| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/1914/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/109/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu uchwały Nr XIV/109/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), stwierdza nieważność przedmiotowej uchwały w całości z powodu:

1) istotnego naruszenia art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) poprzez ustalenie w § 2 pkt 4 lit. a badanej uchwały podstawy obliczenia dotacji rozumianej, jako stałą kwotę roczną dla obliczenia dotacji należnej na jednego ucznia dotowanej jednostki, którą to kwotę odpowiednio stanowią w przypadku dotacji dla niepublicznego przedszkola - wydatki bieżące na jednego ucznia ustalone w budżecie Miasta Łańcuta ponoszone w przedszkolach publicznych z tym, że na ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczenia dotacji jest kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Łańcut, co jest sprzeczne z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z którego wynika, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2) istotnego naruszenia art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) poprzez ustalenie w § 2 pkt 4 lit. b uchwały podstawy obliczenia dotacji rozumianej, jako stałą kwotę roczną dla obliczenia dotacji należnej na jednego ucznia dotowanej jednostki, którą to kwotę odpowiednio stanowią w przypadku dotacji dla osoby prowadzącej niepubliczną formę wychowania przedszkolnego z art. 14a ust. 7 ustawy - wydatki bieżące na jednego ucznia ustalone w budżecie Miasta Łańcuta ponoszone w przedszkolach publicznych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczenia dotacji jest kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Łańcut podczas, gdy z art. 90 ust. 2d tejże ustawy wynika, że osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

3) istotnego naruszenia art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) poprzez ustalenie w § 2 pkt 4 lit. c uchwały podstawy obliczenia dotacji rozumianej, jako stałą kwotę roczną dla obliczenia dotacji należnej na jednego ucznia dotowanej jednostki, którą to kwotę odpowiednio stanowią w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - kwotę przypadającą na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Łańcut, podczas gdy z art. 90 ust. 2a tejże ustawy wynika, że dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

4) istotnego naruszenia art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) poprzez ustalenie w § 2 pkt 4 lit. d uchwały podstawy obliczenia dotacji rozumianej, jako stałą kwotę roczną dla obliczenia dotacji należnej na jednego ucznia dotowanej jednostki, którą to kwotę odpowiednio stanowią w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z § 1 pkt 1 lit. d uchwały - kwotę wydatków bieżących ponoszonych przez Miasto Łańcut w tego samego typu i rodzaju szkołach publicznych podczas, gdy z art. 90 ust. 3 tejże ustawy wynika, że dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

W powyższych przypadkach upoważnienie zawarte w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty nie daje organowi stanowiącemu gminy kompetencji do określenia zasad udzielania dotacji, jak również definiowania podstawy ustalenia dotacji w sposób odmienny niż zawarty w odpowiednich przepisach ustawy o systemie oświaty oraz do ustalenia, że w budżecie miasta kwota wydatków bieżących lub kwota przewidziana na ucznia w części subwencji oświatowej ma stanowić stałą wielkość i nie może ulec zmianie, a zatem odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie roku budżetowego, mimo faktycznego wprowadzenia takich zmian w budżecie miasta. Powyższym naruszono również zakres upoważnienia do podejmowania aktów prawa miejscowego wynikający z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz § 136 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U z 2002 Nr 100 poz. 908) poprzez zamieszczenie powyższych przepisów prawnych w uchwale w brzmieniu niezgodnym z ustawą, na podstawie której podjęto badaną uchwałę.

5) istotnego naruszenia art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) poprzez ustalenie w postanowieniach § 9 ust. 2 i ust. 5 uchwały terminu rozliczenia dotacji do dnia 1 lutego roku następnego i określenia terminu zwrotu dotacji na 14 dni od daty otrzymania pisma o rozliczeniu dotacji, to jest dłuższego niż termin ustawowy na zwrot dotacji pobranej w wysokości wyższej niż wynikająca z prawidłowych wyliczeń lub dotacji niewykorzystanej na wydatki zgodnie z przeznaczeniem dotacji, gdyż w art. 252 ust. 1 tejże ustawy termin jest określony w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

6) istotnego naruszenia art. 251 ust. 3 i art. 252 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) poprzez ustalenie w postanowieniach § 10 ust. 2 i ust. 4 uchwały terminu rozliczenia dotacji przez jednostkę, która zakończyła w roku budżetowym działalność do dnia 15 miesiąca następującego po złożeniu pisemnej informacji z ust. 1 i wyznaczenia terminu zwrotu dotacji na rachunek bankowy wskazany w piśmie z ust. 2 w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania pisma, co narusza ustawowo określony termin zwrotu dotacji niewykorzystanej część dotacji w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji lub w przypadku dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa wyżej.

Powyższym naruszono również zakres upoważnienia do podejmowania aktów prawa miejscowego wynikający z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 136 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” poprzez zamieszczenie powyższych przepisów prawnych w uchwale w brzmieniu niezgodnym z przepisami innych ustaw.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr XIV/109/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 2 kwietnia 2012 r. Kolegium Izby w dniu17 kwietnia 2012 r. uchwałą Nr VIII/1633/2012 wszczęło wobec uchwały postępowanie nadzorcze. W wyznaczonym terminie do dnia 26 kwietnia 2012 r. Rada Miasta Łańcuta nie usunęła istotnych nieprawidłowości w badanej uchwale.

Kolegium Izby zważyło co następuje:

Przedmiotowa uchwała została podjęta w oparciu o przepisy 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.), i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), które dają temu organowi upoważnienie do stanowienia aktu prawa miejscowego w zakresie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1a i 2a-3b ustawy o systemie oświaty, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

I. W § 1uchwały Rada Miasta Łańcuta określiła zakres przedmiotowy i podmiotowy dotacji, wysokość stawek dotacji, tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji. W § 2 uchwały zdefiniowano pojęcia używane w uchwale, w tym w ust. 4 lit a – d zdefiniowano podstawę ustalenia dotacji w sposób odmienny niż zawarty w odpowiednich przepisach ustawy o systemie oświaty, bowiem nie uwzględniono faktu, że w budżecie miasta kwota wydatków bieżących lub kwota przewidziana na ucznia w części subwencji oświatowej może ulec zmianie, a zatem odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu. Przepisy ustawy o systemie oświaty nie stanowią, że kwoty powyższe mają być niezmienne przez cały rok, a zatem doszło do:

1) istotnego naruszenia art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) poprzez ustalenie w § 2 pkt 4 lit. a badanej uchwały podstawy obliczenia dotacji rozumianej, jako stałą kwotę roczną dla obliczenia dotacji należnej na jednego ucznia dotowanej jednostki, którą to kwotę odpowiednio stanowią w przypadku dotacji dla niepublicznego przedszkola - wydatki bieżące na jednego ucznia ustalone w budżecie Miasta Łańcuta ponoszone w przedszkolach publicznych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczenia dotacji jest kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Łańcut, co jest sprzeczne z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z którego wynika, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2) istotnego naruszenia art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) poprzez ustalenie w § 2 pkt 4 lit. b uchwały podstawy obliczenia dotacji rozumianej, jako stałą kwotę roczną dla obliczenia dotacji należnej na jednego ucznia dotowanej jednostki, którą to kwotę odpowiednio stanowią w przypadku dotacji dla osoby prowadzącej niepubliczną formę wychowania przedszkolnego z art. 14a ust. 7 ustawy - wydatki bieżące na jednego ucznia ustalone w budżecie Miasta Łańcuta ponoszone w przedszkolach publicznych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczenia dotacji jest kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Łańcut podczas, gdy z art. 90 ust. 2d tejże ustawy wynika, że osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

3) istotnego naruszenia art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) poprzez ustalenie w § 2 pkt 4 lit. c uchwały podstawy obliczenia dotacji rozumianej, jako stałą kwotę roczną dla obliczenia dotacji należnej na jednego ucznia dotowanej jednostki, którą to kwotę odpowiednio stanowią w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - kwotę przypadającą na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Łańcut, podczas gdy z art. 90 ust. 2a tejże ustawy wynika, że dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

4) istotnego naruszenia art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) poprzez ustalenie w § 2 pkt 4 lit. d uchwały podstawy obliczenia dotacji rozumianej, jako stałą kwotę roczną dla obliczenia dotacji należnej na jednego ucznia dotowanej jednostki, którą to kwotę odpowiednio stanowią w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z § 1 pkt 1 lit. d uchwały - kwotę wydatków bieżących ponoszonych przez Miasto Łańcut w tego samego typu i rodzaju szkołach publicznych podczas, gdy z art. 90 ust. 3 tejże ustawy wynika, że dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

W powyższych przypadkach upoważnienie zawarte w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty nie daje organowi gminy kompetencji do określenia zasad udzielania dotacji, jak również definiowania podstawy ustalenia dotacji w sposób odmienny niż zawarty w odpowiednich przepisach ustawy o systemie oświaty oraz do ustalenia, że w budżecie miasta kwota wydatków bieżących lub kwota przewidziana na ucznia w części subwencji oświatowej ma stanowić stałą wielkość i nie może ulec zmianie, a zatem odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie roku budżetowego, mimo faktycznego wprowadzenia takich zmian w budżecie miasta. Należy nadmienić, że w przypadku uchwalenia budżetu miasta przed dniem 1 stycznia danego roku budżetowego nie są znane kwoty ostateczne subwencji oświatowej, o czym przesądzają zasady zawarte w art. 33 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze zm.).

Poprzez powyższą regulację Rada Miasta Łańcuta przekroczyła zakres upoważnienia do podejmowania aktów prawa miejscowego wynikający z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty oraz § 136 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U z 2002 Nr 100 poz. 908) poprzez zamieszczenie powyższych przepisów prawnych w uchwale w brzmieniu niezgodnym z ustawą, na podstawie której są podjęto badaną uchwałę. W związku z tym, że nieprawidłowo zdefiniowany termin „podstawa udzielenia dotacji” występuje w badanej uchwale w innych jej przepisach, nie dających się wyeliminować bez wpływu na jej poprawność, należało stwierdzić nieważność badanej uchwały w całości.

II. W uchwale Rada Miasta Łańcuta zawarła inne niż ustawowe postanowienia dotyczące zwrotu dotacji rocznej lub w trakcie roku niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, poprzez co naruszyła:

- w istotny sposób art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez ustalenie w postanowieniach § 9 ust. 2 i ust. 5 uchwały terminu rozliczenia dotacji do dnia 1 lutego roku następnego i określenia terminu zwrotu dotacji na 14 dni od daty otrzymania pisma o rozliczeniu dotacji, to jest dłuższego niż termin ustawowy na zwrot dotacji pobranej w wysokości wyższej niż wynikająca z prawidłowych wyliczeń lub dotacji niewykorzystanej na wydatki zgodnie z przeznaczeniem dotacji, gdyż w art. 252 ust. 1 termin jest określony w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

- w istotny sposób art. 251 ust. 3 i art. 252 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez ustalenie w postanowieniach § 10 ust. 2 i ust. 4 uchwały terminu rozliczenia dotacji przez jednostkę, która zakończyła w roku budżetowym działalność do dnia 15 miesiąca następującego po złożeniu pisemnej informacji z ust. 1 i wyznaczenia terminu zwrotu dotacji na rachunek bankowy wskazany w piśmie z ust. 2 w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania pisma, co narusza ustawowo określony termin zwrotu dotacji niewykorzystanej część dotacji w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji lub w przypadku dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa wyżej.

W tych dwóch przypadkach należy zwrócić uwagę na ogólny zakaz zamieszczenia w takiej uchwale przepisów sprzecznych z przepisami ustaw lub rozporządzeń, co wynika wprost z § 136 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Należy stwierdzić, że z § 137 cyt. wyżej rozporządzenia wynika również zakaz powtarzania w akcie prawa miejscowego postanowień ustaw i rozporządzeń. Odnośnie regulacji zawartej w § 10 ust. 2 i ust. 4 uchwały rodzi się uzasadniona wątpliwość co do całościowego sposobu regulacji terminu zwrotu dotacji w przypadku zakończenia działalności jednostki w trakcie roku budżetowego, bowiem uregulowany w uchwale jest wyłącznie przypadek zwrotu dotacji niewykorzystanej części dotacji, natomiast poza regulacją uchwały pozostaje przypadek określony w art. 252 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który z mocy ustawy również obowiązuje adresatów aktu prawa miejscowego. Z powyższych powodów w akcie prawa miejscowego nie powinny być w ogóle przytaczane postanowienia ustawy o finansach publicznych odnośnie terminów zwrotu dotacji.

Na powyższą uchwałę Kolegium Izby przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Kolegium Izby, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »