| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/1606/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 3 kwietnia 2013r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIII/306/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 1 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oświatowych, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu uchwały Nr XXXIII/306/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 1 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oświatowych, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.):

stwierdza nieważność

uchwały Nr XXXIII/306/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 1 marca 2013 r. w zakresie postanowienia zawartego w § 1 pkt 1

U z a s a d n i e n i e

W dniu 4 marca 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęła uchwała Nr XXXIII/306/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 1 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oświatowych, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

Badana uchwała Rady Powiatu Jarosławskiego w § 1 pkt 1 zmienia uchwałę Nr XXXI/297/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oświatowych, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji w ten sposób, że nadaje § 4 ust. 4 tej uchwały nowe brzmienie o następującej treści: „ do czasu ustalenia ostatecznej wysokości dotacji na ucznia lub wychowanka w danym roku budżetowym, dotacja będzie udzielana w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, a za okres od 1 stycznia do czasu otrzymania pisemnej informacji o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Jarosławskiego zostanie dokonane wyrównanie”.

Uchwała podjęta została w oparciu o przepis art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zważyło, co następuje:

W świetle art. 90 ust. 2a, 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wynika, że dotacje dla określonych w tych przepisach szkół i placówek przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego (ust. 2a i ust. 3a) bądź w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia (ust. 3).

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania w/w dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminy i sposób rozliczenia dotacji.

              W myśl art. 33 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje właściwe jednostki samorządu terytorialnego o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej w terminie do dnia 15 października roku bazowego oraz o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

Postanowienia § 1 pkt 1 badanej uchwały w istotny sposób naruszają przepisy art. 90 ust. 2a, 3 i 3a ustawy o systemie oświaty.

Z tych przyczyn stwierdzono nieważność wskazanej w sentencji uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

PREZES


dr Zbigniew K. Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »