| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 236/XXXVIII/2013 Rady Gminy Jawornik Polski

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Jawornik Polski

Na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 853) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) Rada Gminy Jawornik Polski uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje warunki, w tym organizacyjne sprzyjające rozwojowi sportu na terenie Gminy Jawornik Polski oraz warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Jawornik Polski organizowanego przez kluby sportowe działające na obszarze Gminy Jawornik Polski, nie działające w celu osiągnięcia zysku.

§ 2. Wspieranie finansowe rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe następuje w formie dotacji celowej, która jest przeznaczona na dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego jakim jest rozwój i poprawa wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej społeczności lokalnej, rozwój stosunków społecznych na terenie Gminy lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

§ 3. Kwota dotacji przeznaczonej dla klubów sportowych na wsparcie finansowe rozwoju sportu na dany rok określana jest w uchwale budżetowej Gminy Jawornik Polski.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 2 może być przeznaczona w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego, materiałów i artykułów spożywczych,

3) transport na zawody,

4) ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody, składki,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

6) utrzymanie obiektów sportowych,

7) opłata za sędziowanie.

2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) wydatków majątkowych,

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.

§ 5. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Jawornik Polski jest przekazanie Klubowi sportowemu środków na dofinansowanie kosztów projektu na rachunek bankowy wskazany w umowie.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 6. 1. Organem przyznającym dotację na projekt służący rozwojowi sportu jest Wójt Gminy Jawornik Polski.

2. W celu wyboru projektów Wójt Gminy w drodze zarządzenia ogłasza nabór projektów, w którym określa:

1) przedmiot zgłaszanych projektów,

2) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru projektów,

3) termin realizacji zadań z projektów, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono wnioskowaną dotację,

4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim zadania z zakresu rozwoju sportu,

5) termin składania wniosków.

3. Co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu z ust. 2 pkt 5, ogłoszenie z ust. 2 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jawornik Polski.

4. Ogłoszenie o naborze projektów może dopuszczać unieważnienie naboru przez Wójta Gminy lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków,

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyboru wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 7. 1. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji sporządza się na formularzu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim.

3. Wójt Gminy może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku.

§ 8. 1. W celu rozpatrzenia złożonych wniosków Wójt Gminy powołuje komisję do spraw rozpatrzenia wniosków.

2. Komisja składa się co najmniej z 3 osób.

3. W skład komisji wchodzą pracownicy Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim.

4. Do zadań komisji należy w szczególności dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych wniosków.

§ 9. 1. Wyboru projektów i ustalenia wysokości dotacji dokonuje Wójt Gminy.

2. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotację Wójt Gminy uwzględnia:

1) znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Jawornik Polski,

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany nabór projektów,

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu w związku z zakresem rzeczowym projektu,

4) możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany,

5) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Jawornik Polski.

§ 10. Nabór winien być rozstrzygnięty najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

§ 11. Wynik naboru projektów zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jawornik Polski.

Rozdział 4.
Umowa o dotację oraz rozliczenie dotacji

§ 12. 1. Z beneficjentem dotacji Wójt Gminy zawiera umowę o realizację projektu służącego rozwojowi sportu, która określa w szczególności:

1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji;

2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż terminy zwrotu określone w ustawie o finansach publicznych.

2. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana umowy może powodować zwiększenie kwoty przyznanej dotacji.

3. Zmiana kwoty dotacji wymaga złożenia uzasadnionego wniosku wraz ze zmianą kosztorysu.

4. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu.

§ 13. Klub sportowy obowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji projektu określonego w umowie, objętego dotacją z budżetu Gminy Jawornik Polski. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 5.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jawornik Polski.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marek Makarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 236/XXXVIII/2013
Rady Gminy Jawornik Polski
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Jawornik Polski dla klubu sportowego na rozwój sportu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 236/XXXVIII/2013
Rady Gminy Jawornik Polski
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.doc

Rozliczenie dotacji celowej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »