| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/5785/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Korczyna z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korczyna

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie w   wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego w   sprawie uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Korczyna z   dnia 5   listopada 2012 r. w   sprawie ustalenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korczyna - działając na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 5   oraz art. 18 „a” ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 1113), art. 91 ust. 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   stwierdza nieważność   badanej uchwały.  

UZASADNIENIE  

Uchwałą Nr XX/189/12 Rady Gminy Korczyna z   dnia 5   listopada 2012 r. określiła wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korczyna.  

Powyższa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie w   dniu 9   listopada 2012 r.  

Uchwałą Nr XXIV/5368/2012 z   dnia 20 listopada 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie postanowiło wszcząć postępowanie nadzorcze w   sprawie przedmiotowej uchwały.  

Badając powyższą uchwałę w   trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie stwierdziło co następuje:  

Rada Gminy Korczyna określając wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korczyna, działała w   oparciu o   art.6n ust.1 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 r. poz.391) art.40 ust.1, art.41 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz.1591 z   późn.zm.).  

W przedmiotowej uchwale Rada Gminy określiła wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korczyna, termin i   miejsce składania deklaracji, objaśnienia związane z   wypełnieniem deklaracji oraz o   odpowiedzialności karnej wynikającej z   art.233 § 1   Kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych z   prawdą.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie zważyło co następuje:  

Określając wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korczyna, Rada Gminy Korczyna postąpiła niezgodnie z   systematyką ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach. Z   punktu widzenia systematyki pierwszym normatywnym obowiązkiem rady gminy związanym z   ustaleniem opłaty winno być dokonanie wyboru metody jej ustalenia oraz określenie konkretnej stawki tej opłaty na podstawie art. 6j ust.1 i   2 ustawy – czego Rada Gminy Korczyna do dnia podejmowania niniejszego rozstrzygnięcia nie dokonała.  

Dopiero na podstawie danych wynikających z   przyjętych, a   wyżej wskazanych, uchwał można przystępować do opracowania wzoru deklaracji. Tym bardziej, że w   części „G” wzoru deklaracji „wyliczenie miesięcznej opłaty” dokonywane jest w   oparciu o   liczbę mieszkańców. Tak więc z   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wynika metoda ustalenia opłaty, która nie została ustalona odrębną uchwałą rady gminy.  

Wynika z   powyższego, że podjęcie uchwały określającej wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przed podjęciem uchwały w   sprawie wyboru metody jej ustalenia oraz określenie konkretnej stawki tej opłaty, nastąpiło z   naruszeniem art.6n ust.1 w   związku z   art. 6j ust.1 i   2 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

Na podstawie art.233 ustawy z   dnia 6   czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z   późn.zm.) odpowiedzialności karnej podlega ten, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w   postępowaniu sądowym lub w   innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę.  

Wobec powyższego, zobowiązanie do złożenia oświadczenia w   części „J” wzoru deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z   art.233 Kodeks karny w   uchwale organu stanowiącego, stanowiącego przepis prawa miejscowego, pozostaje w   sprzeczności z   w/w przepisem. Ponieważ postępowanie w   przedmiocie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korczyna prowadzone jest w   oparciu o   przepisy uchwały Rady Gminy stanowiącej przepis prawa miejscowego, a   nie na podstawie przepisu rangi ustawowej.  

W objaśnieniach do przedmiotowej uchwały odnośniki nr 7   „ilekroć w   uchwale jest mowa o   pojemniku z   odpadami komunalnymi o   pojemności 120 l powstałymi na danej nieruchomości rozumie się przez to worek foliowy o   pojemności 120 l” i   nr 8   „minimalną pojemność pojemników określa odrębna uchwała” nie znajdują odniesienia w   zapisach wzoru deklaracji, tym bardziej, że w/w punkty nie znajdują powiązania z   ustaleniem przez płatnika opłaty w   stosunku do nieruchomości zamieszkałych.  

Dlatego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie orzekło jak w   sentencji.  

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej przysługuje Radzie Gminy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Rzeszowie, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie, w   terminie 30 dni od daty jej doręczenia.  

 

 

ZASTĘPCA PREZESA  


mgr   Anna   Trałka

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »