| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Krasne

z dnia 24 stycznia 2011r.

w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857),

Rada Gminy Krasne uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Krasne wspiera rozwój sportu propagującego rozwój fizyczny mieszkańców Gminy , krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz budowę urządzeń sportowych .

§ 2. Gmina Krasne wspiera rozwój sportu poprzez :

1) budowę , rozbudowę i modernizację gminnych obiektów sportowych, które mogą być wykorzystywane przez kluby sportowe dla przeprowadzenia zawodów i innych zajęć sportowych .

2) udostępnianie mieszkańcom gminnych obiektów sportowych dla potrzeb sportu,

3) utrzymywanie gminnych obiektów sportowych,

4) udzielanie z budżetu gminy dotacji celowych dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Krasne i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

§ 3. Dotacja celowa dla klubów sportowych działających na obszarze Gminy Krasne i niedziałających w celu osiągnięcia zysku może być przyznana w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, wypłatę ekwiwalentu dla sędziów, opłatę za licencję i innych opłat związanych z organizacją zawodów,

4) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

§ 4. 1. Warunkiem otrzymania dotacji celowej , o której mowa w § 3 jest złożenie do Wójta Gminy wniosku o udzielenie dotacji celowej, który powinien zawierać :

1) nazwę i siedzibę klubu sportowego,

2) szczegółowy opis zakresu rzeczowego wnioskowanego wsparcia finansowego,

3) informację o zasobach kadrowych , rzeczowych i finansowych wskazujących na możliwość uczestnictwa w zawodach sportowych

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięć określonych w § 3,

5) wnioskowaną wysokość dotacji oraz udziału środków własnych i z innych źródeł,

6) planowany terminarz i miejsca zawodów oraz termin realizacji innych przedsięwzięć.

2. Wniosek składa się na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

3. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania klubu sportowego , w tym głównego księgowego lub skarbnika klubu.

4. Wnioski o przyznanie dotacji na rok następny powinny być składane do Wójta Gminy w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, a w przypadku składania wniosku o dotację w 2011 roku do 15. 03.2011 r.

5. Wnioski niekompletne , bądź zgłoszone po terminie, nie będą uwzględniane przy przyznawaniu dotacji .

6. Wsparcie finansowe może być udzielone w kwocie mniejszej od wnioskowanej przez klub sportowy i musi zawierać się w łącznej kwocie wsparcia zaplanowanej w budżecie gminy.

§ 5. 1. Dotacje przekazywane są na podstawie zawartych umów określających zasady przekazania środków finansowych .

2. Umowa powinna określać:

1) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania ,

2) wysokość dotacji należnej klubowi sportowemu i tryb płatności ,

3) tryb kontroli wykonania zadania ,

4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 6. 1. Kluby sportowe otrzymujące dotacje przedstawiają Wójtowi Gminy półroczne rozliczenia finansowe i rzeczowe z otrzymanych dotacji do dnia 21 lipca każdego roku .

2. Ostateczne rozliczenie finansowe i rzeczowe dotacji następuje w terminach określonych w umowie , nie później niż do 31 stycznia roku następnego , wraz z załączonymi kserokopiami rachunków określających na jaki cel dotacja została wykorzystana, co będzie stanowiło podstawę ustalenia prawidłowości wykorzystania dotacji .

3. Klub sportowy przedstawia rozliczenie rzeczowo – finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały .

§ 7. 1. W trakcie realizacji umowy Gmina ma prawo kontroli, przyznanej dotacji .

2. Kontrola winna obejmować w szczególności :

1) prawidłowość wykorzystania dotacji ,

2) prowadzoną dokumentację realizacji warunków umowy .

§ 8. 1. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości oraz wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych , w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności , w których mowa wyżej .

2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy dotacje podlegają zwrotowi w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Krasne


Stanisław Kunysz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Krasne
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Krasne
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »