| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 111/XXII/2012 Rady Gminy Dubiecko

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust. 8   i 9   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Gminy Dubiecko uchwala, co następuje:  

§   1.  

Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Dubiecko, na cele niezwiązane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg, dotyczące:  

1)   prowadzenia robót w   pasie drogowym;  

2)   umieszczania w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;  

3)   umieszczania w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;  

4)   zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt 1-3.  

§   2.  

1.   Za zajęcie 1   m 2 elementów pasa drogowego, o   którym mowa w   § l pkt l, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:  

1)   chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i   pieszo-jezdnych - 2,00 zł;  

2)   jezdni do 50% szerokości oraz zatoki - 3,00 zł;  

3)   powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 4,00 zł;  

4)   drogi o   nawierzchni gruntowej:  

a)   do 50% szerokości pasa drogowego - 1,00 zł;  

b)   powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia pasa - 2,00 zł;  

5)   pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w   pkt 1-4 - 1,00 zł;  

2.   Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1   dzień.  

§   3.  

1.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   § l pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1   m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:  

1)   w poprzek drogi - 30,00 zł;  

2)   wzdłuż drogi w   jezdni - 15,00 zł;  

3)   wzdłuż drogi poza jezdnią - 10,00 zł;  

4)   wzdłuż drogi poza jezdnią, chodnikiem drogą rowerową - 5,00 zł;  

2.   Za umieszczenie w   pasie drogowym sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia ustala się roczną stawkę opłaty za 1   m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w   wysokości - 50,00 zł.  

3.   Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1   m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w   wysokości - 100,00 zł.  

4.   Roczne stawki opłat w   wysokości określonej w   ust. 1, 2   i 3   obejmują pełny rok kalendarzowy. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w   pasie drogowym lub na obiekcie inżynierskim.  

§   4.  

1.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   § l pkt 3, ustala się następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia l m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, nie związanego z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 0,50 zł  

2.   Za każdy dzień umieszczenia reklamy w   pasie drogowym:  

1)   umieszczonej równolegle do osi pasa drogowego - 0,50 zł za 1m 2 ;  

2)   umieszczonej prostopadle lub ukośnie w   stosunku do osi pasa drogowego - 1,00 zł za 1m 2 ;  

3)   przenośne, ustawiane w   pasie drogowym tzw. „potykacze” - 0,20 zł za 1   m 2.

3.   Ustala się zerową stawkę opłaty za umieszczenie w   pasie drogowym reklamy (tablicy informacyjnej) zawierającej informacje o   gminie, powiecie lub województwie w   postaci planów, tablic, plansz, itp.  

§   5.  

Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   § l pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia l m 2 powierzchni na:  

1)   ogródki gastronomiczne, handlowe i   usługowe - 1,00 zł;  

2)   stragany niebędące obiektami budowlanymi i   inne urządzenia eksponujące towar - 0,50 zł;  

3)   inne niewymienione w   pkt. 1-3 pozwalające na korzystanie z   pasa drogowego na prawach wyłączności - 0,50 zł.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 
mgr inż.   Stanisław   Jureczko
Przewodniczący Rady Gminy  


Uzasadnienie

Ustawa z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na cele inne niż związane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg.  

Zajęcie pasa wiąże się z   pobieraniem opłaty, ustalanej w   drodze decyzji administracyjnej przy udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.  

W zależności od celu, na który zajęcie następuje jest ona naliczana za każdy rok lub za liczbę dni zajmowania pasa drogowego.  

W przypadku dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy, stawki opłat określa Rada Gminy w   formie uchwały.  

Przy ustalaniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, Rada Gminy stosuje kryteria określone wart. 40 ust. 9   ustawy, dodatkowo swobodę uprawnienia do ustalania wysokości stawek ogranicza określenie przez ustawodawcę maksymalnej wysokości stawek tej opłaty.  

Realizując obowiązek wynikający z   ustawy o   drogach publicznych, po zasięgnięciu opinii komisji Rady Gminy, przedkłada się niniejszy projekt w   celu podjęcia uchwały.  

 

 

 
mgr inż.   Stanisław   Jureczko
Przewodniczący Rady Gminy  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »