| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ustrzyki Dolne lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej

Na podstawie art. 59 ust 1 -3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady, sposób, tryb oraz organy i osoby uprawnione do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ustrzyki Dolne lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej.

2. Przez „należności” należy rozumieć sumę należności:

1) głównej,

2) odsetek od należności głównej,

3) ubocznych (koszty postępowania sądowego, koszty upomnienia i inne).

§ 2. 1. Należność może zostać umorzona w całości lub części w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym jeżeli:

1) nie ściągnięto jej w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego bądź też osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność i odpowiedzialność nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

2) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu albo dłużnik zmarł, nie pozostawiając spadkobierców lub pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku o wartości nie wyższej niż 6 000 zł i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego;

3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika lub jego rodziny;

4) umorzenie należności uzasadnione jest szczególnie ważnymi względami społecznymi, gospodarczymi lub interesem publicznym;

5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu mającym na celu dochodzenie należności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne.

2. Umorzenie w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 – również z urzędu.

3. Organ właściwy do umarzania należności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi - uprawniony do udzielania ulg, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin zapłaty lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty.

2. W razie udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, należy kierować się możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy.

3. Umarzanie należności oraz udzielanie innych ulg, w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wówczas, kiedy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z należnymi osetkami.

§ 4. Umarzanie należności lub udzielanie innych ulg następuje w formie jednostronnego oświadczenia złożonego w formie pisemnej organu lub osoby upoważnionej.

§ 5. Do umarzania należności Gminy Ustrzyki Dolne lub jego jednostek podległych oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym uprawnieni są: 1) kierownicy podległych jednostek organizacyjnych– jeśli wartość należności nie przekracza 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego w formie obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w „Monitorze Polskim;” 2) Burmistrz Ustrzyk Dolnych lub upoważniony przez Burmistrza Zastepca Burmistrza – jeśli wartość należności przekracza kwotę, o której mowa odpowiednio w pkt 1 .

§ 6. 1. W stosunku do zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą organ może, w przypadkach o których mowa w § 2 ust 1, § 3 ust 1 udzielać określonych w tym przepisie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ustrzyki Dolne i jej jednostkom podległym, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej,

2) stanowią pomoc de minimis - zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.),

3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21 grudnia 2007 r.),

4) stanowią pomoc de minimis w rybołóstwie - zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 875/2007 z 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołóstwa i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25 lipca 2007 r.).

2. Pomoc de minimis nie wystąpi w przypadkach określonych w przepisach § 2 ust. 1 pkt 1 (w odnisieniu do zakończonego postępowania likwidacyjnego oraz w przypadkach, gdy osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majatku, z którego możnaby egzekwować należności i odpowiedzialność nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie), pkt 2 oraz pkt. 5 uchwały.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 (w odniesieniu do zakończonego postępowania upadłościowego), 3 i 4 uchwały, udzielone wsparcie może stanowić pomoc de minimis.

4. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w Rozporządzeniach wymienionym w ust. 1, pkt 2), 3), 4).

5. Wartość pomocy de minimis podlega kumulacji z każą inną pomocą de minimis uzyskana w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz każdą pomoca inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.

6. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie lub w rybołóstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de miniminis albo de minimis w rolnictwie lub w rybołóstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis albo de minimis w rolnictwie lub w rybołóstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311) lub,

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810).

§ 7. 1. Z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności pieniężnych sporządzane są sprawozdania.

2. Zasady i tryb sporządzania sprawozdawczości w zakresie objętym uchwałą ustala Burmistrz Ustrzyk Dolnych.

3. Sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej sporządza się zgodnie z zapisami ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi oraz kierownikom podległych jednostek organizacyjnych

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »