| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Nagród i Wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym


Na podstawie: art. 7 ust. l pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Miejska w Rymanowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się Nagrody i Wyróżnienia:
a) za wysokie wyniki sportowe
b) za zasługi dla sportu.
§ 2. 1. Nagrody i Wyróżnienia na zasadach określonych niniejszą uchwałą mogą otrzymywać zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2. Nagrody i Wyróżnienia mogą być przyznane również trenerom prowadzącym szkolenie sportowe, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego przez zawodników o których mowa w ust.1.
§ 3. 1. Nagrody i Wyróżnienia mogą być przyznane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Gminy Rymanów lub członkom klubów sportowych mających siedzibę i działających na terenie Gminy Rymanów.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Nagrody i Wyróżnienia mogą być przyznane także zawodnikom trenującym w klubach poza Gminą Rymanów, którzy będąc mieszkańcami Gminy Rymanów, swoimi wysokimi osiągnięciami we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym promują Gminę Rymanów.
§ 4. 1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu Gminy Rymanów, które stanowi wyraz uznania za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz za zasługi dla sportu.
2. Wyróżnienie stanowi medal, puchar, dyplom, sprzęt sportowy związany z uprawianą dyscypliną oraz inne upominki rzeczowe i przyznawane jest za wysokie wyniki sportowe oraz za zasługi dla sportu.
§ 5. 1. Przyznawanie Nagród i Wyróżnień o których mowa w § l ustala Regulamin stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.
2. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody i Wyróżnienia stanowi załącznik nr 2.
§ 6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na Nagrody i Wyróżnienia określana jest corocznie w uchwale budżetowej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/499/10
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
§ 1. Nagrody i Wyróżnienia są wyrazem uznania dla:
1. zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
2. zawodników niepełnosprawnych, którzy osiągnęli wyniki sportowe w dyscyplinach i konkurencjach sportowych organizowanych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
3. trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, za wkład pracy, działalność i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Rymanów.
§ 2. 1. Zawodnik, aby otrzymać Nagrodę lub Wyróżnienie powinien osiągać wysokie wyniki sportowe oraz:
- być zawodnikiem w rozumieniu ustawy o sporcie
- godnie reprezentować Gminę Rymanów.
2. Za wysokie osiągnięcia sportowe przyjmuje się uzyskanie miejsc medalowych i wysoko punktowanych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym we wszystkich kategoriach wiekowych, w szczególności:
- w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach Europy lub mistrzostwach świata;
- w igrzyskach paraolimpijskich;
- akademickich mistrzostwach świata i uniwersjadach letnich i zimowych, Pucharze Świata lub Pucharze Europy;
- w mistrzostwach Polski.
§ 3. Trener, aby otrzymać Nagrodę lub Wyróżnienie powinien wykazać się udokumentowanymi zasługami dla sportu w rywalizacji krajowej lub międzynarodowej.
§ 4. Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub organizacje zajmująca się sportem osób niepełnosprawnych.
§ 5. Nagrody i Wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia indywidualne oraz zespołowe - dla wyróżniających się zawodników w zespole.
§ 6. 1. Nagrody i Wyróżnienia przyznaje Burmistrz Gminy Rymanów na wniosek:
a) związków lub stowarzyszeń sportowych;
b) klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik;
c) związku sportowego lub organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych;
d) dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów.
2. Burmistrz Gminy Rymanów może przyznać Nagrody i Wyróżnienia z inicjatywy własnej.
§ 7. Wniosek o przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia powinien zawierać:
- dane osobowe kandydata , w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz nazwę szkoły, uczelni lub zakładu pracy;
- dane dotyczące klubu sportowego, w tym: nazwę i adres siedziby;
- dane dotyczące działalności albo informacje o osiągnięciach, uzasadniające przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia wraz z dokumentacją potwierdzającą;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania Nagrody lub Wyróżnienia.
§ 8. 1. Wnioski o przyznanie Nagród i Wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej składa się do 15 stycznia z uwzględnieniem wybitnych osiągnięć sportowych z roku poprzedniego.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych organ rozpoznający i opiniujący wniosek wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni.
§ 9. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia po terminie;
2) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o Nagrodę lub Wyróżnienie;
3) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.
§ 10. Nagrodę lub Wyróżnienie zawodnik, trener sportowy może otrzymać w danym roku jeden raz.
§ 11. Decyzje o przyznaniu Nagród i Wyróżnień podejmuje Burmistrz Gminy Rymanów w terminie l miesiąca od daty wyznaczonej do składania wniosków.
§ 12. 1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej.
2. Wysokość Nagrody nie może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, za trzeci kwartał roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
§ 13. 1. Wyróżnieniami są: medale, puchary, dyplomy, sprzęt sportowy związany z uprawianą dyscypliną oraz inne upominki rzeczowe.
2. Wartość przyznanego Wyróżnienia nie może przekroczyć 50 % kwoty o której mowa w § 12 ust. 2.
§ 14. Nagrody i Wyróżnienia wręcza Burmistrz Gminy Rymanów lub upoważnione przez niego osoby podczas uroczystej gali.
§ 15. Informacje o przyznanych Nagrodach i Wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/499/10
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

wniosek o przyznanie nagrody,wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe, za zasługi dla sportu
Zalacznik1.doc
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »