| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/518/2010 Rady Miejskiej Jasła

z dnia 15 marca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia - Nr 54


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.20 ust.1 w związku z art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) po stwierdzeniu zgodności przedstawionej do uchwalenia zmiany planu z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła - uchwalonego uchwałą Nr XX/189/95 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 1995 r. zmienionego uchwałą Nr LV/478/2009 Rady Miejskiej Jasła z dnia 10 grudnia 2009 r. uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/134/03 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 12 poz. 124 z 27 lutego 2004 r. zmienionej uchwałą Nr LXVIII/500/06 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 września 2006 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 126 poz. 1721 z 11 października 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 5, ust. 5 po pkt 45 dodaje się pkt 46 w brzmieniu:
"46 ) MU 46 - teren z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji usługowo - mieszkaniowej:
a) zasady zagospodarowania terenu:
- dopuszcza się łączne zagospodarowanie terenu z działkami sąsiednimi,
- powierzchnia zabudowy nie większa niż 80% powierzchni terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni terenu,
- nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu;
b) cechy zabudowy:
- wysokość zabudowy nie większa niż dwie kondygnacje nadziemne,
- budynki gospodarcze i garażowe o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej,
- geometria dachów: dachy dwu- lub wielopołaciowe, nachylenie połaci dachowych nie większe niż 350, wysokość najwyższej ka-lenicy nie większa niż 12,0 m od poziomu istniejącego terenu,
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę ceramiczną;
c) zasady kształtowania działek budowlanych:
- dopuszcza się podział i łączenie działek sąsiednich,
- dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;
d) zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
- powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez ustaloną w planie ulicę dojazdową,
- miejsca postojowe w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska na 100 m2 powierzchni wewnętrznej budynku, nie mniej niż 2 stanowiska;
e) powiązania z układem zewnętrznym infrastruktury technicznej poprzez przyłącza,
f) ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej;
g) ustala się ochronę krajobrazu miejskiego zgodnie z zasięgiem strefy ochrony krajobrazowej określonej na rysunku planu, w granicach strefy obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy:
- stosowanie układu elewacji, form architektonicznych, detali i rozwiązań materiałowych nawiązujących do tradycji lokalnych,
- nawiązanie do zabudowy historycznej w zakresie skali, gabarytów, wysokości gzymsów i okapów, stosowanych form architektonicznych, rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych,
- nawiązanie do lokalnych tradycji w zakresie kształtowania wewnętrznych dziedzińców,
- dopuszcza się lokalizację tymczasowych ogródków gastronomicznych jako przedłużenia sal konsumpcyjnych lokali gastronomicznych,
- obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących znaków informacyjnych i reklam za wyjątkiem znaków gminnego systemu informacji przestrzennej.".
2. w § 6, ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1A w brzmieniu:
" 1A) MN 1A - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) dopuszcza się lokalizację wolnostojących obiektów usługowych;
b) zasady zagospodarowania terenu:
- powierzchnia zabudowy wolnostojących obiektów usługowych nie większa niż 100 m2,
- powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40% powierzchni działki,
- obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu;
c) cechy zabudowy:
- budynki mieszkalne o wysokości nie większej niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
- budynki gospodarcze i garażowe o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej,
- budynki usługowe o wysokości nie większej niż dwie kondygnacje nadziemne,
- powierzchnia wewnętrzna funkcji usługowych wbudowanych w kubaturę budynków mieszkalnych i gospodarczych nie większa niż 50% powierzchni wewnętrznej budynku mieszkalnego lub gospodarczego,
- geometria dachów: dachy dwu- lub wielopołaciowe, nachylenie połaci dachowych nie mniejsze niż 300,nie większe niż 450, wysokość najwyższej kalenicy nie większa niż 10,0 m od poziomu istniejącego terenu,
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę ceramiczną;
d) zasady kształtowania działek budowlanych:
- powierzchnia działki nie mniejsza niż 0,07 ha,
- szerokość działki nie mniejsza niż 16,0 m,
- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 900;
e) zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
- powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez ustaloną w planie ulicę dojazdową,
- miejsca postojowe w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska na 1 budynek mieszkalny należy wydzielić w granicach działki budowlanej,
- dla zabudowy usługowej oraz usług wbudowanych należy dodatkowo wydzielić miejsca postojowe w granicach działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż 3 stanowiska na 100 m2 powierzchni wewnętrznej;
f) powiązania z układem zewnętrznym infrastruktury technicznej poprzez przyłącza,
g) ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.".
3. w § 6, ust. 4 pkt 28 otrzymuje następujące brzmienie:
" 28) MN 28 - teren z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy:
a) zasady zagospodarowania terenu:
- dopuszcza się zabudowę w granicy działki,
- dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych w kubaturę budynków mieszkalnych,
- powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni działki;
b) cechy zabudowy:
- wysokość zabudowy nie większa niż 3 kondygnacje nadziemne,
- budynki gospodarcze i garażowe o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej,
- geometria dachów: dachy dwu- lub wielopołaciowe, nachylenie połaci dachowych nie mniejsze niż 200, nie większe niż 450, wysokość najwyższej kalenicy nie większa niż 12,0 od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku,
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę ceramiczną;
c) zasady kształtowania działek budowlanych:
- dopuszcza się podział i łączenie działek sąsiednich,
- dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;
d) zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
- dojazd z ustalonej w planie ulicy klasy lokalnej,
- miejsca postojowe w ilości nie mniejszej niż 1 stanowisko na 1 lokal mieszkalny należy wydzielić w granicach działki budowlanej,
- dla usług wbudowanych należy dodatkowo wydzielić miejsca postojowe w granicach działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska na 100 m2 powierzchni wewnętrznej, nie mniej niż 2 stanowiska;
e) powiązania z układem zewnętrznym infrastruktury technicznej poprzez przyłącza;
f) ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej;
g) ustala się ochronę krajobrazu miejskiego zgodnie z zasięgiem strefy ochrony krajobrazowej określonej na rysunku planu: w granicach strefy obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy:
- stosowanie układu elewacji, form architektonicznych, detali i rozwiązań materiałowych nawiązujących do tradycji lokalnych,
- nawiązanie do zabudowy historycznej w zakresie skali, gabarytów, wysokości gzymsów i okapów, stosowanych form architektonicznych, rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych zabudowy nowej, przebudowywanej oraz rozbudowywanej,
- nawiązanie do lokalnych tradycji w zakresie kształtowania wewnętrznych dziedzińców,
- zakaz lokalizacji wolnostojących znaków informacyjnych i reklam za wyjątkiem znaków gminnego systemu informacji przestrzennej;
h) ustala się ochronę konserwatorską obiektu zabytkowego oznaczo-nego na rysunku planu symbolem K 73:
- obowiązuje ochrona substancji zabytkowej budynku i detali architektonicznych; w tym w szczególności zakaz wyburzeń;
- nie dopuszcza się zmian gabarytów obiektu oraz kątów spadków połaci dachowych.".
4. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 8.
1. Wyznacza się na Rysunku Planu - pod symbolem MW - tereny z podstawowym przeznaczeniem: zabudowa mieszkaniowa - wielorodzinna.
2. Nie dopuszcza się lokalizacji:
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) wolnostojących budynków garażowych przeznaczonych na mniej niż 4 miejsca postojowe oraz garaży blaszanych;
3) otwartych placów składowych;
4) wolnostojących masztów i wież antenowych;
5) tymczasowych obiektów budowlanych.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących obiektów; za wyjątkiem terenów, gdzie ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
2) dopuszcza się wykorzystanie poddaszy istniejących budynków mieszkal-nych na cele użytkowe;
3) dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych w kubaturę budynków mieszkalnych i w obiektach wolnostojących o powierzchni zabudowy nie większej niż 300 m2; za wyjątkiem terenów, gdzie warunki szczegółowe stanowią inaczej;
4) dopuszcza się lokalizację obiektów mieszkalno-usługowych o powierzchni zabudowy nie większej niż 300 m2;
5) funkcje usługowe wbudowane w budynki mieszkalne wielorodzinne należy lokalizować w parterach budynków z zapewnieniem osobnych wejść do lokali użytkowych, poza obrębem wejść do lokali mieszkalnych;
6) dopuszcza się lokalizację zespołów zwartej zabudowy garażowej i gospodarczej o jednolitej architekturze;
7) zespoły zabudowy garażowej i gospodarczej oraz parkingi należy izolować od zabudowy mieszkaniowej pasami zieleni izolacyjnej szerokości nie mniejszej niż 4,0 m;
8) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych;
9) dopuszcza się przebudowę, przełożenie lub przystosowanie do nowej funkcji istniejących sieci infrastruktury technicznej, w tym zmianę parametrów oraz skablowanie sieci nadziemnych;
10) przy budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej należy uwzględnić wymagania dotyczące przeciw-pożarowego zaopatrzenia wodnego;
11) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% terenu;
12) w granicach powierzchni biologicznie czynnej należy kształtować wyodrębnione place zabaw z zielenią urządzoną w ilości nie mniejszej niż 1 plac zabaw o powierzchni nie mniejszej niż 400 m2 na każde 200 mieszkań;
13) wysokość całkowita ogrodzeń: nie więcej niż 0,80 m, ogrodzenia ażurowe; dopuszcza się żywopłoty o wysokości 0,80 cm;
14) obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Cechy zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; obowiązuje linia zabudowy wyznaczona przez zrealizowane budynki jako nieprzekraczalna;
2) obowiązuje zakaz nadbudowy zabudowy mieszkaniowej, za wyjątkiem terenów, gdzie warunki szczegółowe stanowią inaczej;
3) dopuszcza się przebudowę dachów na strome;
4) geometria dachów budynków mieszkalnych nowych, przebudowywanych i nadbudowywanych: dachy dwu- lub wielopołaciowe o symetrycznych spadkach połaci pod kątem nie mniejszym niż 200 i nie większym niż 450;
5) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie większa niż pięć kondygnacji nadziemnych; za wyjątkiem terenów, gdzie warunki szczegółowe stanowią inaczej;
6) wysokość wolnostojących obiektów usługowych i mieszkalno-usługowych nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, za wyjątkiem terenów, gdzie warunki szczegółowe stanowią inaczej;
7) geometria dachów obiektów usługowych: dwu- lub wielopołaciowe o symetrycznych spadkach połaci pod kątem nie mniejszym niż 200 i nie większym niż 450; dopuszcza się stropodachy;
8) wysokość budynków gospodarczych i garażowych: nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne z zastosowaniem dachów dwu- lub wielopołaciowych o spadkach połaci dachowych nie mniejszym niż 200 i nie większym niż 450;
9) dopuszcza się doświetlenie istniejących poddaszy lukarnami o jednolitej wysokości, rozmieszczonymi zgodnie z rytmem rozmieszczenia istniejących otworów okiennych;
10) dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej na dachach jako przestrzeni rekreacyjnej;
11) dopuszcza się dobudowę nowych loggi lub balkonów a także przeszklenia istniejących loggi;
12) reklamy, szyldy lub znaki handlowe dopuszcza się wyłącznie na budyn-kach mieszczących funkcje usługowe;
13) zakazuje się umieszczania reklam, szyldów lub znaków handlowych powyżej obrysu elewacji.
5. Dostępność komunikacyjna:
1) dostęp do terenów z ustalonych w planie dróg publicznych oraz poprzez drogi wewnętrzne nie wyznaczone na rysunku planu;
2) dopuszcza się wyznaczenie i realizację ścieżek rowerowych na całym terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MW;
3) obowiązuje kształtowanie nawierzchni dojazdów i chodników w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym ruchowo;
4) miejsca postojowe:
a) dla nowej zabudowy mieszkaniowej: należy lokalizować nie mniej niż 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie w granicach działki budowlanej,
b) dla zabudowy usługowej należy lokalizować miejsca postojowe w granicach działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż 3 stanowiska na 100 m2 powierzchni wewnętrznej budynku, nie mniej niż 4 stanowiska,
c) dla funkcji usługowej wbudowanej należy dodatkowo wydzielić miejsca postojowe w granicach działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska na 100 m2 powierzchni wewnętrznej budynku przeznaczonej pod usługi, nie mniej niż 2 stanowiska,
d) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.
6. Powiązania z układem zewnętrznym infrastruktury technicznej poprzez sieć rozdzielczą i przyłącza.
7. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
8. Zasady kształtowania działek budowlanych:
1) podział w sposób zapewniający lokalizację na terenie każdej działki budowlanej nie mniej niż jednego budynku mieszkalnego lub usługowego, oraz niezbędnych obiektów i urządzeń związanych z funkcją terenu, w tym sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacji wewnętrznej i miejsc postojowych;
2) powierzchnia działki nie mniejsza niż 0,10 ha;
3) szerokość działki nie mniejsza niż 20,0 m;
4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 900, z tolerancją 30, lub w kierunku zgodnym z istniejącym podziałem geodezyjnym;
5) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych o innych parametrach, z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;
6) dopuszcza się podziały działek służące poprawie warunków zagospodarowania działek sąsiednich oraz przyłączanie działek o parametrach uniemożliwiających realizację samodzielnej zabudowy do sąsiednich działek budowlanych i ich łączne zagospodarowanie.
9. Ustala się ochronę archeologicznych obiektów zabytkowych, oznaczonych na rysunku planu jako strefa obserwacji archeologicznej. W granicach strefy obowiązują następujące zasady:
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć o kubaturze większej niż 1500 m3;
2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć wymagających szczególnych warunków posadowienia na głębokości większej niż 2,5 m poniżej poziomu terenu.
10. Ustala się ochronę krajobrazu miejskiego zgodnie z zasięgiem strefy ochrony krajobrazowej określonej na rysunku planu. W granicach strefy obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) stosowanie układu elewacji, form architektonicznych, detali i rozwiązań materiałowych nawiązujących do tradycji lokalnych;
2) nawiązanie do zabudowy historycznej w zakresie skali, gabarytów, wysokości gzymsów i okapów, stosowanych form architektonicznych, rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych zabudowy nowej, nadbudowywanej, przebudowywanej oraz rozbudowywanej;
3) nawiązanie do lokalnych tradycji w zakresie kształtowania dziedzińców wewnętrznych zabudowy oraz budynków wielorodzinnych i usługowych;
4) dopuszcza się lokalizację tymczasowych ogródków gastronomicznych jako przedłużenia sal konsumpcyjnych lokali gastronomicznych;
5) obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących znaków informacyjnych i reklam za wyjątkiem słupów ogłoszeniowych o ujednoliconej formie, znaków gminnego systemu informacji przestrzennej oraz znaków drogowych.
11. Ustala się ochronę konserwatorską bezpośredniego otoczenia obiektów zabytkowych oznaczonych na rysunku planu symbolem K + numer obiektu :
1) obowiązuje nawiązanie do sąsiadującej bezpośrednio zabudowy historycznej w zakresie skali, gabarytów, wysokości gzymsów i okapów, stosowanych form architektonicznych, rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych zabudowy nowej, przebudowywanej oraz rozbudowywanej;
2) zakazuje się przekształceń istniejących obiektów mogących doprowadzić do obniżenia wartości historycznej i estetycznej obiektu zabytkowego;
3) obowiązuje wymóg stosowania układu elewacji, form architektonicznych, detali - a w szczególności: witryn sklepowych, układu i podziałów okien, gzymsów, detali logii i balkonów oraz rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych - nawiązujących do tradycji lokalnych.
12. Ustala się szczegółowe warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów:
1) MW 1
a) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej: nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
2) MW 2
a) obowiązuje zakaz nadbudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy;
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 30%;
3) MW 3
a) obowiązuje zachowanie istniejących gabarytów zabudowy,
b) dopuszcza się przebudowę dachu płaskiego na stromy,
c) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem K 35;
4) MW 4
a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%,
b) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 9 i ust.10;
5) MW 5
a) dopuszcza się przebudowę dachów na strome,
b) na terenie należy ukształtować ciąg pieszy z zielenią urządzoną - zgodnie z przebiegiem wskazanym na rysunku planu,
c) potrzeby parkingowe należy bilansować z uwzględnieniem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KS 13,
d) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%,
e) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 9 i ust. 10,
f) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem K 62;
6) MW 6
a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%,
b) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 10;
7) MW 7 - jak MW 6;
8) MW 8
a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 50%,
b) teren pomiędzy ulicą Franciszkańską a nieprzekraczalną linią zabudowy zagospodarować jako ogólnodostępną zieleń urządzoną,
c) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 10;
9) MW 9
a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%,
b) dopuszcza się przebudowę dachów budynków na strome wraz z lokalizacją funkcji mieszkaniowej w poddaszach;
10) MW 10
a) należy ukształtować ciąg pieszy z zielenią urządzoną - zgodnie z przebiegiem wskazanym na rysunku planu, z możliwością obudowania go obiektami usługowymi zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 3 pkt 3 - 5 i ust. 4 pkt 6-7 i 10,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
11) MW 11
a) dopuszcza się przebudowę dachów budynków na strome wraz z lokalizacją funkcji mieszkaniowej w poddaszach,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%,
c) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami K34, K49, K52;
12) MW 12
a) obowiązuje zakaz nadbudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 60%;
13) MW 13
a) dopuszcza się przebudowę dachów istniejących budynków na strome,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
14) MW 14
a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego obiektu usługowego wg zasady jak na rysunku planu,
b) wysokość zabudowy usługowej nie większa niż trzy kondygnacje nadziemne,
c) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
15) MW 15
a) ulicę Kopernika kształtować jako ogólnomiejski ciąg pieszo - jezdny,
b) dopuszcza się obudowę obustronną ulicy Kopernika obiektami usługo-wymi i zielenią urządzoną, zgodnie z wymaganiami w § 8 ust. 3 pkt 3 - 5 i 13 oraz ust.4 pkt 6-7 i 10,
c) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
16) MW 16
a) należy ukształtować ciąg pieszy z zielenią urządzoną - zgodnie z przebiegiem wskazanym na rysunku planu,
b) dopuszcza się lokalizację obiektu usługowego o wysokości nie większej niż trzy kondygnacje nadziemne,
c) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
17) MW 17
a) dopuszcza się uzupełnienia zabudowy oraz przebudowę dachów na strome z lokalizacją funkcji mieszkaniowej w poddaszach,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
18) MW 18
a) obowiązuje zakaz nadbudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 50%;
19) MW 19 - jak MW 18;
20) MW 20 - jak MW 12;
21) MW 21
a) dopuszcza się nadbudowę istniejących budynków,
b) wysokość zabudowy: nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne;
c) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 10,
d) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż ż 40%;
22) MW 22
a) obowiązuje zakaz nadbudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 50%,
c) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 10;
23) MW 23
a) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 10,
b) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami K18 i K26,
c) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
24) MW 24
a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%,
b) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 10,
c) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem K 26;
25) MW 25
a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 50%;
26) MW 26
a) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 10,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
27) MW 27
a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
28) MW 28 - jak MW 27;
29) MW 29
a) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 9 i ust. 10,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 50%,
c) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych głównych tras infrastruktury technicznej;
30) MW 30
a) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 9,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 50%,
c) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych głównych tras infrastruktury technicznej.".
5. w § 9, ust.1 po pkt 38 dodaje pkt 39 w brzmieniu:
"39 ) UP 39 - teren usług publicznych . Teren przeznacza się pod zabudowę usługową dla funkcji z zakresu kultury i oświaty:
a) na terenie UP 39 dopuszcza się lokalizację:
- funkcji usługowej i handlowej, komercyjnej o powierzchni nie większej niż 15% powierzchni wewnętrznej budynku,
- obiektów małej architektury, obiektów rekreacji, pomników i rzeźb,
- dopuszcza się lokalizację ciągów pieszo-jezdnych,
- dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej,
b) na terenie UP 39 nie dopuszcza się lokalizacji:
- wolnostojących budynków garażowych,
- obiektów tymczasowych,
- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem podziemnych sieci infrastruktury technicznej;
c) zasady zagospodarowania terenu:
- nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
- powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 50 % powierzchni terenu,
- wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40 %;
d) cechy zabudowy:
- wysokość zabudowy nie większa niż trzy kondygnacje nadziemne,
- geometria dachów: dachy dwu- lub wielopołaciowe, nachylenie połaci dachowych nie mniejsze niż 200, nie większe niż 450, dopuszcza się dachy płaskie,
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę ceramiczną,
- dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej na dachach jako przestrzeni rekreacyjnej;
e) zasady kształtowania działek budowlanych:
- teren zagospodarować jako jedną działkę budowlaną,
- dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;
f) zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
- dojazd z ulicy klasy dojazdowej,
- na wyznaczonym terenie należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż 4 miejsca na 100 m2 powierzchni wewnętrznej obiektów;
g) powiązania z układem zewnętrznym infrastruktury technicznej poprzez przyłącza, obowiązuje oczyszczenie z substancji olejowych i ropopochodnych wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni miejsc postojowych i dojazdów;
h) ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów przeznaczonych na stały pobyt dzieci i młodzieży;
i) w pasie terenu pomiędzy liniami rozgraniczającymi pasów drogowych ulic a linią zabudowy dopuszcza się:
- lokalizację zieleni urządzonej,
- lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- lokalizację sieci infrastruktury technicznej.".
6. po § 10 dodaje § 10a w brzmieniu:
"§ 10a.
1. Wyznacza się na Rysunku Planu - pod symbolem U - tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy usługowej, usługowo - handlowej
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie większy niż 75%;
3) powierzchnia biologicznie czynna na działce nie mniejsza niż 15%;
4) obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
5) nie dopuszcza się lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i obiektów tymczasowych.
3. Cechy zabudowy:
1) wysokość zabudowy nie większa niż trzy kondygnacje nadziemne, za wyjątkiem terenów, gdzie warunki szczegółowe stanowią inaczej;
2) geometria dachów:
a) dachy wielopołaciowe,
b) nachylenie połaci dachowych nie mniejsze niż 200, nie większe niż 400;
c) kierunek najwyższej kalenicy równoległy lub prostopadły do frontu działki;
d) wysokość kalenicy nie większa niż 12,0 m nad istniejący poziom terenu przy wejściu głównym do budynku, za wyjątkiem terenów, gdzie warunki szczegółowe stanowią inaczej;
3) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę ceramiczną.
4. Powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym:
1) dostęp do terenów z ustalonych w planie dróg publicznych oraz poprzez drogi wewnętrzne nie wyznaczone na rysunku planu;
2) obowiązuje kształtowanie nawierzchni dojazdów i chodników w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym ruchowo;
3) miejsca postojowe w ilości nie mniejszej niż 3 stanowiska na 100 m2 powierzchni wewnętrznej, nie mniej niż 4 stanowiska - należy wydzielić w granicach działki budowlanej.
5. Powiązania z układem zewnętrznym infrastruktury technicznej poprzez sieć rozdzielczą i przyłącza, obowiązuje oczyszczenie z substancji olejowych i ropopochodnych wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni miejsc postojowych i dojazdów.
6. Poszczególne tereny zagospodarować jako jedną działkę budowlaną; za wyjątkiem terenów, gdzie warunki szczegółowe stanowią inaczej.
7. Ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.
8. Ustala się szczegółowe warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów:
1) U 26 - zabudowa usługowa komercyjna:
a) wysokość zabudowy: nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne,
b) dopuszcza się funkcję mieszkaniową na drugiej kondygnacji obiektów,
c) obowiązuje zakaz budowy kondygnacji podziemnych budynków;
2) U 27 - zabudowa usługowo- handlowa, komercyjna:
a) wysokość zabudowy oraz kierunek głównej kalenicy należy dostosować do zabudowy sąsiedniej,
b) dopuszcza się zabudowę w granicy działki,
c) w pasie terenu pomiędzy linią rozgraniczającą pasów drogowych ulic a linią zabudowy dopuszcza się:
- lokalizację zieleni urządzonej,
- lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- lokalizację sieci infrastruktury technicznej.".
7. w § 11 ust.1, skreśla się pkt 6;
8. w § 11 ust.1, po pkt 14 dodaje pkt 15 w brzmieniu:
"15) Z 15 - teren przeznaczony pod zieleń izolacyjną.".
9. w § 14 ust.1, pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"7) KS 9 - teren urządzeń komunikacji. Projektowany parking i garaże:
a) zasady zagospodarowania terenu:
- wydziela się linią wewnętrznego podziału drogę wewnętrzną jak na rysunku planu,
- dopuszcza się lokalizację zespołów zwartej zabudowy garażowej i gospodarczej o jednolitej architekturze,
- dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej komercyjnej wbudowanej o powierzchni wewnętrznej nie większej niż 50% powierzchni wewnętrznej obiektu, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
- zespoły zabudowy garażowej i gospodarczej oraz parkingi należy izolować od zabudowy mieszkaniowej pasami zieleni izolacyjnej szerokości nie mniejszej niż 4,0 m,
- dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym przebudowę lub przełożenie istniejących sieci,
- wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 80%,
- powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni terenu;
b) cechy zabudowy:
- wysokość zabudowy nie większa niż dwie kondygnacje nadziemne,
- geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, nachylenie połaci dachowych nie mniejsze niż 150, nie większe niż 450, wysokość kalenicy nad istniejący poziom terenu nie większa niż 9,0 m,
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę ceramiczną;
c) powiązania z układem zewnętrznym infrastruktury technicznej poprzez przyłącza, obowiązuje oczyszczenie z substancji olejowych i ropopochodnych wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni miejsc postojowych i dojazdów;
d) ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów mieszkaniowousługowych.".
10. w § 14 ust.1, skreśla się pkt 8 i pkt 15;
11. w § 14 ust.1, po pkt 17 dodaje pkt 18 i pkt 19 w brzmieniu:
"18 ) KS 21 - teren urządzeń komunikacji. Parking ogólnodostępny z zielenią izolacyjną. Obowiązuje wyznaczenie ciągu pieszo - jezdnego zgodnie z przebiegiem wskazanym na rysunku planu.
19 ) KS 22 - teren urządzeń komunikacji. Rozbudowa pasa drogowego ulicy Wyspiańskiego. Dopuszcza się lokalizację zatoki parkingowej dla samochodów osobowych.".
12. w § 16 ust.1, po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
"7a) KZ 13 - teren komunikacji samochodowej - skrzyżowanie skanali-zowane w trasie ulicy zbiorczej:
a) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 9 i 10 pkt 5,
b) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 pkt 2 dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem K 63;"
13. W części graficznej zmiana planu polega na:
a) na arkuszu Nr 1 rysunku planu - zmiana 1:
- skreśleniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla terenu urządzeń komunikacji KS 10,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla terenu zabudowy usługowej U 26,
- dodaniu oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy;
b) na arkuszu Nr 2 rysunku planu - zmiana 2:
- dodaniu linii rozgraniczającej tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonej literami A1-D,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej MN 1A,
- dodaniu oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy;
c) na arkuszu Nr 2 rysunku planu - zmiana 3:
- dodaniu linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonej literami A - E,
- skreśleniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla terenu urządzeń komunikacji KS 13,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla terenu komunikacji samochodowej KZ 13;
d) na arkuszu Nr 2 rysunku planu w tabeli: "Wykaz obiektów objętych ochroną konserwatorską na obszarze objętym planem" dodaje się po wierszu A K 72 wiersz: " K 73, Franciszkańska 7, dom, około 1930 r."
e) na arkuszu Nr 4 rysunku planu - zmiana 4:
- dodaniu linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonej literami A - E,
- skreśleniu linii rozgraniczającej tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonej literami BCD,
- dodaniu oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy;
f) na arkuszu Nr 4 rysunku planu - zmiana 5:
- dodaniu linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonej literami CDGH,
- dodaniu oznaczenia ciągu pieszo - jezdnego wymagającego utworzenia,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla terenu urządzeń komunikacji KS 21;
g) na arkuszu Nr 4 rysunku planu - zmiana 11:
- dodaniu linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonych literami DD1D2B1B2, FGHIKA,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla terenu komunikacji KD,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń izolacyjną Z 15,
- dodaniu oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdłuż projektowanej ulicy KD na terenie oznaczonym symbolem MW 10;
h) na arkuszu Nr 5 rysunku planu - zmiana 6:
- skreśleniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla terenu urządzeń komunikacji KS 17,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy usługowo - handlowej U 27,
- dodaniu oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdłuż ulicy Rejtana i ulicy Wyspiańskiego;
i) na arkuszu Nr 5 rysunku planu - zmiana 7:
- dodaniu linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonej literami DC,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji usługowo-mieszkaniowej MU 46;
j) na arkuszu Nr 5 rysunku planu - zmiana 8:
- dodaniu linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania wzdłuż linii oznaczonej literami FF1,
- skreśleniu linii rozgraniczającej tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania wzdłuż linii oznaczonej literami F1L,
- dodaniu oznaczenia obiektu K73;
k) na arkuszu Nr 8 rysunku planu - zmiana 9:
- dodaniu linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonej literami A - C,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem teren urządzeń komunikacji KS 22;
l) na arkuszu Nr 10 rysunku planu - zmiana 10:
- skreśleniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem teren zieleni parkowej Z 6,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem teren zabudowy usługowej UP 39,
- dodaniu oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy wzdłuż ulicy Kopernika i ulicy 3 Maja;
m) na arkuszu Nr 10 rysunku planu w tabeli BILANS TERENU:
- w wierszu MW w kolumnie pn. Stan istn. w ha - zmienia się liczbę 32,93 na 32,69,
- w wierszu MW w kolumnie pn. Nowe tereny w ha - zmienia się liczbę 0,75 na 0,71,
- w wierszu MW w kolumnie pn. Razem w ha - zmienia się liczbę 33,68 na 33,40,
- w wierszu MU w kolumnie pn. Nowe tereny w ha - zmienia się liczbę 0,15 na 0,42,
- w wierszu MU w kolumnie pn. Razem w ha - zmienia się liczbę 15,02 na 15,29,
- w wierszu MN, MP w kolumnie pn. Stan istn. w ha - zmienia się liczbę 44,67 na 44,31,
- w wierszu MN, MP w kolumnie pn. Razem w ha - zmienia się liczbę 47,93 na 47,57.
- w wierszu UP w kolumnie pn. Nowe tereny w ha - zmienia się liczbę 0,10 na 0,60,
- w wierszu UP w kolumnie pn. Razem w ha - zmienia się liczbę 17,20 na 17,70,
- wiersz UC w kolumnie pn. Użytkowanie - otrzymuje brzmienie UC + U,
- w wierszu UC + U w kolumnie pn. Nowe tereny w ha - zmienia się liczbę 0,81 na 1,02,
- w wierszu UC + U w kolumnie pn. Razem w ha - zmienia się liczbę 18,17 na 18,38,
- w wierszu Z w kolumnie pn. Stan istn. w ha - zmienia się liczbę 8,58 na 8,08,
- w wierszu Z w kolumnie pn. Razem w ha - zmienia się liczbę 9,66 na 9,16,
- w wierszu KS w kolumnie pn. Nowe tereny w ha - zmienia się liczbę 2,69 na 2,65,
- w wierszu KS w kolumnie pn. Razem w ha - zmienia się liczbę 13,91 na 13,87,
- w wierszu K w kolumnie pn. Nowe tereny w ha - zmienia się liczbę 2,95 na 3,19,
- w wierszu K w kolumnie pn. Razem w ha - zmienia się liczbę 39,80 na 40,04.
§ 2. Załącznikami do uchwały są:
1. część graficzna w skali 1: 1000 stanowiąca załączniki Nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E 1F, 1G i 1H - sporządzona na fragmentach kopii rysunku planu wymienionego w § 1; część graficzna jest integralną częścią niniejszej uchwały;
2. rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionych uwag wniesionych do zmiany planu - stanowiące załącznik nr 2 *;
3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - stanowiące załącznik nr 3 *;
§ 3. Traci moc uchwała Nr LVIII/495/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 11 stycznia 2010 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
* załącznika nie ogłasza się.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

Andrzej Dybaś
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXII/518/2010
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Załacznik Nr1A
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXII/518/2010
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik2.jpg

Załącznik Nr 1B
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXII/518/2010
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3.jpg

Załacznik Nr 1C
Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXII/518/2010
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik4.jpg

Załącznik Nr 1D
Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXII/518/2010
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik5.jpg

Załącznik Nr1E
Załącznik nr 6
do uchwały Nr LXII/518/2010
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik6.jpg

Załącznik Nr1F
Załącznik nr 7
do uchwały Nr LXII/518/2010
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik7.jpg

Załacznik Nr1G
Załącznik nr 8
do uchwały Nr LXII/518/2010
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik8.jpg

Załacznik Nr1H
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Turek

Ewa Turek ekspert komunikacji, trener biznesu, mediator. Od 20 lat doradza w świecie biznesu wspierając w rozwoju osobistym i zawodowym. Pracuje z zarządami, managerami, uczelniami, startupami. Pomaga w skutecznej komunikacji na scenie, w pracy, w życiu. Od 1996 roku działa w branży doradztwa personalnego. Pamięta czasy bez internetu i telefonów komórkowych. Technologia się zmienia, pozostaje człowiek. Mówca na konferencji TEDx. Od lat związana z międzynarodową organizacją edukacyjną Toastmasters International gdzie uzyskała najwyższy tytuł - Distinguished Toastmasters. Wicemistrz Polski Toastmasters. Od lat wspiera innych w rozwoju jako mentor, wykładowca, trener. Przedsiębiorca, prowadzi firmę konsultingową Innova Consulting, której hasło przewodnie brzmi – „Świadoma komunikacja – realny wpływ”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »