| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/196/13 Rady Gminy Hyżne

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Hyżne

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Hyżne:

§ 1. Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hyżne uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hyżne oraz dla absolwentów tych szkół.

§ 2. Program określa:

1) szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży,

2) formy i zakres pomocy,

3) tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy,

4) osoby uprawnione do otrzymania pomocy.

§ 3. Celem programu jest:

1) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,

2) motywowanie uczniów do reprezentowania gminy w olimpiadach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim,

3) wzrost aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, dzięki czemu grono stypendystów będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska szkolnego oraz wzmacniać poczucie własnej wartości.

§ 4. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) gminie - należy rozumieć przez to Gminę Hyżne,

2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazjum prowadzone przez Gminę Hyżne,

3) miejscu zamieszkania ucznia - należy przez to rozumieć miejscowość, w której uczeń przebywa z zamiarem stałego pobytu.

§ 5. 1. Jako formę realizacji programu ustanawia się stypendium naukowe o charakterze motywacyjnym o nazwie: „Stypendium Wójta Gminy Hyżne” zwane dalej stypendium.

2. Ustala się następującą kategorię stypendium:

1) za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce,

3. Stypendium nie ma charakteru socjalnego.

§ 6. 1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie i absolwenci szkól prowadzonych przez
Gminę Hyżne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Absolwenci gimnazjum są uprawnieni do otrzymywania stypendium przez okres
jednego roku szkolnego pod warunkiem kontynuacji nauki w szkołach średnich.

3. W danym roku szkolnym przyznawane będzie 5 stypendiów dla uczniów, o których
mowa w ust. l i 2 w wysokości 100 zł miesięcznie.

4. Stypendium wypłacane będzie w dwóch ratach:

- pierwsza: do 30 listopada, za okres od września do grudnia,

- druga: do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

§ 7. 1. Ustala się następujące kryteria oraz kolejność przyznawania stypendium:

1) laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów przedmiotowych wieloetapowych,

2) laureaci innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wieloetapowych,

3) finaliści ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów przedmiotowych wieloetapowych,

4) laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.

2. Laureaci i finaliści konkursów, wymienieni w ust. l powinni spełniać dodatkowe warunki:

1) posiadać średnią ocen końcoworocznych co najmniej dobrą (4,0),

2) posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. Stypendium może być przyznawane uczniom począwszy od klasy V szkoły podstawowej.

4. W przypadku uzyskania identycznych osiągnięć uprawniających do otrzymania stypendium przez większą liczbę uczniów niż liczba przyznawanych stypendiów rozstrzygającym kryterium będzie najwyższa średnia ocen końcoworocznych.

§ 8. l . Wnioski o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły.

2. Wnioski o przyznanie stypendium powinny posiadać pozytywną opinię rady pedagogicznej szkoły.

3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien być złożony na druku stanowiącymzałącznik do uchwały.

4. Do każdego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriumokreślonego w Programie.

5. Wnioski o stypendium należy składać do Wójta w Urzędzie Gminy w Hyżnemw terminie do 15 lipca.

6. Dyrektorzy szkół podają do publicznej wiadomości w szkołach tryb i procedurę przyznawania stypendium.

§ 9. l . W celu wyboru stypendystów Wójt powołuje Komisję Stypendialną.

2. Komisja rozpatruje i opiniuje wnioski oraz wnosi o przyznanie stypendium do Wójta.

3. Wójt przyznaje stypendium za osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

§ 10. 1. Decyzje o przyznanie stypendium wręczane są na sesji Rady Gminy.

2. Nazwiska stypendystów podaje się do wiadomości publicznej w szkołach prowadzonych przez Gminę.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXIX/225/05 Rady Gminy w Hyżnem z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zasad udzielenia stypendiów edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy Hyżne z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym zasady przyznawania stypendiów edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez Gminę Hyżne.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY HYŻNE


Stanisław Bator

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »