| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/182/13 Rady Gminy Jaśliska

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jaśliska, jak również jednostkom podległym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala sic, co następuje:

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. 1. Uchwala się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jaśliska oraz jednostkom podległym zwanych dalej "należnościami" ze wskazaniem organu uprawnionego do udzielania ulg, wobec osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami" jak również warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których udzielona ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 2. 1. Postanowień uchwały nie stosuje się do należności przypadających Gminie lub jego jednostkom podległym, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) udzielonych ulgach — rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności pieniężnych;

2) dłużniku — rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

3) jednostce podległej — rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Gminy;

4) uprawnionym organie — rozumie się Wójta, który podejmuje decyzję w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych;

5) należności — rozumie się przez to wymagalną należność pieniężną przypadającą od jednego dłużnika wg stanu na dzień podjęcia decyzji;

6) ważny interes dłużnika — rozumie się przez to sytuację finansową, majątkową lub społeczną, również gospodarczą, w której spłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić dalszej egzystencji dłużnika, a w przypadku osób fizycznych również osób pozostających na jego utrzymaniu.

§ 4. 1. Umorzenie w całości lub w części, rozłożenie na raty, bądź odroczenie terminu spłaty może obejmować:

1) należność główną,

2) odsetki,

3) pozostałe koszty wynikające z powstałych zaległości (w szczególności: koszty sądowe, koszty wezwań, koszty postępowania egzekucyjnego).

§ 5. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie, odroczenie, bądź rozłożenie na raty spłaty należności przypadających od przedsiębiorców (w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej), niezależnie od przyjętych zasad udzielania ulg określonych niniejszą uchwałą, należy również stosować postanowienia i procedury przewidziane w ustawie z dn. 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami).

Rozdział 2.
Zasady umarzania zaległych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jaśliska, jak również jednostkom podległym

§ 6. 1. Należności mogą być umorzone w całości, jeżeli:

1) wierzytelności nie ściągnięto w toku prawomocnie zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł, nie pozostawiając spadkobierców, żadnego majątku albo pozostawił majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

3) osoba prawna — została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

5) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

6) w wyniku postępowania wyjaśniającego przez organ uprawniony wykazane zostało, że dłużnik ze względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów nie jest w stanie uiścić należności, a ściągnięcie jej zagroziłoby egzystencji jego oraz jego rodziny;

7) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny tj. gdy:

a) osoba fizyczna zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, a możliwości płatnicze dłużnika uniemożliwiają spłatę należności;

b) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub faktycznego pobytu dłużnika bądź jego siedziby;

c) należności uległy przedawnieniu.

8) w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, umorzenie może nastąpić gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

Rozdział 3.
Sposoby umarzania zaległych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie, jak również jednostkom podległym

§ 7. 1. Umorzenie należności może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu, jeżeli wskazane
w § 6 ust.1 niniejszej uchwały okoliczności uzasadniające udzielenie ulgi, potwierdzone zostały dokumentami dołączonymi do wniosku, a w szczególności:

1) w przypadku, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt 2 – skrócony odpis aktu zgonu;

2) w przypadku osoby prawnej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 — zaświadczenie o wykreśleniu osoby prawnej z właściwego rejestru osób prawnych, wydanym przez organ prowadzący rejestr;

3) w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 4 — notatka służbowa pracownika rzeczowo właściwego zaakceptowana przez Radce Prawnego stwierdzająca, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją należności byłyby równe lub wyższe od tej należności;

4) w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 5 postanowienie właściwego Sądu
o zakończeniu postępowania likwidacyjnego;

5) w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 6 wymagane jest załączenie oświadczeń.

Rozdział 4.
Zasady i sposoby udzielania pozostałych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie jak również jednostkom podległym

§ 8. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi (np. trudną sytuacją,majątkową, zdrowotną, możliwościami płatniczymi dłużnika) lub gospodarczymi (np. uzasadnionym interesem Gminy) można odroczyć termin zapłaty należności pieniężnej w całości lub w części albo rozłożyć je w całości lub w części na raty, biorącpod uwagę realne możliwości płatnicze dłużnika jak również uzasadniony interes Gminy.

2. Odroczenie terminu zapłaty należności pieniężnej bądź rozłożenie na raty może nastąpić tylko na wniosek dłużnika.

§ 9. 1. Okres odroczenia terminu spłaty należności nie może przekraczać 12 miesięcy, natomiast okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

2. Od należności pieniężnej, której termin płatności został odroczony, bądź w przypadku, której podjęto decyzje o rozłożeniu płatności na raty, ustawowe odsetki nie podlegają naliczeniu w okresie od dnia ustalenia terminu wnoszenia rat lub nowego terminu wniesienia należności do upływu terminu zapłaty.

§ 10. 1. Odroczenie terminu zapłaty bądź rozłożenie na raty może nastąpić w przypadkach, gdy zastosowanie takiej ulgi rokuje zapłatę całej należności.

Rozdział 5.
Tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie, jak również jednostkom podległym

§ 11. 1. W razie nie zachowania warunków umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty spłaty należności, a udzielona ulga została na wniosek dłużnika i gdy:

1) umorzenie dotyczy części należności — pracownik wzywa do uregulowania pozostałej do spłaty kwoty należności pieniężnej wraz z odsetkami oraz pozostałymi kosztami i jednocześnie informuje, że niedotrzymanie warunków umorzenia skutkuje utraceniem mocy podjętej decyzji;

2) dłużnik nie spłaci należności w odroczonym terminie bądź w ustalonych ratalnie terminach płatności - pracownik wzywa do uregulowania pozostałej do spłaty kwoty należności pieniężnej wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności oraz pozostałymi kosztami
i jednocześnie informuje, że niedotrzymanie warunków dotyczących odroczenia terminu bądź rozłożenia na raty skutkuje utraceniem mocy podjętej decyzji a należność staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami, które naliczane są do dnia zapłaty oraz z pozostałymi kosztami wynikającymi z powstałych zaległości.

§ 12. 1. Wszczęcie postępowania o udzielenie ulgi nie wstrzymuje biegu naliczania odsetek.

§ 13. 1. Wójt na wniosek pracownika, może uchylić decyzję o udzielonej uldze, jeżeli dowody, na podstawie, których pracownik oparł swoje wnioski, zostały sfałszowane, poprawione lub odzwierciedlały sytuację dłużnika niezgodną ze stanem faktycznym.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 cała należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami oraz z pozostałymi kosztami wynikającymi z powstałych zaległości.

§ 14. 1. Do umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty spłaty należności uprawnieni są :

a) Wójt Gminy – jeżeli kwota nie przekracza 300 zł,

b) Rada Gminy Jaśliska po uzyskaniu opinii Komisji Budżetowej jeżeli kwota należności przekracza 300 zł.

§ 15. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska.

§ 16. 1. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogusława Gwiżdż

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »