| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/346/2010 Rady Gminy Chmielnik

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8.i art.40 ust.1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami /, art.8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 / tj. z 2006 r. Dz.U. Nr 121 poz.844 z późniejszymi zmianami / oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku ( MP Nr 75 poz.950) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (MP Nr 55 poz. 755) 1)

Rada Gminy Chmielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 ton i poniżej 12 ton:

1)powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 550 zł

2)powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie - 700 zł

3)powyżej 9,0 ton a poniżej 12 ton - 1000 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi ,dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia ,stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 864 zł.

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .

5. Od przyczepy lub naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 800 zł.

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton- stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1)mniej niż 30 miejsc - 1000 zł

2)równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1500 zł

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Chmielnik.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chmielnik.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Chmielnik Nr XXXVI/272/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Dzierżak

1) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 199 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/346 /2010
Rady Gminy Chmielnik
z dnia 29 października 2010 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

800

900

13

14

900

1.000

14

15

1.100

1.100

15

1.100

1.270

Trzy osie

12

17

1.000

1.100

17

19

1.100

1.200

19

21

1.150

1.250

21

23

1.250

1.300

23

25

1.250

1.596

25

1.300

1.596

Cztery osie i więcej

12

25

1.200

1.300

25

27

1.300

1.400

27

29

1.400

1.680

29

31

1.680

2.482

31

1.680

2.482


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/346 /2010
Rady Gminy Chmielnik
z dnia 29 października 2010 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa,ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach )

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.100

1.200

18

25

1.200

1.250

25

31

1.250

1.300

31

1.500

1.962

Trzy osie i więcej

12

40

1.400

1.746

40

1.746

2.580


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/346 /2010
Rady Gminy Chmielnik
z dnia 29 października 2010 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

400

500

18

25

450

550

25

500

600

Dwie osie

12

28

500

600

28

33

622

862

33

38

862

1.308

38

1.164

1.722

Trzy osie i więcej

12

38

700

958

38

1.000

1.296

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »