| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-27(5)/2012/808/VIIC/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła WYTWÓRNI FILTRÓW "PZL - SĘDZISZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 25 kwietnia 2012 r. znak: PC/24/1033/12, w sprawie przedłużenia terminu obowiązującej taryfy dla ciepła

przedsiębiorstwa energetycznego

WYTWÓRNIA FILTRÓW "PZL - SĘDZISZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym",

postanawiam

zmienić moją decyzję z dnia 30 grudnia 2010 r. znak: OKR-4210-56(8)/2010/808/VII/MG (z późn. zm.), w odniesieniu do ustalonego w niej okresu obowiązywania taryfy dla ciepła, wydłużając ten okres do dnia 31 maja 2012 r.

UZASADNIENIE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 30 grudnia 2010 r. znak: OKR-4210-56(8)/2010/808/VII/MG (z późn. zm.), zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne taryfę dla ciepła na okres do dnia 30 kwietnia 2012 r.

Pismem z dnia 25 kwietnia 2012 r. znak: PC/24/1033/12, (data wpływu: 26 kwietnia 2012 r.), Przedsiębiorstwo energetyczne zwróciło się z wnioskiem o zmianę decyzji z dnia 30 grudnia 2010 r. znak: OKR-4210-56(8)/2010/808/VII/MG (z pó.źn. zm.), polegającą na przedłużeniu okresu obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 31 maja 2012 r. Przedsiębiorstwo energetyczne uzasadniając swój wniosek wskazuje, że przedłużenie obowiązujacej taryfy dla ciepła do dnia 31 maja 2012 r. jest konieczne dla zapewnienia ciągłości dostaw ciepła, gdyż od dnia 1 czerwca 2012. r. działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców, przejmie spółka zależna Zakład Energetyki Cieplnej "Sędziszów" Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego stwierdzono, że przedłużenie terminu obowiązywania taryfy, o które wnosi Przedsiębiorstwo energetyczne, nie spowoduje negatywnych skutków dla odbiorców ciepła.

Wniosek rozpatrzono na podstawie art. 155 Kpa, który mówi, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie uznano, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, w związku z czym postanowiłem orzec, jak w sentencji.

W pozostałym zakresie taryfa dla ciepła, zatwierdzona moją decyzją dnia 30 grudnia 2010 r. znak: OKR-4210-56(8)/2010/808/VII/MG (z późn. zm.), pozostaje bez zmian.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista


Ryszard Wójcik

IOtrzymują:

1. WYTWÓRNIA FILTRÓW "PZL - SĘDZISZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Małopolski,

2. Wojewoda Podkarpacki,

3. aa.Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).


Jerzy Piela- gł. specjalista

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »