| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/115/12 Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 17 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Cmentarz" w miejscowości Wiśniowa

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r. Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa uchwalonego uchwałą Nr XXXI/213/2001 Rady Gminy w   Wiśniowej z   dnia 13 września 2001 r.z późniejszymi zmianami.  

Rada Gminy Wiśniowa  
uchwala co następuje:  

I.  

PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   1.   Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Nowy Cmentarz” w   miejscowości Wiśniowa, zwany dalej planem.  

             

2.   Plan obejmuje obszar o   powierzchni około 4,29 ha, położony przy drodze gminnej nr 112451R Wiśniowa – Szufnarowa – Rakówki.  

3.   Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1)   załącznik Nr 1   – rysunek planu, wykonany na kopii mapy zasadniczej w   skali 1:1000, będący integralną częścią uchwały i   obowiązujący w   zakresie określonym legendą;  

2)                 załącznik Nr 2   - rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   niniejszym planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

§   2.   1.   W granicach planu wyznacza się następujące tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczone na rysunku planu symbolami:  

1)   ZC   – teren cmentarza, w   tym 1ZC, 2ZC;  

2)   1KS, U   – teren obsługi komunikacyjnej oraz zabudowy usługowej;  

3)   R   – teren rolny, w   tym 1R, 2R;  

4)   ZL   – teren lasu, w   tym 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL;  

5)   1KD-L   – teren drogi publicznej klasy lokalnej;  

6)   1KDx   – teren ciągu pieszo – jezdnego.  

II.  

USTALENIA DLA CAŁEGO TERENU OBJĘTEGO PLANEM  

§   3.   1.   Przy zagospodarowaniu terenów objętych planem należy uwzględnić:  

1)   położenie w   otulinie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 63/05 Wojewody Podkarpackiego z   dnia 16 czerwca 2005 r. w   sprawie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z   przepisami szczegółowymi niniejszej uchwały;  

2)   położenie w   granicach obszaru zagrożonego osuwaniem się mas ziemnych, poprzez dostosowanie lokalizacji obiektów i   technologii ich posadowienia do warunków geotechnicznych posadowienia obiektów na gruncie oraz zgodnie z   przepisami szczegółowymi niniejszej uchwały.  

§   4.   1.   Na terenie objętym planem dopuszcza się:  

1)   lokalizację kondygnacji podziemnej budynku;  

2)   lokalizacje obiektów małej architektury oraz nośników reklamowych;  

3)   na terenach 1ZC, 2ZC, 1R, 2R, 1KS,U, 1KD-L i   1KDx dopuszcza się przebudowę sieci infrastruktury technicznej oraz budowę nowych sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem, iż nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z   ich przeznaczeniem w   planie;  

4)   na terenach 1ZC, 2ZC, 1R, 2R, 1KS,U i   1KDx dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych o   powierzchniach nie większych niż 0,02 ha z   przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w   ilości nie większej niż dwie działki na danym terenie.  

2.   Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji studni.  

§   5.   Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (nie dotyczy sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg), w   rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska.  

§   6.   1.   Zasady obsługi terenu w   zakresie infrastruktury technicznej:  

1)   zaopatrzenie w   energię elektryczną   z sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych poza jego granicami poprzez ich rozbudowę o   napięciu nie mniejszym niż 230 V;  

2)   zaopatrzenie w   wodę   z sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie objętym planem lub z   sieci zlokalizowanych poza jego granicami od strony północnej i   południowo - wschodniej, poprzez ich rozbudowę o   parametrach nie mniejszych niż     25 mm;  

3)   zaopatrzenie w   gaz   poprzez rozbudowę sieci gazowej zlokalizowanej poza jego granicami od strony zachodniej i   południowej, o   ciśnieniu nie większym niż 10kPa;  

4)   zaopatrzenie w   sieć   teletechniczną   poprzez włączenie do istniejącej sieci zlokalizowanej na terenie objętym planem lub z   sieci teletechnicznej zlokalizowanej poza jego granicami;  

5)   odprowadzenie   ścieków bytowo - sanitarnych   do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe z   wywożeniem na oczyszczalnię ścieków na zasadach określonych przepisami szczególnymi. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowo - sanitarnych poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej po stronie zachodniej, wschodniej lub południowej terenu objętego planem, o   parametrach nie mniejszych niż     200 mm;  

6)   odprowadzenie   wód opadowych   z budynków oraz parkingów i   powierzchni utwardzonych powierzchniowo na teren własnej działki, w   sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntu;  

7)   gromadzenie i   usuwanie odpadów komunalnych   oraz związanych z   prowadzoną działalnością na zasadach obowiązujących w   gminie;  

8)   zaopatrzenie w   ciepło   z indywidualnych źródeł ciepła nie pogarszających stanu środowiska naturalnego.  

§   7.   Do czasu realizacji ustaleń planu tereny należy użytkować w   sposób dotychczasowy.  

§   8.   1.   Tereny oznaczone symbolem   1ZC   o pow. 0,33 ha i   2ZC   o pow. 0,44 ha przeznacza się pod   cmentarz.  

2.   Zasady zagospodarowania terenu:  

1)   ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynku zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej;  

3)   wskaźnik intensywności zabudowy dla działki budowlanej nie mniej niż 0,015 i   nie więcej niż 0,05;  

4)   tereny 1ZC i   2ZC należy zagospodarować jako dwie odrębne działki budowlane;  

5)   na terenie 2ZC dopuszcza się lokalizację wyłącznie jednego budynku: domu przedpogrzebowego lub kostnicy;  

6)   na terenie 1ZC nie dopuszcza się lokalizacji budynków;  

7)   w granicach terenu zagrożonego osuwaniem się mas ziemnych, zakazuje się lokalizacji grobów, krypt i   grobowców.  

3.   Cechy zabudowy domu przedpogrzebowego lub kostnicy:  

1)                 wysokość budynku - do 10 m;  

2)                 wysokość krzyża lub wieży – do 15 m;  

3)                 dach o   schemacie dwu- lub wielospadowym, o   nachyleniu połaci dachowych od 30 0   do 60 0   ;  

4)                 kierunek najdłuższej kalenicy budynku równolegle lub prostopadle do granic działki budowlanej z   możliwością odchylenia do 2 0   ;  

5)                 pokrycie dachowe: blacha, dachówka ceramiczna lub materiał dachówko- podobny w   kolorze czerwonym, brązowym lub grafitowym;  

6)                 powierzchnia zabudowy nie większa niż 140 m 2   ;  

7)                 kubatura budynku nie większa niż 1200 m 3   .  

4.   Dostępność komunikacyjna terenu 1ZC bezpośrednio do drogi 1KD-L, terenu 2ZC do drogi 1KD-L przez ciąg pieszo - jezdny 1KDx.  

§   9.   1.   Teren oznaczony symbolem   1KS,U   o pow. 0,18haprzeznacza się pod   obsługę   komunikacyjną oraz   zabudowę   usługową   .  

2.   Zasady zagospodarowania terenu:  

1)   ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków usługowych zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 10 % powierzchni działki budowlanej;  

3)   dopuszcza się zagospodarowanie do 20% terenu pod budynki usługowe – z   zastrzeżeniem, iż wskaźnik intensywności zabudowy dla działki budowlanej nie będzie mniejszy niż 0,03 i   nie większy niż 0,12;  

4)   zakazuje się lokalizacji usług związanych z   żywieniem zbiorowym oraz przechowujących artykuły żywności.  

3.   Cechy zabudowy budynków usługowych:  

1)   wysokość zabudowy do 9   m;  

2)   dach o   schemacie dwu- lub wielospadowym, o   nachyleniu połaci dachowych od 30 0   do 45 0   ;  

3)   kierunek najdłuższej kalenicy budynku usługowego równolegle do linii zabudowy zlokalizowanej od strony drogi publicznej, z   możliwością odchylenia do 2 0   ;  

4)   pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna lub materiał dachówko - podobny w   kolorze czerwonym, brązowym lub grafitowym  

5)   łączna kubatura budynków nie większa niż 500 m 3   licząc na każde 0,04 ha powierzchni działki budowlanej.  

4.   Zasady kształtowania działek budowlanych:  

1)   powierzchnia działki nie mniejsza niż 0,04 ha;  

2)   kierunek podziału terenu równolegle lub prostopadle do istniejących granic działek;  

3)   dopuszcza się podział terenu na nie więcej niż 3   działki budowlane.  

5.   Miejsca postojowe indywidualne dla obsługi funkcji usługowej:  

1)   nie mniej niż 1   miejsce na 30 m 2   powierzchni użytkowej;  

2)   dopuszcza się obsługę w   zakresie miejsc postojowych z   całego terenu 1KS,U.  

6.   Dostępność komunikacyjna terenu do drogi 1KD-L.  

§   10.   1.   Tereny oznaczone symbolem   1R   o pow. 0,67 ha,   2R   o pow. 1,78 ha, przeznacza się pod   tereny rolne.  

2.   Dostępność komunikacyjna terenów bezpośrednio do drogi 1KD-L lub dojazdami wewnętrznymi do w/w drogi publicznej.  

§   11.   1.   Tereny oznaczone symbolem   1ZL   o pow. 0,008 ha,   2ZL   o pow. 0,07 ha,   3ZL   o pow. 0,18 ha,   4ZL   o pow. 0,24 ha, przeznacza się pod   tereny lasu.  

2.   Teren 2ZL, 3ZL i   4ZL należy zalesiać w   odległości nie mniejszej niż 5   m od granicy działek rolnych oraz 3   m od terenu cmentarza i   dróg gruntowych/wewnętrznych.  

3.   Nie dopuszcza się lokalizacji budynków.  

4.   Dostępność komunikacyjna terenów poprzez drogi wewnętrzne zlokalizowane  
w obrębie planu lub poza jego granicami do drogi publicznej 1KD-L lub innych dróg publicznych.  

§   12.   1.   Teren oznaczony symbolem   1KD-L   o pow. 0,30 ha przeznacza się pod   drogę publiczną klasy lokalnej.  

2.   Szerokość w   granicach planu do 19 m, zgodnie z   rysunkiem planu.  

3.   Dopuszcza się wykonanie jednostronnych miejsc postojowych lokalizowanych równolegle do jezdni.  

§   13.   1.   Teren oznaczony symbolem   1KDx   o pow. 0,10 ha przeznacza się pod   ciąg pieszo – jezdny.  

2.   Szerokość w   granicach planu do 8   m, zgodnie z   rysunkiem planu.  

III.  

PRZEPISY KOŃCOWE  

§   14.   Ustala się 30 % stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat za wzrost wartości nieruchomości, w   związku z   uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

§   15.   Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wiśniowa.  

§   16.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zbigniew   Miga

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIV/115/12    
Rady Gminy Wiśniowa    
z dnia 17 lutego 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XIV/115/12    
Rady Gminy Wiśniowa    
z dnia 17 lutego 2012 r.  
 

              Realizację zapisanych w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Nowy Cmentarz” w   miejscowości Wiśniowa   , inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, przewiduje się poprzez finansowanie ze środków gminy.  

Źródłami finansowania ww. inwestycji i   zadań będą również w   zależności od potrzeb:  

a)   środki pomocowe Unii Europejskiej,  

b)   kredyt bankowy,  

c)   emisja obligacji komunalnych,  

d)   środki prywatne.  

Nakłady ponoszone na realizację inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej będą odpowiednio zagwarantowane w   wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w   budżecie gminy, z   uwzględnieniem wykorzystania ewentualnych środków pozabudżetowych.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »