| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/217/12 Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 17 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW ZDRÓJ"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.l w   związku z   art.27 ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr   80 poz.717 z   późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium Uwarunkowań i   Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/303/2002 Rady Miejskiej w   Rymanowie z   dnia 9   sierpnia 2002r. wraz z   późniejszymi zmianami, Rada Miejska w   Rymanowie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Uchwala się zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego RYMANÓW ZDRÓJ", uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej Rymanowie z   dnia 11 września 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 129 poz. 1767) wraz z   późniejszymi zmianami, zwaną dalej „zmianą planu”.  

2.   Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu parkingu oznaczonego symbolem 3.KS o   powierzchni około 0,06 ha na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

3.   Integralną częścią uchwały jest rysunek zmiany planu w   skali 1:2000, stanowiący załącznik nr   1, sporządzony na kopii fragmentu rysunku planu wymienionego w   §1 ust.   1, obowiązujący w   zakresie zastosowanych oznaczeń.  

§   2.   Wprowadza się następujące zmiany planu:  

1)   na rysunku planu teren parkingu oznaczony symbolem 3.KS przeznacza się – w   granicach zmiany planu - na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem 17.1.MN.  

2)   w treści uchwały:  

a)   w § 9   ustęp 1   po punkcie 5   dodaje się punkt 5a w   brzmieniu: „5a) powierzchnia zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem 17.1.MN nie może być mniejsza niż 10% jego powierzchni;”  

b)   w § 10 ustęp 1   otrzymuje brzmienie: „1. Tereny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami:   1.MN - pow. 4,25 ha, 2.MN - pow. 3,25 ha, 2a.MN - pow. 0,32 ha, 3.MN -pow. 0,81 ha, 4.MN - pow. 2,05 ha, 5.MN - pow. 1,39 ha, 6.MN - pow. 1,08 ha, 7.MN - pow. 3,86 ha, 8.MN -pow. 1,46 ha, 9.MN - pow. 1,21 ha, 10.MN - pow. 0,28 ha, 11.MN - pow. 0,48 ha, 12.MN - pow. 1,01 ha, 13.MN -pow. 1,71 ha, 14.MN - pow. 1,47 ha, 15.MN - pow. 1,34 ha, 16.MN - pow. 1,72 ha, 17.MN - pow. 0,51 ha, 17.1.MN – pow. 0,06ha, 19.MN -pow. 0,96 ha.   Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:”  

c)   w § 10 ustęp 1   po punkcie 3   dodaje się punkt 3a w   brzmieniu: „3a) w   terenie oznaczonym symbolem 17.1.MN maksymalne zbliżenie do granic działki wyznacza obrys istniejących budynków w   przypadku ich rozbudowy, nadbudowy i   odbudowy;”  

d)   w §25 po punkcie 5   dodaje się pkt 6   w brzmieniu: „5. 30% dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 17.1.MN”  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

Załącznik do Uchwały Nr XIX/217/12
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 17 lutego 2012 r.
Zalacznik1.jpg

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »