacji emeryta, rencisty lub innego dokumentu świadczącego o statusie emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości,

5) pobierający świadczenia przedemerytalne - na podstawie decyzji ZUS o przyznaniu tych świadczeń wraz z dokumentem tożsamości.

§ 4. Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są:

1) uczące się niepełnosprawne dzieci i ucząca się niepełnosprawna młodzież oraz ich opiekunowie
- na podstawie legitymacji szkolnej bądź studenckiej, zaświadczenia dyrektora szkoły lub dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność; opiekunowie podróżujący po podopiecznego lub po jego odwiezieniu
- na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego lub zaświadczenie dyrektora szkoły,

2) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym wraz z opiekunem - na podstawie dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności,

3) osoby powyżej 70 roku życia - na podstawie dokumentu tożsamości,

4) osoby legitymujące się legitymacją "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi",

5) dzieci od dnia urodzenia do 30 września roku kalendarzowego, w którym ukończą 6 lat - na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna lub dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek dziecka,

6) inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie książki inwalidy wojennego - wojskowego,

7) eurodeputowani, posłowie i senatorowie - na podstawie legitymacji eurodeputowanego, poselskiej bądź senatorskiej,

8) osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem lub opiekunem
- na podstawie dokumentu stwierdzającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O lub legitymacji Polskiego Związku Niewidomych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Traci moc uchwała NR X/73/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Augustów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 306 poz. 3954) .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »