| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/196/13 Rady Gminy Hyżne

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Hyżne

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Hyżne:

§ 1. Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hyżne uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hyżne oraz dla absolwentów tych szkół.

§ 2. Program określa:

1) szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży,

2) formy i zakres pomocy,

3) tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy,

4) osoby uprawnione do otrzymania pomocy.

§ 3. Celem programu jest:

1) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,

2) motywowanie uczniów do reprezentowania gminy w olimpiadach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim,

3) wzrost aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, dzięki czemu grono stypendystów będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska szkolnego oraz wzmacniać poczucie własnej wartości.

§ 4. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) gminie - należy rozumieć przez to Gminę Hyżne,

2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazjum prowadzone przez Gminę Hyżne,

3) miejscu zamieszkania ucznia - należy przez to rozumieć miejscowość, w której uczeń przebywa z zamiarem stałego pobytu.

§ 5. 1. Jako formę realizacji programu ustanawia się stypendium naukowe o charakterze motywacyjnym o nazwie: „Stypendium Wójta Gminy Hyżne” zwane dalej stypendium.

2. Ustala się następującą kategorię stypendium:

1) za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce,

3. Stypendium nie ma charakteru socjalnego.

§ 6. 1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie i absolwenci szkól prowadzonych przez
Gminę Hyżne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Absolwenci gimnazjum są uprawnieni do otrzymywania stypendium przez okres
jednego roku szkolnego pod warunkiem kontynuacji nauki w szkołach średnich.

3. W danym roku szkolnym przyznawane będzie 5 stypendiów dla uczniów, o których
mowa w ust. l i 2 w wysokości 100 zł miesięcznie.

4. Stypendium wypłacane będzie w dwóch ratach:

- pierwsza: do 30 listopada, za okres od września do grudnia,

- druga: do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

§ 7. 1. Ustala się następujące kryteria oraz kolejność przyznawania stypendium:

1) laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów przedmiotowych wieloetapowych,

2) laureaci innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wieloetapowych,

3) finaliści ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów przedmiotowych wieloetapowych,

4) laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.

2. Laureaci i finaliści konkursów, wymienieni w ust. l powinni spełniać dodatkowe warunki:

1) posiadać średnią ocen końcoworocznych co najmniej dobrą (4,0),

2) posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. Stypendium może być przyznawane uczniom począwszy od klasy V szkoły podstawowej.

4. W przypadku uzyskania identycznych osiągnięć uprawniających do otrzymania stypendium przez większą liczbę uczniów niż liczba przyznawanych stypendiów rozstrzygającym kryterium będzie najwyższa średnia ocen końcoworocznych.

§ 8. l . Wnioski o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły.

2. Wnioski o przyznanie stypendium powinny posiadać pozytywną opinię rady pedagogicznej szkoły.

3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien być złożony na druku stanowiącymzałącznik do uchwały.

4. Do każdego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriumokreślonego w Programie.

5. Wnioski o stypendium należy składać do Wójta w Urzędzie Gminy w Hyżnemw terminie do 15 lipca.

6. Dyrektorzy szkół podają do publicznej wiadomości w szkołach tryb i procedurę przyznawania stypendium.

§ 9. l . W celu wyboru stypendystów Wójt powołuje Komisję Stypendialną.

2. Komisja rozpatruje i opiniuje wnioski oraz wnosi o przyznanie stypendium do Wójta.

3. Wójt przyznaje stypendium za osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

§ 10. 1. Decyzje o przyznanie stypendium wręczane są na sesji Rady Gminy.

2. Nazwiska stypendystów podaje się do wiadomości publicznej w szkołach prowadzonych przez Gminę.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXIX/225/05 Rady Gminy w Hyżnem z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zasad udzielenia stypendiów edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy Hyżne z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym zasady przyznawania stypendiów edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez Gminę Hyżne.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY HYŻNE


Stanisław Bator

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »