| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/69/15 Rady Gminy Szumowo

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1607) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej ustawą.

2. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, zwracają wydatki za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Dochód na osobę w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. wyrażony w %

Wysokośc opłaty w % ustalona od wartości godziny usług dla:

Osób samotnych oraz osób samotnie gospodarujących

Osób w rodzinie

do 100%

bezpłatnie

bezpłatnie

101% - 150%

20

30

151% - 170%

30

50

171% - 200%

50

75

Powyżej 200%

100

100

3. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 1,5% kwoty najniższej emerytury, a koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 2% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej w komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim, obowiązującej w dniu wydania decyzji w sprawie.

4. Opłata za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa w ust. 3, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w ust. 2 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do 10-go dnia miesiąca nastpnego po miesiącu świadczenia usług przelewem na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie lub gotówką do kasy Banku Spółdzielczego w Szumowie.

6. Niewpłacone należności będą podlegać przymusowemu ściąganiu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłyby dla osoby zobowienie lub też niweczyłyby skutki udzielonej pomocy, Kierownik OPS w Szumowie, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranmych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli:

1) Usługobiorca poniósł wydatki związane z chorobą lub śmiercią członka rodziny;

2) Usługobiorca poniósł straty w wyniku klęski żywiołowej, zdarzenia losowego lub innych wypadków losowych;

3) Wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności powodujące istotne pogorszenie sytuacji materialnej osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/148/05 Rady Gminy Szumowo z dnia 10 listopada 2005 r.
w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, ustalania odpłatności i zwolnień za świadczone usługi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 247 poz. 2745).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marek Nienałtowski

Ekspert Domu Kredytowego Notus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »