| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/190/12 Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2012 roku

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm) oraz art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z   2003 r. 106, poz.1002 z   późn. zm) po zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii, Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Futrzak” w   Stalowej Woli oraz przez zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Rada Miasta uchwala co   następuje:  

§   1.   Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na   terenie Gminy i   Miasta Nisko w   2012 roku stanowiący integralną część uchwały.  

Rozdział 1.

§   2.   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na   terenie Gminy i   Miasta Nisko na 2012 rok.   Podstawa prawna opracowania:  

-   Ustawa z   dnia 16 września 2011 r. o   zmianie ustawy o   ochronie zwierząt oraz ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, oraz:  

-   Ustawa z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (Dz. U   Nr 111, poz. 724),  

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji z   dnia 26 sierpnia 1998 r. w   sprawie zasad i   warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753),  

-   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i   Gospodarki Żywnościowej z   dnia 21 stycznia 1999 r. w   sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i   wystaw zwierząt oraz prowadzeniu schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 9, poz. 84),  

-   Ustawa z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z   późn. zm.),  

-   Ustawa z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (D. U. Nr 132, poz. 622).  

Rozdział 2.

§   3.   1.   Celem Programu jest:  

1)   zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie ich bezdomności;  

2)   zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy i   Miasta;  

3)   utrzymanie czystości i   porządku w   Gminie i   Mieście;  

4)   zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom gospodarskim i   wolno żyjącym;  

5)   edukacja mieszkańców Miasta w   zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierz at domowych.  

2.   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności obejmuje:  

-   zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku dla zwierząt;  

-   opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmianie;  

-   odławianie bezdomnych zwierząt;  

-   obligatoryjną sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska dla zwierząt;  

-   poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

-   usypianie ślepych miotów;  

-   wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  

-   zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę oraz inne choroby odzwierzęce;  

-   zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt.  

Rozdział 3.

§   4.   1.   Opieka nad bezdomnymi psami polegać będzie na:  

1)   wyłapywaniu psów bezdomnych – agresywnych, stwarzających zagrożenie dla ludzi i   przekazywanie ich do Schroniska dla zwierząt z   którym Gmina podpisze umowę;  

2)   poddaniu psa diagnozie weterynaryjnej w   celu ewentualnego leczenia bądź uśpienia przez lekarza weterynarii z   którym Gmina podpisze stosowną umowę;  

3)   umieszczeniu psa w   schronisku, po wcześniejszym wyłonieniu firmy, która będzie realizowała zadanie związane z   wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy i   Miasta Nisko.  

4)   poszukiwaniu właściciela psa zgodnie z   prowadzonym rejestrem;  

5)   usypianiu ślepych miotów przez lekarza weterynarii z   którym zawarta będzie stosowna umowa;  

6)   usypianiu bezdomnych psów, potrąconych na drodze gminnej, nie rokujących nadziei na   wyleczenie, po decyzji lekarza weterynarii i   w oparciu o   historię choroby;  

7)   w przypadku pogryzienia człowieka wyłapanie psa i   poddanie go okresowej kwarantannie tj. 14 dni (dotyczy psa bezdomnego);  

8)   prowadzeniu rejestru właścicieli psów w   celu:  

a)   zidentyfikowania właściciela bezdomnego psa;  

b)   sprawdzania warunków w   jakich żyją zwierzęta;  

c)   roszczeń wobec właściciela psa, w   przypadku pogryzienia lub ataku psa na   człowieka;  

d)   nadzorowania przestrzegania przepisów o   utrzymaniu czystości i   porządku;  

9)   poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych psów oraz w   miarę możliwości kontrola warunków do jakich trafia zwierzę.  

2.   Opieka nad wolno żyjącymi kotami będzie polegała na:  

1)   wyłapywaniu bezdomnych kotów i   poddawaniu ich sterylizacji przez lekarza weterynarii, z   którym zawarta zostanie stosowna umowa;  

2)   wypuszczaniu kotów po zabiegu w   miejscu ich złapania;  

3)   dokarmianiu kotów w   miejscach ich przebywania;  

4)   zabezpieczeniu przez Gminę 100% kosztów zabiegu należnych lekarzowi weterynarii na   podstawie wystawionego rachunku.  

3.   Działania podejmowane wobec zwierząt chorych i   ślepych miotów:  

1)   uśpieniu podlegają tylko zwierzęta nieuleczalnie chore, bezdomne nie kwalifikujące się   do   leczenia oraz ślepe mioty (dotyczy psów i   kotów);  

2)   decyzję o   uśpieniu podejmie lekarz weterynarii, z   którym Gmina podpisze stosowną umowę;  

3)   Gmina w   100% pokrywa koszty uśpienia chorych bezdomnych psów i   kotów oraz ślepych miotów;  

4)   zabiegi uśpienia stosuje się wyłącznie wobec zwierząt bezdomnych.  

4.   Wobec zwierząt gospodarskich nie posiadających właścicieli lub żyjących w   niehumanitarnych warunkach będą podejmowane następujące czynności:  

1)   umieszczenie zwierzęcia w   gospodarstwie rolnym, z   którym Gmina podpisze stosowną umowę;  

2)   poddanie zwierzęcia obserwacji (diagnozie) weterynaryjnej;  

3)   poszukiwanie właściciela zwierzęcia we współpracy z   Komendą Powiatową Policji oraz Inspekcją Weterynaryjną.  

Rozdział 4.

§   5.   1.   Zapobieganie bezdomności zwierząt będzie realizowane poprzez:  

1)   wprowadzenie elektronicznego znakowania psów (tzw. czipowanie);  

2)   prowadzenie rejestru psów (oznakowanych) posiadających właścicieli;  

3)   zamieszczanie informacji o   zaginionych psach na stronie internetowej Urzędu Gminy i   Miasta w   Nisku, na tablicy ogłoszeń ww. Urzędu oraz na tablicach osiedlowych;  

4)   edukację mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych, szczególnie w   środowisku wiejskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej, zachęcającej właścicieli psów i   kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i   kastracji;  

5)   współpracę Gminy z   Komendą Powiatową Policji oraz Inspekcją Weterynaryjną poprzez konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa w   zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych;  

6)   prowadzenie w   placówkach oświatowych edukacji dzieci i   młodzieży na temat praw i   obowiązków wynikających z   tytułu posiadania zwierząt;  

7)   kontrolę targowisk z   udziałem Komendy Powiatowej Policji oraz Inspekcji Weterynaryjnej pod kątem nielegalnej sprzedaży psów i   kotów;  

8)   współpracę ze stowarzyszeniem, organizacją pozarządową, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;  

9)   promocję podejmowanych działań w   środkach masowego przekazu.  

Rozdział 5.

§   6.   Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy i   Miasta realizowane będzie poprzez:  

1)   nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, a   w   przypadku psów należących do ras agresywnych oraz psów zachowujących się agresywnie w   kontakcie z   obcymi obowiązek wyprowadzania psa w   kagańcu;  

2)   egzekwowanie we współpracy z   Inspekcją Weterynaryjną obowiązku corocznego szczepienia zwierząt przeciwko wściekliźnie;  

3)   trwałe oznakowanie psów, za pomocą elektronicznego mikroprocesora („czipa”), realizowanego we współpracy z   lekarzami weterynarii (w latach 2012 – 2014 na terenie całej Gminy zostanie przeprowadzona akcja oznakowania wszystkich psów);  

4)   prowadzenie przez Gminę lub jednostkę, której Gmina powierzy, bazę danych właścicieli zaczipowanych psów na potrzeby ustalenia właściciela psa zagubionego, psa który pogryzł człowieka, poboru, windykacji i   egzekucji podatku od posiadania psa oraz weryfikacji obowiązku wykonywania corocznego szczepienia przeciwko wściekliźnie;  

5)   konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa w   zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych, określonych przepisami wymienionymi na wstępie niniejszego Programu.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   7.   1.   Koordynatorem działań Gminnego Programu dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest Referat Ochrony Środowiska i   Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i   Miasta w   Nisku.  

2.   Realizacja założeń Programu wymaga współpracy Gminy z   Inspekcją Weterynaryjną, lekarzem weterynarii, Komendą Powiatową Policji oraz osobami posiadającymi uprawnienia do wyłapywania i   transportu bezdomnych zwierząt.  

3.   Środki na realizację zadań wynikających z   programu będą rokrocznie zabezpieczane w   budżecie Gminy, zgodnie z   przyjętą kalkulację (załącznik nr 1   do niniejszego Programu).  

§   8.   Środki przeznaczone na realizację zadań zawiera załącznik Nr 1   do Programu opieki opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i   Miasta Nisko w   2012 roku.  

§   9.   Traci moc Uchwała Nr XVI/183/2004 Rady Miejskiej w   Nisku z   dnia 30 stycznia 2004 r. w   sprawie zasad i   warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy i   Miasta Nisko.  

§   10.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Nisko.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Waldemar   Ślusarczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/190/12    
Rady Miejskiej w   Nisku    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Zadania przewidziane do realizacji w   ramach  
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i   Miasta w   Nisku na 2012 rok,  
z uwzględnieniem środków finansowych w   kwocie ok. 50 tys. zł.  

 

Jednostka realizująca zadanie  
 

Nazwa realizowanego zadania  

Środki finansowe przeznaczone na   zadanie (zł.)  Lekarz weterynarii,  

wyłoniona w   przetargu firma, która realizowała będzie zadania z   zakresu opieki nad zwierzętami.  

-  
-  
-  
-   

Odławianie bezdomnych zwierząt z   terenu Gminy i   Miasta.  

4 000 zł.  

Transport i   zabezpieczenie miejsca w   schronisku dla bezdomnych agresywnych psów.  

10 000 zł.  

Pomoc potrąconym, rannym psom z   terenu Gminy i   Miasta (dotyczy również zdarzeń drogowych).  

3 500 zł.  

Znakowanie (czipowanie) zwierząt za pomocą elektronicznego procesora.  

25 000 zł.  

Prowadzenie bazy danych właścicieli zaczipowanych zwierząt.  

Zadanie własne Gminy  

Sterylizacja/kastracja zwierząt.  

2000 zł.  

Usypianie ślepych miotów w   ramach zawartych umów (koty wolno żyjące, zwierzęta bezdomne).  

2000 zł.  

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w   tym ich dokarmianie.  

500 zł.  

Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim.  

500 zł.  

 

Razem 47 500 zł.  

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Dąbrowska-Ospital

Joanna Dąbrowska-Ospital Partner zarządzający w Euskapol, doradca personalny i zawodowy Doradca personalny: pracuję z klientem indywidualnym i z zespołami, koncentrując się na badaniu ich potencjału, a także ich dopasowania do danego stanowiska czy danego projektu. Łowca talentów. Doradca zawodowy: wspieram ludzi w odkrywaniu ich powołania i potencjału zawodowego. Pomaga mi w tym doświadczenie biznesowe (znajomość wielu branż oraz różnych kultur prowadzenia biznesu). Wychodzę z założenia, że biznes to ludzie. Pragnę wspierać ludzi w ich samopoznaniu, odkrywaniu własnego potencjału i predyspozycji, wierząc, że to pozwoli im na lepsze życie w zgodzie ze sobą, jednocześnie korzystnie wpłynie na ich pracę zawodową, a więc również na sukces firmy, w której pracują. Zrealizowane projekty Projekty badania efektywności zespołowej w firmach międzynarodowych. Wspieranie menedżerów HR w podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych z zastosowaniem metody i narzędzi PerformanSe. Porady indywidualne, tworzenie ścieżek kariery i badanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników średniego szczebla oraz osób poszukujących pracy. Przeprowadzenie bilansów kompetencji dla sportowców Polskiej Kadry Olimpijskiej. 2002-2010 – doradztwo biznesowe dla firm z Francji i Hiszpanii, poszukujących partnerów w Europie Centralnej i Wschodniej Wykształcenie Studia podyplomowe „Inżynieria szkoleń” – uniwersytet Lille 3 Certyfikowany trener metody PerformanSe Autorska metoda prowadzenia bilansów kompetencji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »