| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/222/2012 Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391), Rada Miejska w Pilźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pilzno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą:

a) odpady komunalne zmieszane,

b) zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych;

2) z miejsc zbiórek doraźnych: zebrane w sposób selektywny odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, popioły i żużle z domowych palenisk;

3) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych : zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone, popioły i żużle z domowych palenisk, odpady komunalne ulegające biodegradacji.

§ 3. 1) Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych:

1. z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – jeden raz na miesiąc;

2. z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanych budynkami wielolokalowymi – dwa razy w miesiącu;

2) Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zebranych selektywnie:

1) Odpadów następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji:

a) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – jeden raz na miesiąc,

b) z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi – jeden raz na miesiąc,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, zużytych opon i innych odpadów wielkogabarytowych zebranych w ramach zbiórki doraźnej poprzedzonej ogłoszeniem określającym termin, miejsce i rodzaj odbieranych odpadów - jeden raz w roku.

4) przeterminowanych leków na bieżąco w wyznaczonych Ośrodkach Zdrowia w godzinach ich pracy,

5) zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, papieru, metali i szkła na bieżąco w godzinach otwarcia punktów skupu, sprzedaży oraz zbierania wyznaczonych na terenie Gminy.

6) Odbieranie odpadów o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym dla danej miejscowości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, z którym Gmina Pilzno zawarła umowę na odbiór lub na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

§ 4. 1) Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można bezpłatnie przekazać następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegających biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, popioły i żużle z domowych palenisk.

2) Ustala się, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi w piątek od 8.00 do 15.00 oraz w sobotę od 8.00 do 12.00.

3) Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają odpady komunalne zebrane w sposób selektywny do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 5. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilzno, będą traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane).

§ 6. Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w dniu odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem do godz. 7.00.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie


Wiesław Ciszczoń


Uzasadnienie

Na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) zgodnie z brzmieniem art. 6r ust 3 Rada Gminy zobowiązana jest w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W prowadzonym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości, w związku z czym przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać każdą ich ilość. W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uwzględniając zapis w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilzno. Projekt zawiera również sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie


Wiesław Ciszczoń

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »