| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/20/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2012 roku

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku nr 142 poz. 1591 z   późn zm.) oraz art. 11 ust.1 i   art. 11a ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r o   ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z   2003r nr 106, poz. 1002 wraz z   późniejszymi zmianami) Rada Miejska w   Cieszanowie uchwala co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i   Gminy Cieszanów w   2012 roku”.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XX/12/2012 Rady Miejskiej w   Cieszanowie w   sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i   Gminy Cieszanów w   2012 roku.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Cieszanów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  


Załącznik do Uchwały Nr XXII/20/2012
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i   Gminy Cieszanów w   2012 roku.  

§   1.   Cele programu.  

1.   Celami programu są:  

1)   Zapewnienie opieki nad zwierzętami z   terenu Miasta i   Gminy Cieszanów.  

2)   Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.  

3)   Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta i   Gminy.  

4)   Edukacja mieszkańców Miasta i   Gminy w   zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.  

5)   Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę.  

§   2.   Realizacja założonych celów.  

1.   Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez:  

1)   Poszukiwanie i   ustalanie właścicieli bezdomnych zwierząt.  

2)   Znajdowanie nowych właścicieli dla zwierząt (adopcja) jeśli dotychczasowy właściciel jest nie do ustalenia.  

3)   Znajdowanie schronisk dla bezdomnych zwierząt i   w oparciu o   porozumienie lub umowę przekazywania zwierząt, które nie zostały adoptowane, pochodzą z   wypadków.  

4)   Dokarmianie bezdomnych zwierząt.  

5)   Odławianie bezdomnych zwierząt za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i   zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia.  

6)   Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadku zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt których właściciel nie jest znany.  

7)   Wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.  

2.   Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt stosując:  

1)   Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk pod warunkiem natychmiastowej sterylizacji suk na koszt właściciela lub dla osób które złożą stosowne zaświadczenie o   niskich dochodach, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w   danym roku.  

2)   Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Miasta i   Gminy o   bezdomnych zwierzętach przebywających na terenie Miasta i   Gminy w   celu ustalenia właściciela lub gdy takiego brak znalezienie doraźnego lub stałego opiekuna dla zwierzęcia.  

3)   Przekazywanie do utylizacji martwych zwierząt domowych pochodzących między innymi z   wypadków których właściciela nie można ustalić.  

3.   Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta i   Gminy poprzez:  

1)   Nałożenie obowiązków na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, wynikających z   uchwały o   utrzymaniu czystości i   porządku na terenie Miasta i   Gminy Cieszanów.  

2)   Edukowanie celem wyjaśnienia zasadności obowiązków oraz egzekwowanie w/w przepisów.  

4.   Działania edukacyjne:  

1)   Zachęcenie nauczycieli w   szkołach z   terenu Miasta i   Gminy do włączenia do treści programowych w   dziedzinie zagadnień związanych z   humanitarnym traktowaniem zwierząt , oraz ich prawidłowa opieką.  

2)   Prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców Miasta i   Gminy w   zakresie zagadnień związanych z   humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką.  

5.   Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę:  

Gmina zapewnia pokrycie kosztów obserwacji zwierzęcia w   przypadku pokąsania, jeżeli jego właściciel przedstawi zaświadczenie o   dokonaniu szczepienia przeciw wściekliźnie. W   przypadku braku takiego zaświadczenia koszt pokrywa właściciel zwierzęcia.  

§   3.   Wykonawcy programu.  

Wykonawcami programu są:  

1.   Zadania wynikające z   niniejszego programu Burmistrz realizuje samodzielnie lub w   porozumieniu z   organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną zwierząt, środkami masowego przekazu, schroniskami, policją, lecznicami zwierząt.  

2.   Burmistrz Miasta i   Gminy będzie ponadto prowadził ewidencję:  

-   społecznych opiekunów, firm i   organizacji zajmujących się opieką nad bezdomnymi zwierzętami,  

-   bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i   Gminy Cieszanów.  

§   4.   Postanowienia końcowe.  

Dla realizacji Programu ograniczania bezdomności zwierząt domowych Gmina może udzielać organizacjom społecznym, pomocy w   różnych formach, w   szczególności w   postaci:  

-   udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte o   charakterze edukacyjnym,  

-   promocji podejmowanych działań, a   zwłaszcza w   środkach masowego przekazu,  

-   zobowiązanie wszystkich podległych Gminie jednostek do ścisłej współpracy z   organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt, poprzez podpisanie stosownych porozumień o   współpracy wzajemnej.  

§   5.   Rada Miejska w   Cieszanowie zabezpieczy środki finansowe w   budżecie gminy na realizację zadań określonych w   niniejszym programie w   wysokości 5000,00 zł w   danym roku lub jeśli zajdzie taka potrzeba zwiększy te środki w   zależności od potrzeb.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »